Image description
Image description

8ይ ክፋል

8ይ  ክፋል

             ናይ መውዳእታ ሰነድ ካብ ልሳን ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ


ብዕለት 2 ወርሒ 11፣ ብ1994 ልክዕ ሰዓት 6፣00 ናይ ምሸት እንዳ ኣደይ ጽሃይቱ ከይደ፡ እዛ ጽሕፍተይ ከይወዳእኩስ ናብ ጐይታ ክሳገራ ክቅድማኒ እየን ክብል፣ ጐይታ ግና ሰናይ ፍቓዱ ኰይኑ ምቹእ ጊዜን ጥዕና ኣደይ ጽሃይቱ ከኣ ዝተማለአን ኮይኑስ፡ ገዝአን ባዕለን ክውልውላ ናይ ማዕጾ ፊኒስትራ ቬትሮ ከጽርያ ምስ ረአኹወን፡ ስሚዒተይ ካብ መጠን ላዕሊ ከይዱ ባህ በለኒ እሞ፡ ከምዚ ክብል ሓተትክወን፦

ኣደይ ጽሃይቱ ኣብ ዝሓለፈ ጊዜ ሓሚምክን ተዋሊኢክን ኔርክን፡ ንክንደይ መዓልትታት ከምኡ ኣሕሊፍክንኦ? በልክወን። ‘ኣዚዩ ድኻም ኔይሩኒ። ሓሚመ ኢለ ግና ኣይወስዶን እየ። ከቢድ ሕማም ኣይኮነን። ሓሚመ ዝበልኩላ ግና ሓንቲ ሰሙን እያ። ግና ብርሂን ወደይ ሓሚመ ክብል እንከለኹ ካብ ስራሕ ጐይታ ኣየብኩርን እየ። ካብ ጸሎትን ካብ ቃል ኣምላኸይን ኣይተርፍን ማለተይ እየ። ካብ ዝርድኣኒ ኣብዚ ጊዜ እዚ እታ ዝኸበደት ተባሂላ ዝሓመምኩላ ክልተ ሰንበትን ክልተ ረቡዕን ኣብኲረ ኣሎኹ፣ ቅድሚ ሕጂ ግና እናወደቅኩ እናተንሳእኩ፡ ኣብ ቤቱ ምስ በጻሕኩ ሓይለይ ይሕደስ ኔይሩ’ በላ።

ኣብ ጊዜ ሕማምክን ክንደይ ሳዕ ንሓኪም ኬድክን? እንታይ መድሃኒትከ ትጥቀማ ምስ በልክወን፣ ‘ካብ እትርድኣኒ ደም ብዝሒ ኣላትኪ ኢሎም ሓንቲ መዓልቲ ንኽምርመር ከይደ ኣለኹ፡ እንተዘይኮይኑ ኣምላኽ ከምታ ዝኣዘዘኒ ዘይቲ ኣብ ኢደይ ኣፍሲሰ፣ ሕጂ ሽማግለታት ማሕበር የለውን፡ ቀሺ የለን፡ ከም ቃልካ ኢለ ነታ ትሕመኒ፡ ዘይቲ ለኽየ እጽልየላ እሞ፡ ፋሕ ትብል፣’ በላኒ እናሰሓቓ።

እዚ ኵሉ ምስጢሩስ  እንታይ እዩ? ኢለ ሓተትክወን። ‘ክብሪ ይኹን ንጐይታ! ሚስጢሩ ዝስማዓኒ ብርሂን ወደይ፣’ በላኒ፣  ‘ንዑዮካ ከም ሃና ጓል ፋኒኤል፡ ከም ካሌብ ኢለ ስለ ዝጽልን ስለ ዝኣምነሉን ጐይታ ንሓይለይ ክሕደስ ልክዕ እርእዮ፣ ሚስጢሩ ዕዮ ጐይታ እዩ። ቅድም ወጺአ ይዓይ ነይረ፡ ኣብ ገዛ ውዒል ምስ ኮንኩ ከኣ ዕዮይ ኣየቋረጽኩን። እዚ ሂቡኒ ዘሎ ዕድመሲ ብዘይ ትርጒም ኣይኮነን ክዓየይ ምዃነይ እዩ ዝርዳኣኒ፡ ምኽንያቱ ኵሉ ጊዜ ክኵልዓኒ ስለ ዝርእዮ። እዛ ተዋሂበያ ዘለኹ ምሕረትካ’ በጻብዕተን እናኣመልከታ ‘ክንድታ ጫፍ ኣጻብዕተይ ክትጠፍኣኒ ኣይደልን እየ ዝብሎ’ በላኒ።

ቀጺለን ከኣ፣ ‘እታ ትሕሸኒ ንስኻ ኢኻ ትፈልጣ፣ እታ ክጸንሕ ዝብላውን ሓሳበይ እንተኾይና፡ ንስኻ ኢኻ እታ እትሕሸኒ ትፈልጥ እሞ፡ ንምውሳደይውን እንተኮነ ፍቓድካ ይኹን እብሎ።’ ኣደይ ጽሃይቱ ካብታ ሃዋርያ ጵውሎስ፥

ኣብ ፊል 1፣20-26

ንኣይ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ፡ ሙማተይውን ረብሓይ እዩ እሞ፡ ከምቲ ሃረርታይን ተስፋይን ብገለ ኸይሐፍር፡ ከምቲ ዅሉ ሳዕ ሕጂውን ብትብዓት ደኣ፡ ብህይወት እንተ ዀይኑ ወይስ ብሞት፡ ክርስቶስ ብስጋይ ኪኸብር እዩ።

22 እቲ ብስጋ ምንባረይ፡ እዚ ፍረ ዕዮይ እንተ ዀይኑ፡ ኣየናይ ከም ዝሐሪ፡ ኣይፈልጥን እየ።

23 በዘን ክልተ እዚኣተን እጭነቕ አሎኹ፡ ንኣይ ኣዝዩ ዚሐይሽ እዩ እሞ፡ ክፋኖ ምስ ክርስቶስውን ክነብር ሃረርታ አሎኒ። 24 ግናኸ እቲ ብስጋ ምጽናሕ ምእንታኻትኩም ኣዝዩ ዜድሊ እዩ። 25-26 ከም ብሓድሽ

ናባኻትኩም ብምምላሰይ እቲ ትምክሕትኩም ብክርስቶስ የሱስ ኣባይ ምእንቲ ኺዓዝዝ፡ እዚ ድማ ንናይ እምነትኩም ምዕባይን ሓጐስን ከም ዝጸንሕ ተረዲኤ፡ ምስ ኵላትኩም ከኣ ከም ዝነብር፡ እፈልጥ አሎኹ።

ዝበላ፣ ፍሉይ ዝገብሮ ሓሳበን፥

‘ብዝተረፈ ግና እንተ ከድኩስ ምዓረፍኩ ዝብለሉ፡ ንኣምላኸይ ዝህበሉ ምኽንያት የብለይን። ንክዓዪይ ባህገይ ስለ ዝኾነ፡ እምነት ኣላትኒ ኣብ ጊዜ እርግንኦም ይፈርዩ ዝብል። ኣብ መዝ. ዳዊት 92 ኣብ ዘዳግም 33፣25 ከኣ፡ “ከም መዓልትታትካ ሓይልኻ ይኹን” ስለ ዝብል፡’ እናበላ ብርእሰን ነቲ ጥቅስታት እናወጻኦ ጠቀሳለይ። ‘ስለዚ ምርጫይ እዩ ምስቶም መዓይይትኻ ( ኢደን እናኣመልከታ) በዚ ሓዲገ በዚ ክዓይዪ እዩ’ በላኒ። ስም ጐይታ ይባረኽ።

 

‘ኣብ ዘዳግም 33 “መሸጐሪኻ ሓጺን ኣስራዚ ዝበላ፡ ከምታ ዳንኤል 6፣10 መስኹተይ ዓጽየ ኣይፈልጥን።’

 ኣብ ጊዜ ደርጊ፡ መንፈሳዊ ስደት ኣብ ዝነበሮ እዋን፡ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ኣብ ኣባይቲ ስለ ዝነበረ፡ ገዛ ኣደይ ጽሃይቱ ከኣ ኣብ ጥቓ ቤት ጽሕፈት ናይ ቀበሌ ስለዝነበረት፡ ከምዚ ክብላ ዘረብአን ይቕጽላ፦ ‘ገለ ሰባት “ኣብ ጊዜ ኣገልግሎትና መጋረጃ እንዶ ክንገብረሉ” ምስ በሉኒ፣’ ርእሰን እናነቅነቃ ‘ስራሕ ጐይታ ተሓቢእካ ኣይዕየይን፣ በልክዎም፡ ከምታ ዝበልክዋ ከኣ ብጽቡቕ ተፈጺማ’ በላ።

ኣመንጎው ኣቢለን ከኣ ናይ ውሽጢ ልበን ምስጋና፡ ከምዚ ክበላ የጀርብባኦ፦ ‘ብርሂን ወደይ መዓየይቲ ሃበኒ ኢለዮስ ኣይከልኣንን’ በላኒ።  ቀጺለን ከኣ፣ ‘ሓደ እዋን ንኣዲስ  ኣበባ ክከይድ ከለኩ፡ ሓውና መም. ተስፋይ ደባስ መጽሓፍ ቅዱስ ሒዘ ርእዩንስ፡ “ማማ ጽሃይቱ፣ መጽሓፍ ቅዱስ ሒዝክን እንተሪኤሙክንሲ ርእስኻ ላጽዮም ኣብ ቤት ማእሰርቲ የእትዉ እዮም” በለኒ እሞ፣ ‘ክብሪ ንስሙ! ፡ ምእንቲ ክርስቶስ ዝሓስሮ፣ ንሱ እየ ዝደሊ በልክዎ’ በላኒ።ኣነ እኳ ነዚ ክሓተክን ኣይመጻእኩን፡ ግን ጽብቅቲ ኣጋጣሚት እያ በልክወን እሞ ‘ብርሂን ወደይ ሎምስ ኣዚያ ትብርሃኒ ብጸሎት ግዲ ጀሚርናያ ኮይንና’ በላ።

እዘን ቃላት እዚኣተን፣ ብዛዕባ ኣደይ ጸሃይቱ ብህይወተን ከለዋ ኣብ መስርሕ ምጽሓፍ ከለኹ፣ እተን ናይ መወዳእታ ተራኪብና ካብ ልሳነን ዝመዝገብክወን እየን። ከምዚ ዝበለ ህያው ምስክርነት ብህይወት ከለኻ ኣዳላዲልካ ከም ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ‘ዎ ሞት ኣበይ ኣሎ ብልሕኻ፣ ኣታ ሲኦልከ ኣበይ ኣሎ ዓወትኻ’’ ኢልካ ካብዚ ናብቲ ክትሳገር፣ ከመይ ብጽእና እዩ። ምድምዳምና ኣሰር ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ይኹነልና።

ቅድሚ፣ እታ ምድራዊት ፈነወ ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ምዝንታወይ፣ ሓንቲ ኣደይ ጽሃቱ ተስፋይ ኣዚየን ዝልለያላ ምሃሪት ስነምግባር ኣብ ትቅጽል ክፋልና ኣብ ሓጺር ግዜ ከስዕብ። 

 

           contact-

thetruthgosple@wongelhaki.com

http://www.wongelhaki.com/%E1%88%9D%E1%88%B5%E1%8A%AD%E1%88%AD%E1%8A%90%E1%89%B5