Image description
Image description

9ይ ክፋል

    9ይ  ክፋል         

ኣደይ ጽሃይቱ ተቐባሊት ጋሻ

 ‘ንምቅባል ጋሻ ተቐዳደሙ’ ዝብል ትእዛዝ: ኣብ ዘበንና ኣብ ግብሪ ነደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ጸብለል ዝብለን ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን። ምስጢሩ ኣብ ትሕዝትአን ኣይነበረን፣ ኣብ እምነተንን ኣብ ዝተለማመድኦ በረኸት ኣምላኽን ደኣ። ነታ ኣብ ቃል ኣምላኽ ክልተ ልብጦን ዝሃበት ሰበይቲ ከተመሳስለን ስግጥ ኣየብለካን እዩ።

ኣደይ ጽሃይቱ፡ ንህይወት ክርስትና ብዘይ ቀልዓለም እየን ነይረንኦ። ናይ ፍሉይ ዕድመ ልማደንን ኣቃራርብአን ኣዚኻ ኢኻ እተስተንክሮ። ንባሮት ኣምላኽ ከኣ እሞ፡ ሓለፋ ኣክብሮት ነይርወን። ኣብ ቤተን ተዓዲምካ ኣቀራርባ ትሕዝቶአን ብሓቂ ስእሊ ከርእዮ እንተኪኢለ፡

 ዕድመ ንክልተ ኣጋይሽ  ከም ንሓሙሽተ ሰባት ገይረን እየን ዘቅርባኦ። በሊዕካ ትጸግብ ኣይመስለንን እዩ። ንእሽቶይ ትሕዝቶ፡ ኣይፈታዊቱን። ንጽባሐይ ዝብል መንፈስ ካብአን ኣዝዩ ርሑቕ እዩ። ብዙሕ ጊዜ ኣብ ገዝአን ተዓዲመ ከይደ ኣለኹ። ካብ  ዝቕርብኦ ትሕዝቶ ዝወሓደን ወይስ ዝሓጸረን ኣጋጢሙኒ ኣይፈልጥን። ኣተዓዳድመአን ኣድልዎ የብሉን፣ ኵሉ እዩ ሰበን። ድኻን ሃብታምን፣ ኣብ ቅድሚአን ፍልልይ የብሉን።

ዕላማ ኣተዓዳድምአን ንሓው ንሓብቲ ናይ ሕብረት ሙቐት እኳ ዝደልያሉ እንተኾና፡ ሓለፋኡ ግና ንዅሉ ክብልኦ ዝደልያ  እቲ እግዚኣብሄር ዘርኣየን፣ ኣስኒቐን ክሰዳኻ መትከለን እዩ።

ብዙሓት ብምኽንያት ክርስትና ስደት ዝበጽሖም ሰባት፡ ቀዳመይቲ መዕቆቢት ቤቶም፣ ቤት ኣደይ ጸሃይቱ እያ ኔራ፡፡ ካብ ስጋአን ንዝኾና ኣጸጊዐንአን ንክርስቶስ ዘፋለጣአን ኣብ መንጎና ነይረን እየን። ሓለፋ ስጋአን ግና ብክርስቶስ ኣዝማደን ጽቡቅ ግብሪ ኢደን ምስክር እዩ። ንኵላቶም በታ ቤት ዝሓላፉ ክነግሩን ክምስክሩን እንተ ንሓድጐም፡ ከም ህይወት ዶርቃስ፣ ንብዙሓት ተዘክራኦም ብንብዓት ምወሓዘ ነይሩ።

ኣደይ ጽሃይቱ፡ እታ ገዝአን ክልተ ዓራት ተነጻጺረን ዝተቐመጣ፣ ሓንቲ ብርኽ ዝበለት ጣውላ፡ ሓንቲ ፊስቶ ሓንቲ ንእሽቶ ከብሒ መቀመጢ ኣቁሓት፡ ኣብ  መንደቅ  ዝተጠቅዓ ሰለስተ ፍሉያት ነገራት፥ ሓንቲ ስእሊ ናይ ኣቦአን፣ ሓንቲ ኣብ  ጸሎት ዝጠሓለ ሰብኣይ፣ ሓንቲ ከኣ ጭርሖአን “ሓንትስ 

ንብረትኩም ንወንጌል ክርስቶስ ጥራይ ዝበቅዕ ይኹን”  እትብል፡ ኣብ ሓደ ጐና ክርስቶስ ኣኽሊል እሾኽ ደፊኡ ደም ክነጥብ ከሎ እተርእይ፡ ብህይወቱ ኮነ ብጋሻ ምቅባሉ ካብአን ዘይሓምቕ፡ ‘ብሓው ኩለን ቤተ ክርስትያናት’ ዝፍለጥ ብሓውና ባህልቢ ብርሃነ ዝተጻሓፍትን።

ሓው ባህልቢ ብርሃነ ብህወቱ ኣዚዩ ንብዙሓት ዝዓዘመ ንመርዓ እናተዳለወ፣ ሰማያዊ መርዓ ኣርኪብዎ ነደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ቀዲምወን ንዘለኣለማዊ ክብሪ ዝሓለፈ ሓው እዩ። ጥቅስታቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣባይቲ ኣመንቲ፣ ብግሩም ሕብርታት ጽሑፋት እተሰለመ፡ ካብ ጁባኡ ወጻኢታት እናገበረ ዝርጋሐ፡ ኣገልግለቱ ዘነጣጠፈ ሓው እዩ። ኣልግብ ኣቢለ ሓንቲ ካልእ ኣዚዩ ዝፍለጠላ ዝነበረ ሕልፍቲ ተግባር ኣብ ገዝኡ ምስ ከድካ ተቐዳዲሙ ዝገብራ ግንጽልቲ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕ. 13 ከተንብብ ኣብ ኢድካ ሂቡ፡ ማይ ንመሕጸቢ እግርኻ ብሻሓኒ ቀሪቡ፡ ክሓጽበካ ኣለዎ። ከም ልምድና፣ ከም ጴጥሮስ ኣይፋል እግረይ ኣይትሓጽበንን ምባል ጽቡቅ ባህልና፡ ብቓል ኣምላኽ ጢሒሱ ትሕትና የሱስ ዘንጸባርቕ ሓው እዩ ነይሩ።

Image description

ናብታ ገዛ ኣደይ ጽሃይቱ ምልስ ከብለኩም፥ ኣደይ ጽሃይቱ ኣዚየን ዘስተንትናላን ዘስተማቅርኣን  መንፈሳዊ ብመገዲ ሬድዮን ቴብን ዝጥቀማላን ንእሽቶ ቴብ ነይራተን እያ። እዛ ንእሽቶ ቤት ካብ ናይ ብዙሓት ገፊሕ ኣባይትና ከተዘንትዎ እትኽእል ብዙሕ ሚስጥር ነይርዋ እዩ። ኣነ ካብ ዝፈልጦም ኣብ በብግዚኡ ኣብ ቤተን ተዓቊቦም ዝነበሩ፣ ሰለስተ ደቂ ሓወን፡ ሓፍቲ ሸውሃት፡ ሓው ኣዳም ሰላባ፡ ሓው ወትሃደር ሽመልስ፡ ሓፍቲ ህይወት ገ/ስላሴ (ክሳብ ብስመን እትጽዋዕ ዝነበረት “ህይወት ጓል ኣደይ ጸሃይቱ) ካልእ ሓፍቲ ህይወትውን ኣብ በብእዋኑ ኣብዛ ገዛ እዚኣ ምስአን ተቐሚጦም እዮም።

 

ካልኦትውን ኣብኡ ተዓንጊሎም ዝኸዱ መዝገብ ጽድቀን ይንገሮ። ኣብዚ ዅሉ መነባብሮአን፣ ምጒርምራም ሰሚዐ ኣይፈልጥን። ኣደይ ጽሃይቱ ኣዚየን ሓያል መንፈሳዊት ሰበይቲ እየን ነይረን። ቀበጥበጥ ዘለዎ ህይወት ኣይፈታዊቱን። ከምታ ርድኢተን ሰብ ኵሉ ዝጠበቐን፣ መግናሕተን ንዝርድኦ መዓር ወለላ እዩ ነይሩ።

ኣደይ ጸሃይቱ ተስፋይ ግርምቲ፡ ፍሽክትአን ሓንጐፋይ ኣባሃህላአን ካብቲ ትሕዝቶ ቀረበን ንላዕሊ እዩ ነይሩ። ኣደይ ጸሃይቱ፣  ዕድሚአን እናደፍኣ ኣብ ዝኸዳሉ እዋን፡ ነቲ ዝነብራሉ ዝነበራ ማሕብረ ሰብ ክርስትና፣ ከይሃወኻኦ እየን ከይደን።

እምበኣር ዛንትአን ምንጋርና ካልእ ወንጌል ምምሃርና ኣይኰነን፡ ኣሰረን ክንስዕብ ደኣ እምበር ። ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ሎሚውን ከምቲ፡ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልክዎ ንኣይ ምስሉ ክብላ፡ ሓድጊ ምስክርነተን ዓበይቲ ደውል መንፈሳውነትና እዩ።

ነዛ ጽሕፍቲ ኣብ መደብ ፓልቶክ ምስ ተነበት፣ ሓፍቲ ትርሓስ ዑቅባይ ከምዚ ክትብል ምስክርነታ ሃበት። ‘ኣነ እካ ነደይ ጽሃይቱ አይፈልጠንን እየ። ግና ሓንቲ አደ ብዛዕባ ጋሻ ምቅባል ክትምህረና ከላ፡ አደይ ጽሃይቱ ሓደ ግዜ ብዙሓት ሰባት ካብ ቤተ ክርስትያን ዓዲመን ኢላትና። እታ ምስአን ዝነብረት ሓዳሽ ጓል ግና እቲ ምግቢ ኮሮንሾ ስለ ዝነበረ ጠፊኣ ውዒላ።’ ‘ኣነ ግና’ በለት ትርሓስ ሓብትና ‘ንሕናኸ ሎሚ ዋላ እታ ተለኽያ እትብላዕ ብኸመይ ኮን ነካፍላ ንኸውን’ ኢላ አብ መደብ ፓልቶክ ምስክርነታ አስምዐት። ሓው ፓስቶር ምኪኤል አስመላሽውን ቀጺሉ ከምዚ ክብል ምስክርነቱ ይህብ “ኣነ ነደይ ጽሃይቱ ጥልቅ ኢለ ዝፈልጠን ኣይኮንኩን። ከምቶም ኣዚዮም ሕውስ፣ ሕውስ፣ ዝብሉውን አይነብርኩን። ዛንታ ኣደይ ጽሃይቱ ግና ዛንታ ናይ ፍቕሪ እዩ ኢለ ክድምድሞ እደሊ።’

ምድራዊ ፈነወ ኣደይ ጸሃይቱ ተስፋይ … ኣብ ዚቅጽል ዓስራይ ክፋል 

 

           contact-

thetruthgosple@wongelhaki.com

http://www.wongelhaki.com/%E1%88%9D%E1%88%B5%E1%8A%AD%E1%88%AD%E1%8A%90%E1%89%B5