Image description

 

 

                                                                                                                    ድምጺቅድስና

                                                                           ትምህርቲ እምነት ቅድስና                                                                                               

                                                                                                                                        ብፓስቶር በረኸት ጸጋይ

   ኣምላኽ ቅዱስ እዩ፣ ቃሉ ቅዱስ እዩ፣ እቲ ተግባር ኢዱ ዝኮነ ሰብ ድማ ቅዱስ እዩ። ብጽድቅን ቅድስናን ብመልክዑ ስለዝፈጠሮ።

ቅድስና፣ ትምህርትን ትሕዝቶን መጽሓፍ ቅዱስ እዩ። ቅድስና ምልኣት ባህሪ ኣምላኽ እዩ፣2ጴጥ፣1፣ 4 ብእኡ እታ ኽብርትን ዓባይን ተስፋ ዝረኸብናኣብ ዓለም ብፍትወት ስጋ ኻብ ዘሎ ጥፍኣት ወጺእኩምተማቐልቲ እቲ ኣምላኻዊ ባህርይ ምእንቲ ኽትኰኑ   -ተስፋ ምላኽ እዩ፣ ማቴ፣5፣ 8 ጽሩያት ልቢንኣምላኽ ኪርእይዎ እዮም እሞብጹኣን እዮም። ትእዛዝ ኣምላኽ እዩ፣ 1ጴጥ፣1፣16 ኣነ ቅዱስ እየ እሞቅዱሳት ኩኑዚብል ጽሑፍ ስለ ዝሎከምቲ እቲ ዝጸውዓኩም ቅዱስ ዝዀነንስኻትኩምውን ብዂሉ ንብረትኩም ቅዱሳት ኩኑ። ፍቓድ ኣምላኽን እዩ።1ተሰ፣4፣4 ነፍሲ ወከፍኩም ንሰበይቲ ኺዳኑ ብቕድስናን ክብርን ምሕላይ ኪፈልጥእዚ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ቅድስና ምልኣት ትሕዝቶ ብሉይ ሓድሽን ኪዳንን ኮይኑ፣ብሉይን ሓድሽን ትእዛዝ  እዩ፣ ትሕዝቶኡ ድማ፣ ፍቕሪ ንኣምላኽ፣ንሰብን እዩ፣ ቅድስና ቅድሚ ምስራት ዓለም ካብ ኣምላኽን ብእምላኽን ዝተዋህበ ብቕሪ ኣምላኽ እዩ። ኣፈጣጥራ ሰብ ብመልኽዕ ተምሳል ኣምላኽ ጽድቅን ቅድስናን  እዩ።

   ብእምነት የሱስ ብጸጋ ዲሒና ብመንፈሱ ከም እንሕተም፣ ብእምነት የሱስ ብጸጋኡ በቲ ንምትዕራቅና ዝገበሮ ደም በቲ ናይ ዘልእለም መንፈሱ ድማ ንቅደስ  መጽሓፍ ቅዱስ መግለጺ ናይ ሓንቲ ቃል ኣጋፐ መሎኮታዊት ፍቕሪ እያ። ብሉይን ሓድሽን ዝትንትኖ ምልኣት ፍጽምቲ ፍቕሪ፣ እዩ። ኣምላኽ ፍቅሪ እዩ፣ እቲ ቅዱስ ትእዛዝ ኣምላኽ ድማ ኣብ ብሉይን ሓድሽን ፍቅሪ እዩ። ፍቅሪ ንእምላኽ ፍቕሪ ንብጻይካ። ኣዚ ብዘሎ ሕግን ነብያትን ሓድሽን ኪዳን ተንጠልጢሉ ኣሎማቴ፣22፣36. ካባታቶም ሓደ ምሁር ሕጊ ኺዕዘቦ ደልዩመምህርእታ ዓባይ ትእዛዝ ኣብ ሕጊ ኣየነይቲ እያ፧ ኢሉ ሐተቶ።ማቴ 22፡37 የሱስ ከኣንእግዚኣብሄር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብዂሉ ነፍስኻን ብዂሉ ሓሳብካን ኣፍቅሮእዚኣ እታ ዓባይን ቀዳመይትን ትእዛዝ እያ።ማቴ22፡39 እታ እትመስላ ኻልኣይታ ድማንብጻይካ ኸም ነፍስኻ ኣፍቅሮእያ። ማቴ22፡40 ኣብዘን ክልተ ትእዛዛት እዚኣተን ብዘሎ ሕግን ነብያትን ተሰቒሉ ኣሎበሎ።    እተን ዓሰርተ ትእዛዛት ድማ ኣብ መለኮታዊት ፍቕሪ ይጥቅለላ፣ እተን ኣርባዕተ ቀዳሞት ፍቕሪ ንኣምላኽ እተን ሽዱሽተ ዳሕረዎት ፍቕሪ ንብጻይካ፣፣           

     ቅድስና ምልኣት መሎታዊት ፍቕሪ እያ ።እዛ መሎኮታዊት ፍቕሪ ኣቲ መልትኮታዊ ኣምላኽ ብምልእት ፍቕሪ ኣባና ምስ ሓደረ ትፍጸም፣፣ኤፈ፣3፣17፣ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ኺሐድርኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምንኤፈ318 ምስ ኲሎም ቅዱሳን ምግፋሑንምንዋሑን ምዕማቑን ቊመቱን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ክትክእሉእዛ መሎኮታዊት ፍቕሪ ኣብና ክትሓድር፣ ካብቲ ካብ ኣዳም ዝወረስናዮ ኣረጊት ሰብ ብሙማት እዩ፣ ሮሜ፣7፣4፣ንኣምላኽ ፍረ ምእንቲ ኽትፈሪንኻልእነቲ ኻብ ምዉታት ዝተንስኤ ኽትኰኑብስጋ ክርስቶስ ካብቲ ሕጊ ሞትኩም። ሮሜ7፡5 ኣብ ንብረት ስጋ ኸሎናንሞት ዚኸውን ፍረ ኺፈሪ ብሕጊ ተናቓኒቑኣብ ኣካላትና ትምኒት ሓጢኣት ይዐዪ ነበረ። ሮሜ7፡6 ሕጂ ግና ብኣረጊት ንብረት ፊዴል ዘይኰነስብሓዳስ ንብረት መንፈስ ክንግዛእካብቲ ሒዙና ዝነበረ ሕጊ ሞይትና ኻብኡ ተፈታሕና።ብወገና ነዚ ሰናይን ምሉእን ባህ ዘብልን ፍቓድ ኣምላኽ ንኽንለብስ ንስጋና ናብ ኣምላኽ ምቅራብ እዩ፣ ሮሜ፣12፣ 1 እምብኣርሲ ኣሕዋተየንስጋኹም ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዜብልን መስዋእቲ ጌርኩም ከተቕርብዎብምሕረት ኣምላኽ ኣምዕደኩም ኣሎኹእዚ ማለት እቲ ናይ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ። ሮሜ12፡2 እቲ ሰናይን ባህ ዜብልን ምሉእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ኽትምርምሩስብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበርነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ።ኣምላኽ ድማ ነቲ ብጽቅን ቅድስናን እተፍጥረ ሕድሽ ሰብ ክንለብሶ ዘዳለወልና ቃሉን ደሙን ፍንፈሱ ንምቅዳስና ብቁዕ እዩ፣ ሮሜ8፡1 እምብኣርሲ ሕጂ ነቶም ብክርስቶስ የሱስ ዘለዉ ዂነኔ የብሎምን። ሮሜ8፡2 እቲ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት ካብቲ ሕጊ ሓጢኣት ሞትን ሓራ ኣውጺኡኒ እዩ ፣፣19 እሞ ነታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋክሳዕ ኲሉ ምልኣት ኣምላኽ ምእንቲ ኽትመልኡእጽሊ ኣሎኹ። እታ ፍጽምቲ ፍቕሪ ድማ ካብ ፍርሃትን ኩነኔን  ናይ ሓጢእት  ሓራ ብምግባር ንህያዉ ኣምላኽ ከነምልኽን ከነገልግልን ከኣልቲ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ሓጠኣትን ርኹሳት መናፍስትን ዓለምን ዕዉታት ብምግባር ንዓለም በቲ ኣብና ዘሎ መንፈስ ክንስዕራ ብቑዓት ትገብረና፣፣

  እቲ ዝተቅደሰ ሰብ ንዓለም ዝተሰቅለን ዓለምዉን ንዕኡ ዝተሰቅለት እያ፣ገላ፣6፣14 ብክርስቶስ የሱስ እቲ ሓድሽ ፍጥረት ደኣ እዩ እምበርግዝረት ኰነ ወይስ ዘይግዝረት ሓደ ግዛዕ የብሉን እሞበቲ መስቀል ጐይታና የሱስ ክርስቶስዓለም ብእኡ ንኣይ እተሰቕለት ኣነውን ንዓለም እተሰቐልኩ እንተ ዘይኰይኑስትምክሕቲ ዘበለ ኻባይ ይርሐቕ። ንስጋኡ ምሰናይ ፍትወቱ ዝሰቅሎ እዩ፣ ገላ፣5፣24 እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ኸኣ ነቲ ስጋኦም ምስናይ ፍትወቱን ትምኒቱን ሰቒሎምዎ እዮም። ፍትወት ዓለም የብሎምን፣1ዮሃ፣2፣15

ቅድስና ክልተ መግለጺ ኣለዎ፣ ዘመለክቶ ድማ ፣ ምዉፋይ፣ ምፍላይ፣ ንእምላኽ ንዕዮኡን ምሰዋእ። ቅዱስን ፣ ንጹህ፣ምዃን።ቅድስና ስራሕ ጸጋ፣ ብኽልተ መንገዲ

ድማ ይግለጽ፣

1.ቅዱስ ምግባር ንቅዱስ ዕዮ ኣምላኽ ምፍላይ፣                                                              

2. ካብ ሓጢኣት ናጻ ምግባር ካብ ሞራላዊ ዓመጻ ናጻ ወይ ሓራ ምግባር ዮሃ፣17፣17    ግብሪ ጻጋ ሃቀና ናይ ሰባት ንጹህ ዝገብር ካብ ሓጢኣትን ዓለማውነትን፣ ናብ ፍጹም ፍቕሪ ኣምላኽ ምልባስ ዘልዕል።

    ምቅዳስ፣ ቅዱስ ምግባር ወይ ምንጻህ ስርዓታዊን፣ ሞራላዉን ካብ ሓጢኣት ናጻን ሓራንምዃን፣ ግብሪ ኣምላኽ ሃቅና ናይ ሰባት ሓራን ነጻን ዝገብረሉ ንእምላኽ ዝፈለይንመስርሕ ልብን ህይወትን  ንናይ ኣምላኽ ፍቓድ ዝሳማማዕን ዝመስልን ምዃን

ምሕዳስ ዝወደቐ ባህርና ብመንፈስ ቅዱስ ብእምነት ክርስቶስ ብምቅባል፣ ናይ ደሙ ምትዕራቕ ካብ ኩሉ ሓጢጢኣት ናጻ ንምግባር ሓይሊ ኣለዎ፣፣ ካብ ኩነኔ ሓጢእት ጥራይ ኣይኮናን ድሒና ምሉእ ሕድገት ሓጢኣት ግና ካብ ኩሉ ብካለ ወይ ርኽሰት ዝሓጽበና፣ ካብ ሓይሊ ሓጢኣት ሓራ ዝገብረና፣ በጻጋ ኣምላኽ ድማ ንእምላኽ ምሉእ ልብ

           contact-

thetruthgosple@wongelhaki.com

http://www.wongelhaki.com/%E1%88%9D%E1%88%B5%E1%8A%AD%E1%88%AD%E1%8A%90%E1%89%B5