Image description

                                                                                                          

                       እግዚኣብሄር ኣብ መስርሕ ምንቅስቃስ ፍጥረት

                                                                  ቀዳማይ ክፋል    

                                               ብፓስቶር በረኸት ጸጋይ


1.ቅዱስ ጽሑፍ 1ጴጥ፣2፣4,ኢሳ፣ 5፣1-7,ሉቃ፣19፣13, መዝ፣ 23፣1-6

2. ረቂቅ 1 እግዚኣብሄር ኣብ መስርሕ ህንጸት 2. እግዚኣብሄር ኣብ መስርሕ ሕርሻ፣ 3. እግዚኣብሄር ኣብ መስርሕ ንግድ 4፣ ኣግዚኣብሄር ኣብ መስርሕ ጉስነት

3. ቅንዲ መልእኽትና እቲ ኩሉ ካብኡን ብእኡን ንእኡን ዝኮነ ጐይታናን ኣምላኽና ንምልኣት ዕርፍትን ቅሳነትን ፍጽምናን ዘልኣልመንትን ኣብ ኩሉ እዋን ኣብ መስርሕ ኣሎ፣ ክምቲ ሰለምንታይ? ዝብል ሕቶ ናይ ዝጽሊ ነብዪ፣ ኣንባቆም 5 እንተ ነገሩኹም እኳ ዘይትአምንዎ ግብሪ ብመዓልትታትኩም እገብር አሎኹ እሞ ኣብ ማእከል ኣህዛብ ርአዩን ጠምቱን ተገረሙን ተደነቑውን። ዝበሎ ሎሚ እግዚኣብሄር ንቓሉ ኪተግሃሉ ከሎ ብምርኣይ ክንሕጐስን ከንመስግን ኣብ ተግባራት ተእምራት መስርሕካ ክርኢ ኣዒንተይ ክፈተለይ ነበሎ፣፣ ኣምላኽ ንሰብ ንምድሪ ክዓያ ፍልጠትን ክእለትን ሀቦ፣፣ ፣ 15 ንሰብ ወሲዱ ከዐይያን ኪሕልዋን ኣብ ገነት ኤደን ኣቐመጦ። ክም ዝብላና ኣብ ምድሪ መስርሕ ዕዮ ናይ ሰባት ፍቓድ ኣምላኽ እዩ፣፣ ሰባት መንግስቱን ጽድቁ እንተ ዘየቐደሙ ግና ፣ ካብ ኣምላኽ ዘየብሉ፣ስራሕ/ ዕዮ  ኩሉ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኮንቱ ናይ ኮንትነት ንሓዊ ዝሕሎ ዘሎ እዩ፣፣ ኣብ ትሕቲ ጽሓይ ዝሎ ኩሉ ነቲ ኣብ ልዕሊ ጸሓይ ዘሎ ንጉስ ክብሪ ዘየምጽእ ኣንተኾይኑ ኣብ ትሕቲ ጸሓይ ዘሎ ተግባራት ኩሉ ኮንቱ ናይ ኮንትነት ደድሕሪ ንፋስ ምግያይ ምዃኑ ተዝተግልጸ ሓቂ እዩ፣፣

   ህይወት ሰብ ኣብ መስርሕ ናይ ህንጸት፣ ሕርሻ፣ ንግድ፣ ጉስነት ትርከብ፣ እቲ ዋና ናይ ‘ዚ መስርሕ እዚ ቀንዲ ኢንጅነር፣ ናይ ሕርሻ ሚንስተር፣ ማዕከን ምልኣት ገንዝብ ሓላፊ፣ እሙን ሓያል ጓሳ እቲ እቲ ምእታውካን ምውጻእካን ካብታ ህይወትካ ዝሃብካዮ ጀሚሩ ዝሃንጽን ዘልምዕ፣ዝፍርን ትሕዝቶና ዘብዝሕን ዘበርክትን፣ ቅድሚና ምሳና ብምዃን ርውየትን ዕጋበትን ዕርፍትን ዝህበና ኩሉን ብኹልን ዝኽነ ጐይታ፣ ክንስራሕን ክንሕጐስን  ንቅሑ ይብለና ኣሎ፣፣ መዝሙርና ኣልዒና ስለኩሉ ከኣልነት፣ ጉስነቱ ንዘምረሉ፣፣ 4ናብቲ ብሰብ ንዑቕ ብኣምላኽ ግና ሕሩይን ክቡርን ዝዀነ ህያው እምኒ እናቐረብኩም ንስኻትኩምውን ከም ህያዋን ኣእማን ኴንኩም ነቲ ብየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ዝዀነ መንፈሳዊ መስዋእቲ ኸተቕርቡ ንቕዱስ ክህነት ዚኸውን መንፈሳዊ ቤት ተሀነጹ።  ስለዚ ኸኣ እንሆ ኣብ ጽዮን ሕሩይን ክቡርን እምኒ መኣዝን ኤንብር ኣሎኹ ብእኡ ዚኣምን ከኣ ኣይኪሐፍርን እዩ ዚብል ኣብቲ ጽሑፍ ኣሎ። 7 ስለዚ ንኣኻትኩም እትኣምኑ ክቡር እዩ ነቶም ዘይኣምኑ ግና ነደቕቲ ዝነዐቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኰነ 8 እምኒ መዓንቀፍን ከውሒ ምንስታትን ድማ እዩ። ብዘይ ምእዛዞም በቲ ቓል ይዕንቀፉ ነዚ ድማ ም 1 ቅነ ፍቁረይ ብዛዕባ ኣታኽልቲ ወይኒ ንፍትወይ እቕነየሉ ኣሎኹ። ፍቁረይ ኣታኽልቲ ወይኒ ኣብ ፍርያም ኲርባ ነበሮ። 2 ኰዐቶ ኣእማኑ ኸኣ ኣርዩ ኣውጽኤ እሞ ሕሩይ ተኽሊ  ዘቢብ ክፈሪ ድማ ትጽቢት ተገብረሉ፣፣

1 እግዚኣብሄር ኣብ መስርሕ ህንጸት  ነቲ ነገራይ ስሚዑ ቤቱ ኣብዚ ከውሒ እዚ ዝሃንጽ..የሱስ ባዕሉ እቲ እምኒ መእዝን እዩ ብእኡ ዝእምነ ዘበለ ኣይሓፍርን፣ዝተባህለሉ፣ ንሕና ድማ ክም ህያዋን ኣእማን ኮይና፣ ዝደሓና ዝነጻህና፣ዝተቅደስና ብዃን ማሕደር ኣምላኽ ክንክዉን ንብምብቃዕ በቲ ምጽባቅና ህያዋን ንምግባርና ዝፈሰሰ ደምን መንፈሱ ብምንጻህ፣ ማሕደር ኣምላኽ እቲ ንጉስ የሱስ ዝነገሶ፣ ቅዱስ ስላሴ ዝሓደሮ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ንምዃን ብመንፈስ ቅዱስ ንምምላእ ኣምላኽ ንደገፍናን ሓገዝናን ሉእኻት መላእኽትን ኣገልገልትን ኣብቲ ምስርሕ ዝዋፈሩ ሊኢኹ ኣሎ፣

   ኲላትና ናብ ሕብረት እምነት ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ ልክዕ ምልኣት ብጽሕና ክርስቶስ ክሳዕ እንበጽሕ እቶም ቅዱሳን ነቲ ግብሪ ኣገልግሎት ንምህናጽ ስጋ ክርስቶስ ምሉኣት ምእንቲ ኪዀኑ ኢሉ ንሱ ገሊኦም ሃዋርያት ገሊኦም ድማ ነብያት ገሊኦም ከኣ ወንጌላውያን ገሊኦምውን ጓሶትን መምህራንን ኪዀኑ ሀበ። ነገር ኩሉ ንሰናይና ብምግባር ፍጥረት ኩሉ ክብሪ ኣግዚኣብሄር ክንሪኤሉን ክንዝምረሉን ንስዉን እልል ክብለልና ምሳና ሓቢሩ ክዝምርን እቲ ንጉስ የሱስ ኣብቲ ማሕደር ህንጻኡ፣ ናይ ዘልኣለም ቤት ንምዃን ዝደኮነና ክእቱ ብምልኣት ንበቅዕ፣፣

2. እግዚኣብሄር ኣብ መስርሕ ሕርሻ፣   የሱስ እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣመንቲ እቶም ጨናፍር ወርትግ ልሙዓትን ፍረ በብግዚኡን ክህቡ ከእልቲ ዝገብሮም ኣብቲ ጉንዲ ምስ ዝጸንዑ እዮም፣፣ ኣባይ ጽንዑ ንምልኣትና ደገፍናን፣ ኣብ ኣምላኽ  ዝተፈለጥና ኢና፣፣ ዘርእን ግራትን ተመሲሉ ኣሎ እቲ ዕዮ ጐይታ እቲ ዘራኢ ባዕሉ ጐይታን እቶም ዝተላእኩን እቲ መሬት እቶም ዝቅበሉ ሰባት እቲ እኽሊ ቃል ኣምላኽ፣፣ ሰባት ብቃሉ እዮም ዝድሑን ዝዋግኡ ዝዓብዩን ንእምላኽ ዘኽብርዎን፣፣እቲ ዝተዘርኤ ዘርኢ ኣብ ከዉሒ፣ እሾኽ፣ መገዲ፣ ጽቡቅ መሬት ብምዃኑ፣ ሚእትን ሱሳን ሳላሳን ብምፍራይ ንዓልም ንበረኸት ንእምላኽ ንኽብሪ ይኸዉን፣፣ወይኒ ተኸለሉ ኣብ ማእከሉ ድማ ግምቢ ሰርሓሉ መሓምተሊ ኸኣ ኣብ ውሽጡ ገበረሉ። ዘቢብ ኬፍሪውን ተጸበየ ግናኸ መጺጽ ፍረ ኣፍረየ።

 3 ኣቱም ኣብ የሩሳሌም እትነብሩን ኣቱም ሰብ ይሁዳን እስኪ ሕጂ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ ኣታኽልቲ ወይነይን ፍረዱ። 4 ነታኽልቲ ወይነይሲ ሓለፋ እቲ ኣነ ዝገበርኩሉ እንታይ ኰን ምተገብረሉ ነይሩ ዘቢብ የፍሪ እዩ ኢለ እናተጸቤኽዎስ ስለምንታይ እዩ መጺጽ ፍረ ዘፍረየ5 እምበኣርከ ነቲ ኣብ ኣታኽልቲ ወይነይ ዝገብሮ ኤፍልጠኩም ንሓጹሩ ክቕንጥጦ እየ መጓሰዪ ኸኣ ኪኸውን እዩ ንመካበብያኡ ኸፍርሶ እየ ኪርገጽውን እዩ። 6 ከባድሞ እየ ኣይኪጽልጽልን ኣይኪዂስኰስን ድማ እዩ እሾዂን ተዀርባን ከኣ ኪበቚሎ እዩ ንደበናታት ድማ ዝናም ከየዝንሙሉ ኽእዝዞም እየ።7 እቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ናይ እግዚኣብሄር ጐይታ ሰራዊትሲ ቤት እስራኤል እዩ እቲ ተኽሊ ደስታኡ ኸኣ ሰብ ይሁዳ እዮም ፍትሒ ተጸብዩስ እንሆ ምኽዓው ደም ጽድቂ ተጸብዩስ እንሆ ኣውያት ረኸበ። ጐይታ ይብል ኣነ ናይ ሓቂ ጕንዲ ወይኒ እየ ተኻሊኡ ኸኣ ኣቦይ እዩ። ነቲ ኣባይ ዘሎ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ዅሉ ጨንፈር የርሕቖ። ነቲ ፍረ ዚፈሪ ዘበለ ጨንፈር ግና ኣዝዩ ምእንቲ ኺፈሪ የጽርዮ። ኣማኒ ብመንፍስ ምስ ተመልኤ ንክብሪ ኣምላኽን ንበረኸት ካልኦትን ንምልኣት ገዛእ ርእሱን ናይ ገድን ክፈሪ ኣለዎ፣፣


comments

Sorry no comments to display
* indicates required field
(this will not be published on the website)
(must start with http:// or www.)
maximum characters 2500, 2500 remaining

           contact-

thetruthgosple@wongelhaki.com

http://www.wongelhaki.com/%E1%88%9D%E1%88%B5%E1%8A%AD%E1%88%AD%E1%8A%90%E1%89%B5