Image description
Image description

10ይ ክፋል

    10ይ  ክፋል         

ምድራዊ ፈነወ ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ

 

 

ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ከምቶም ኩሎም ጀጋኑ ጐይታ፡ ምድራዊ መገሽአን ወዲአን፡ ካብዛ ምድሪ ናብ ሃገር ሰማይ ጥሪ 18 1995 ብዓወት ተሳገራ። እተን ህይወት ብክርስቶስ፡ ከም ንሰን ዚብልኦ፡ ‘ማይ ብሑቕ ሕዋስ ዘይብላ’ ዝጀመራኦ፡ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ‘ኣነ ኣይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ ክርስቶስ እዩ ኣባይ’ ብርግጽ ተግቢሮናኦ ሓሊፈን። ከም ቅልዕቲ ደብዳቤ፡ ብዝይተጉላባ መንፈስ፡ ነገልግሎት ጐይታ ኣብ ማእከልና ሓላፍነተን ዝመልኣ ናይ ኣምላኽ ሰብ፡ ኣሰር ሃዋርያ ጳውሎስ  ስዒበን፡ ‘ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ፡ እቲ ጉያ ወዲኤ፡ ነታ እምነት ሓልየ፡ ደጊምሲ ጐይታይ፡ ንሱ እቲ ጻድቅ ፈራዲ፡ በታ መዓልቲ እቲኣ ዚህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ።’ ዚብል ጭርሖ ሒዘን፣ ከም ንመገሻ ዘንቐዳ፡ ድሕሪ ናይ ሓደ ወርሒ ሸበድበድ ሕማም፡ አብ 80 ዕድመኤን ብሰላም ዓረፋ።

ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ፡ ሓጺር ሕማመን: ኣብ ሆስፒታል ኢናኤል ኣስመራ ንሓደ ወርሒ ክዕቆባ ጌይርወን እዩ። ከም ጽሓፋይ ታሪኸን ኣዚየ ክርኢ ዝባሃግኽዎ መስርሕ: መወዳእታ ህይወት ኣደይ ጽሃይቱ ብከመይ ይድምደም እዩ ነይሩ። ከም ባህጊ ህይወተይን ትምኒተይን: መወዳእታ ስዓት ፈነዋይ፡ ምስክር ሓዲገ ክፋኖ ሃረርታ ልበይ እዩ።

ኣብ ሰዊት ዕድሜና፣ ብመንፈሳውን ስጋውን ተፋኒዩና ዝኸደ ሓው ፍጹም፡-‘ኣደይ እግዚኣብሄር የጸናንዕኪ፡ ደጊምሲ መልኣኽቲ ናብ ሕቁፊ ኣምላኽ ክወስዱኑ መጺኦም ኣለዉ ኢሉ ናብ ሰማይ እናንቃዕሪሩ ዝሓለፈ ምስክርነቱ እዝክር። ሓብትና ንግስቲ ተገኘ ቀቅድሚ ገለ ስዓታት ናብ ጐይታ ምኻዳ፡ ኣብ ብርቱዕ ቃንዛ ከላ ብጭድርታ ‘ኣሜን ኣሜን ኣሜን የሱሰይ’ እናበለት ዝሓልፈትን፣ ኣቦይ ሰርጌንቲ - በርሀ ደጎል፡ ኣብ መወዳእታ ስዓት ፈነውኦም፡ ‘ዘምሩለይ’ እናበሉ ክዝምሩ ሓዲሮም ኣብ ወጋሕታ ብስላም ዝደቀሱ፡ ከምኡ ከኣ እታ መወዳእታ ሰዓት ፈነዋ ኣደይ ጽሃይቱ ብኸምኡ እየ ተጸባቢየያ።

ኣደይ ጽሃይቱ፣ አብ ሆስፒታል ምስ ኣተዋ፡ እግዚኣብሄር ዕዮኺ ወዲእኪ ኢኺ ከም ዝበለን፡ እተን ውርሕሪሕ ዝብላ ኣዕንተን እንተዘይኮይነን፡ ጥዑም ድምጺ ኣደይ ጽሃይቱ ብሰላሕታ ኣብኡ አብቂዑ። ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ከኣ አብ ሆስፒታል ጸንሓ። ብምኽንያት ስራሕ ካብ ኣስመራ ሪሒቐ ስለ ዝነበርኩ፡ ምስ ተመለስኩ፡ ተቐዳዲመ ነደይ ጽሃይቱ ክበጽሐን ነበረኒ። መስኣሊተይ ሒዘ ከኣ ናብ ኢናኤል ሆስፒታል ኣምራሕኩ። ስዓታት ሕሙማት ምርኣይ ምስ ኣኸለ ከኣ፡ ኣተኹ እሞ፡ ናብታ ኣደይ ጽሃይቱ ዘለውኣ ክፍሊ ቅልቅል ምስ በልኩ፣         

Image description

ተዓጺየን ዝጸንሓ ከናፍር ተኸፊተን እተን ጽቡቓት ኣስናነን ንገለ ሰከንድታት ፍሽኽታ ሰላምታአን ኣቐልቐላ። አብ ሆስፒታል ዘልዕልአን ዝነብራ ንእሽቶ ሓብተን ነዚ ምስ ረኣያ፣  ‘እውይ ሲሒቓ’ ክብላን እተን ኣስናን ናብ ድንኳነን ክምለሳን ንቅጽበት ነበረ። ኣብ ዓራት ሆስፒታል ተጋዲመን፡ ብሓደ ወገን ሓው ሃብታይ ምሕረትኣብን ቀሺ ተኬአ ጐይቶምን ምስአን ከለዉ ስእሊ ኣልዒለ:

Image description

ኩነታተን ንዝጽሕፎ፡ ታሪኽ ዝከታተል ሓው ተኽለስንበት እስቲፋኖስ ሓዲገ ንተሰነይ ተመለስኩ።

እታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ሞተን፡ ብሩኻት ኣዴታት ኣመንቲ እምነት ክርስቶስ ኣስመራ፣ በብታራ ሆስፒታል ምስአን ክሓድራ መደባ። ኣብ መወዳእታ ስዓት ስንብታአን ምስአን ዝነበራ፡ ሓብቲ ህይወት ገ/ስላሴ ሰበይቲ፡ ወ/ሮ መድህን፣ ንእሽቶ ሓብተን ነደይ ጽሃይቱ ተስፋይን፡ መም ኣሰፋሽ ፍቓዱን ሓብቲ ገብሪኤላ ጳውሎስ እየን ነይረን።  ቀቅድሚ ምዕራፈን  ሃለዋተን ኣጥፊኤን ነበራ። ብርቱዕ ምስትንፋስ ምፍልላይ ስጋን ንፍስን ነበረ። በታ ለይቲ እቲኣ ነዘን ኣሕዋት ኣዘንጊዔንአን ምሉቅ ኢለን ከባቢ ሰዓት ሰለስተ ናይ ለይቲ ዓዲ ዘለኣለም ገዓዛ።

ፍትውቲ ኣደይ ጽሃይቱ፡ ከም ኩሉ ሰብ ዕጫ ሞት በጺሓተን ምስቶም ኩሎም ዝሓለፉ ህዝቢ ኣምላኽ ክጽንበራ መልኣኽቲ ናብ ሑቕፊ ኣምላኸን ከም ዝወሰድወን ዘጠራጥር ኣይኮነን። ብድሕሪዚ አብ ከንዳይ ኮይኑ ታሪኽ ናይ ቀብሪ ስነስርዓት፡ ኩሉ ዘቀናበረ ሓወይ ተኽለስንበት እስቲፋኖስ እዩ። ዘቀናበሮ ከኣ እንሆ፦

 


እታ ናይ ስንብታ ስዓት መጸት። ብዙሓት ደቂ ማሕበርን ኣመንትን ከምኡውን ቤተሰብን ኣብ ቤተን ምስ ተኣከቡ፣ ጥሪ 18 1995 ሰዓት 3፣30  ድሕሪ ቀትሪ ካብ ገዝአን ንመካነ መቃብር ጸጸራት ክብገሳ ተዳለዉ።  እታ ቅድሚ ቁሩብ መዓልትታት ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣኼባ ዝተዘመረትለን፡ ‘ናብ ቤተይ ናብ ላዕሊ ትናፍቅ ነፍሰይ’ እትብል መዝሙር ምስ ተዘመረት፡ ሓውና ቀሺ ሰሎሞን ተስፋሚካኤል፣ ናይ እምነት ምስዮን ሓላፊ፡ ንሱውን ድሒሩ ንቦታ ክብሪ ዚሰዓበ፡ ቃል ኣምላኽ ድሕሪ ምክፋሉ፡ ኣዴና ጸሃይቱ፡ ‘ኣደ ኵሉ ኤርትራዊ፡ ብፍላይ ከኣ ኣደ ኵሎም ኣመንቲ፣ ብዓወት ምስጋረን ንኵሎም ምእመናን ዝሕጒስን ዘሕብንን ከም ዝኮና ድሕሪ ምግላጹ፡ ናይ ጸሎት ምዕጸዊ ምስ ገበረ፡ ሬሳ አደይ ጽሃይቱ ተስፋይ፣ ብኽልተ መስርዕ፡ ብመዘመራን ጻዕዳ ልብሲ ምስ ሰማያዊ ሕብሪ ዝለበሱ እናተሰነያ፡ ብጐደና ሰማእታት ኣቢሉ ንመካነ መቃብር ጸጸራት ኣምርሐ። 

 

Image description

 ሓው ቀሺ በረኽት ጸጋይ ካብ ቃል ኣምላኽ ኢሳ.57፣1-2 ምስ ኣንበበ፣ ‘ኣብዚ ዕውት ሞት ናይ ኣዴና ጽሃይቱ ተስፋይ ተረኺበ ቃል ክህብ ዝስማዓኒ ሓጐስ ወሰን የብሉን። ናይ ኣደይ ጽሃይቱ ሞት፡ ንክርስቶስ ጊዜአንን ህይወተንን ወፊየን፡ ንዓለም ብዓወት ሲዒረን፡ ናብ ዕረፍት ከም ዝኣተወ ገሊጸ። ንኵላቶም ኣመንትን ኣብኡ ዝነበሩ ሰማዕትን ከኣ በዚ ዕውት ሞት ክንሓልፍ፣ ኣሰር ኣዲና ጽሃይቱ ክንስዕብ፣ ከም ዘሎና ኣማሕጸነ። እቲ ዝተዋህበ መልእኽትን መግለጺ  ህይወት ኣደይ ጽሃይቱን፡ መንፈስ ኣምላኽ ዝነበሮ፣ ኣብ ልቢ ብዙሓትውን ስምረት ሓቅነቱን ፍሉይነቱን ዘመስከረ ሃዋሁ ነበረ።

ካብኡ ብምቅጻል፡ ኣብ ውሽጢ መቃብር መካነ ጸጸራት፣ ቀሺ ኣስመላሽ ዑቅባስላሴ ‘ዎ ሞት ኣበይ ኣሎ ብልሕካ ኣታ ሲኦልከ ኣበይ ኣሎ ዓወትካ’ ዚብል ቃል ጠቂሶም፡ ሕጽር ዝበለ ህይወት ኣደይ ጽሃይቱ ከምዚ ክብሉ ገለጹ፡ ‘ካብ ዝርኤክዎን ዝተዓዘብክዎን ነደይ ጽሃይቱ ካብ ዝፈልጠን ኣትሒዘ፡ ክሳብ ሎሚ፣ ህይወት ኣደይ ጽሃይቱ ቀጥ ዝበለት፡ ንላዕሊ ጥራይ እትከይድ ግራፍ፣ ሓንቲ መገዲ ምኳና፡ ኣነ እቲ ብዓይነይ ዝርኤክዎን ዝተዓዘብክዎን እምስክረልኩም ኣለኹ’ በሉ። ድሕርዚ ቀሺ ሰሎሞን 3 ጊዜ ብማንካ ሓመድ ናብ ጒድጓድ ምስ ደርበየ፡ መዝሙር እናተዘመረ ናይ መወዳእታ ፍጻሜ ፍነወ፣ ኮነ።

             

ኣብ ቤተን፣ ብሰብኡትን ኣንስትን ከምኡውን ብመንእሰያትን ምዕርጉን ንጥፈታውን ኣቀባብላ ኣጋይሽ ዝልኦ፣ ኵሉ ተዓጢቁ ላዕልን ታሕትን ክብል ከሎ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ኣደይ ጽሃይቱ፡ ንልቢ ብዙሓት ሰብ ከም ዝተንከፎ ዝገልጽ እዩ።  ህይወት ኣደይ ጽሃይቱ ብዙሓት ሰባት ብእድንቆት መስኪሮምሉ እዮም። ብፍላይ ብወገን ቤተሰበን ወኪሎም ሓወን ኣቦይ በርሀ ተስፋይ ‘ሓፍትና ከይወለደት መጸውዒ ዘይብላ ኢልና ንጒሂ ነበርና፡ ሕጂ ግና ኣሽሓት ውሉዳት ከም ዘለውዋ ሪኢና። ሓብትና ብዙሕ ግዜ ትዛረበና ነይራ፡ ንዘረባኣ ኣይነድህበሉን። ሕጂ ግና ኣሰር ናይ ሓብትና ክንስዕብ ልብና ኣንቂዱ ኣሎ፣ ክብሉ ምስክርነቶም ሃቦ። ኣቦይ በርሀ ብምቅጻል፣ ‘ውላድ ዘይብሉ ካብ ቤተሰቡ ይደሊ፣ ሓብትና ጽሃይቱ ግና ንርእሳ ኰይና፡ ንዓና ትኸውን ነይራ። ብስጋ ውሑዳት እያ ምወለደት ነይራ፡ ብመንፈስ ግና ኣሽሓት ወለደት። እቲ ካብ ኵሉ ዘገርም፡ እቶም ብመንፈስ ዝወለደቶም፡ ንሕና ክንገብሮ ዘይከኣልና ንሳቶም ገይረሞ። ናይ ሕክምና፡ ምእላይ ኣብ ሕክምና፡ ምብጻሕ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ፡ ብወገን ደቀንስትዮ ኣቀራርባ ኰነ ብወገን ደቀ ተባዕትዮ ዝነበረ ምምልላስ ዓዚሙና እዩ ክብሉ ዘረብኦም ደምደሙ።  

           contact-

thetruthgosple@wongelhaki.com

http://www.wongelhaki.com/%E1%88%9D%E1%88%B5%E1%8A%AD%E1%88%AD%E1%8A%90%E1%89%B5