Image description
Image description

7ይ ክፋል

7ይ  ክፋል

                አደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ፈታዊት መዝሙር


ብዛዕባ ኣደይ ጸሃይቱን ዝፈትወኦን ክዛረብ ከለኹ ብኣዝዩ ብዙሕ ብልጫ ዘለዎ ገይረ ከዘንትዎ እፍትን ኣለኹ። ቃል  ኣጋንኖ ግና ኣይኰነን። ሚስጢሩ ሓደ እዩ፡ ኣደይ ጽሃይቱ ምሉእ ህይወተን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ባህ ዘብልን፡ ምሉእን፡ ተፈታውን መስዋእቲ ገይረን ስለ ዘቕረባ እዩ።

ነደይ ጸሃይቱ፡ መዝሙር መዘናግዒ ሓሳባተን ኣይነብረን። ብዘይ ምስትውዓልውን ዝዝምርኦ ልምዲ ኣይነበረን። ክዝምራን፡ ልበንን ኢደንን ንሰማይ ከልዕላን፡ መንፈሰን ወርትግ ዝተቓነየ ኣምልኾ ሰማይ ነበረ። ብዙሕ ጊዜ፡ በቲ ሓይሊ መዝሙር፡ ልበን ተሰይሩን ተረቲዑን ካብ ኣዒንተን ፈልፋሊ ንብዓት ዝውሕዝ ክትርኢ ማሕተም ስምረት ኣምላኽ ምዃኑ ኢኻ እትግንዘብ። መዝሙር፡ ነደይ ጸሃይቱ ተባህለ፡ ተዘመረ፡ ዘይኰነስ ማለተን ኮይነን እየን ዚዝምርኦ። ከየስተውዓላላ እትሓልፍ ከኣ የላን። ናይዚ ዘበንንና ዳንኬራ፡ ሰይጣን መንፈስ መዝሙር ወሲዱ፡ መንፈስ ጓይላን፡ ኩዳን ኣብ ቤት ኣምላኽ እንተዝርእያኦ፡ ምስ ጳውሎስ (ገላ 5፣12) ኮይነን፡ ነቶም ንኸምዚ ዝበለ ስሕተት ኣምልኾ ዘተኣታተዉ  ብብርቱዕ እህህታ ንፍርዲ መምጠውኦም ነይረን።

 

Image description

ብ1978  ዓ.ም ኣብ እምነት ክርስቶስ  ቤ/ክ ኣስመራ መራሕ መዝሙር ኴይነ ነቲ መዛሙር ግቡእ ኣዘመምርኡ ንከነትሕዞ ኣብ ዝነበረና ዘመተ፡ ነቲ መኣረምታን ሕግጋትን ንምሓዙ ስለ ዘሸገረን ብድድ ኢለን፡ “መንፈስና ኣይትስበርዎ! ብመንፈስ ክንዝምር ሕደጉና!” በላ። ካልእ ጊዜውን መዘምራን በርባዕተ ቃና(ፓርትስ) ክንዝምር ምስ ሰምዓና “እዞም ደቀይ ተሰማሚዕኩም ደኣ ዘምሩ ፋሕፋሕ  ኣይትበሉ” ክብላና እዝክር።

ሽማግለ ሰበይቲ፡ ምስትውዓለን ግና ንቊሕ፡ በታ ርድኢተን ንመንፈስ ኣምላኽ ዝደልያን ዘስተማቅራን ነበራ። ኣብ ኣኼባ ዕድል ምርጫ መዝሙር ተዋሂቡ ካብ ምምራጽ ኣይትሓልፈንን እያ። ካብኡ ሓሊፉ ከኣ ኣዚዩ ልበን መሊኡ  ምስ ገንፈለ ተደሪኸን በጃኻ/ኺ እዛ መዝሙር እዚኣ እስከ ደው ኢልና ንዘምራ ይብላ።

ነይነይን፡ ፈጥፈጥን፡ ዝብላ ሽማግለ ሰበይቲ፣ ኣብ እርጋነን ከይተረፈ መን እሞ እዩ ዝዳረገን! ኣብ መድረክ ደው ኢልካ ንኣምላኽ ብመዝሙር ኣምልኾን ስግደትን ክብርን ምሃብ ብዘይ ቶግላብ ልቢ ኣስተማቒረንኦ እየን። ኣሰረን ክንስዕብ ኣሎና ማለትና ከኣ ዘረባ ቀለዓለም ኣይኰነን።

ኣደይ ጽሃይቱ ካብ ጓል 50 ዓመተን ንላዕሊ ክሳዕ ጓል 80 ዓመት ዕድምኤን እፈልጠን። በተን ዓመታት እቲኣተን ከኣ  ብፍሉይ መዝሙር ወጺእካ ምዝማር፡ ፍልጥቲ ነበራ። ካብ ፉሉይ ቃና ኣይኰነን። ፍልይቲ ዘማሪትውን ስለ ዝነበራውን ኣይነበራን። መንፈስ መዝሙር፡ ንምስክርነትን ንክብሪ ኣምላኽን ግና ካብ ልበን ሰንጢቁ ዝወጽእ ወሓዚ ነበረ።

 

 

ረቡዕ 24/08/94 ኣደይ ጽሃይቱ ምስ ሓብቲ ሸውሃት ማና ፡ ፍሉይ መዝሙር ክዝምራልና ሰንከልከል እናበላ ናብ መድረክ ወጻ እሞ፡ መዝሙር ሰላም 58 “የሱስ መድሓኒየይ ኣብ ቤትልሄም” እትብል ቅድሚ ምዝማረን፡ ብዛዕባ ፍሉይ መዝሙር “ዘማሪት ኣይኰንኩን ቃና ኣሊዩኒውን ኣይኮነን” በላ፡ በቲ ጉርድድ ዝብል ድምጸን። ብሓውና ኣርኣያ በሪህ ሙዚቃ ተመሪሓን ከኣ፡ ነታ መዝሙር ዘመራልና። ምስ ወድኣ “እታ ራብዓይቲ ፍቅዲ ምስክረይ እያ፡ ናተይ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኵሎም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከኣ” በላ። እታ ፍቅዲ  “የሱስ መድሓኒየይ ኪምለስ’ዩ፡ ባህ የብለኒ በዚ ተስፋኡ፡ ንእሙናቱ ክእክብ እዩ፡ ኣብ መንግስቲ ክብሩ” ምስ በላ፡ ጊዜ ስንብታ መጺኣ ኢለ ተኵረ ጠመትኩን። ብሓሳበይ ከኣ፡ ናብታ ቅድሚ እዚ መዓልቲ፡ ማለት መዓልቲ ሰንበት ተመሊሰ ዘከርኩ። ኣደይ ጽሃይቱ ካብ ቤተ ክርስትያን ወጺኤን ንገዝአን ኪኸዳ 200 ሜትሮ ምስ በጽሓ፡ ደኺመን ኣብ መገዲ ኮፍ ኢለን ከዕርፋ ረኸብክወን፣ ጓል ሓወን ምስአን ነበረት እሞ “ንእሽቶይ ምስ ኣዕረፍኩ ቀስ ኢለ ክከይድ እየ በላኒ።” ብዙሕ ጊዜ እዩ ኣደይ ጽሃይቱ ከዳ፡ ከዳ፡ ሕጂስ መወዳእታ መጸት ክትብል ከለኻ፡ ከምቲ ኵሉ ጊዜ ዝጠቅስኦ “ሓይለይ ከም ንስሪ ይሕደስ” ብሓቂ ብዘይ ቃል ኣጋንኖ ኣብአን ክፍጸም ትርእዮ።  ምስክር ኣደይ ጽሃይቱ ብመምዘኒ ቃል ኣምላኽ ሓቂ ነበረ። ስም እግዚኣብሄር ይመስገን።

ሓደ ሰንበት ንግሆ፡  ሓው ቀሺ ሰሎሞን ተ/ሚካኤል ኣብ መድረክ ንምስባኽ ምስ ወጸ፡ ቅድሚ ሰብከቱ፣ “ሎሚ ንግሆ ክልተ ሰባት ተሪፎም ዘይፈልጡ ተሪፎም ኣለዉ። ንሳቶም ከኣ ቀሺ ተኪኤ ጐይትኦምን” ምስ በለ ቀሺ ተኪአ ግና ብድሕሪት ስለ ዝነበረ ኢዱ ሓፍ ኣበለ እሞ - “…እወ ቀሺ ተኪኤ ካብ ቤት ጸሎት ሰንበት ክተርፍ ምድሪዶ ክትግልበጥ ኮይና ኢለ ኔይረ፡ ቀጺሉ ከኣ “ኣዴና ጽሃይቱ ተሪፈን ኣለዋ ኣይመስለንን ግና፡ ብዘይ ዓቢ ዘትርፍ ነገር ተሪፈን ኢለ ዝሓስብ፡ ምናልባት ሓሚመን ኪኾና ኣለወን” ምስ በለ፡ ገሊኦም “እወ ተጸሊእወን እዩ” በሉ። ድሕሪ ኣገልግሎት ከኣ ኣነን ቀሺ ተኪኤን ክንበጽሓን ናብ ቤተን ከድና  እሞ፡ “ኢሂ ደኣ ማማ ሎምስ መርዓትዶ ኴንክን በልክወን?” ኣብ ዓራት ኮፍ ኢለን ምስ ጸንሓና። በቲ ጽቡቕ ፍሽክትአን እናሰሓቃ “ዘገርም’ዩ፡ ኣዚየ እንድዩ ደኺሙኒ ክንቀሳቀስ ኣይከኣልኩን” በላና። ቀጺለን ብዛዕባ እታ ጐረቤተን  ዝበለትን “ኣደይ ጽሃይቱ፡ ደቅኽን ክጭነቁ እዮም ሎሚ መዓልቲ ዋላ ኣነ ደጊፈ ክወስደክን እንዶ፡” “በለትኒ፡ ብዙሕ ገሪሙኒ’’ በላ። ‘’ግና በዚውን ከይተጠቀምኩላ ኣይሓልፍን” በላና።

ዕለቱ 31/08/94 ረቡዕ መዓልቲ ሓይሊ ረኺበን ንቤት ጸሎት መኪተን መጻ እሞ፡ ፍሉይ መዝሙር እንደገና ምስ ሓብቲ ሸውሃት ክዝምራልና ወጻ። እግዚኣብሄር ስለ ዝሃበን ሓይሊ ኣመስገና እሞ “ድኹም ዘክታም ቆልዓ እየ ግና ሕጉስ እየ እትብል መዝ. ሰላም 267 ዘመራልና፡ ብሕጉስን ምስጋና ዝመልኦ ምስክርነተን ኣስማዓና።     

ኣደይ ጽሃይቱ ክሳዕ እታ መወዳእታ ብህይወት ኣብ ቤ/ክ ዝነበራላ ከይተረፋ ዘሚረን። ናይ ፈነዋ መዝሙር ዘሚረን፡ ኣነ እኳ ብኣጋጣሚ ኣብ ክልተ ጊዜ ኣብ በብመዓልቱ ዝዘምራሉ ኣብቲ ኣኼባ ተካፊለ ኔይረ። “የሱስ መድሓኒየይ ኣብ ቤትልሄም፣ ድኹም ዘክታም ቆልዓ እየ፣ ከምኡውን ኣብታ ናይ መወዳእታ ኣኼባ ደቂ  ኣንስትዮ “ኵልና ዶ ዀን ንራኸብ፡ መዝ. ሰላም 250 ትብል መሪጸን ብዛዕባ ምግዓዘን ኣርጊጸን ተነብየን ከዳ።

   ኣደይ ጽሃይቱ ካብተን ኣዚየን ዝፈትወአን ዝነበራ መዛሙር፦

1-     ናብ ቤተይ ናብ ላዕሊ ትናፍቅ ነፍሰይ (መዝ. ሰላም 241)

2-    ኣምላኻዊ ጸዳል  ካብ ኣርያም ካብ ሰማያት (መዝ. ሰላም 220 )

3-    ዎ ለዋህ መድሓኒየይ ወርትግ ኩን መጸግዕየይ (መዝ. ሰላም 156)

4-    ኣበይ ሰራሕካ ቤት ዘልኣለም ትነብረሉ (መዝ. ሰላም 172)

5-    ኣነ ንመዓልትኻ ጸብጺበ ጽሓፍኩ (መዝ. ሰላም 114) ….…… ወዘተ   

ምስትምቃር መዝሙር መን ዘሚርዎ! ዝደጋገም መዝሙር፡ ሓፍ ኢልና ንዘምር፡ ኢድካ ሓፍ ኣቢልካ ምዝማር፣ መብዛሕታኡ መለለዪ ህይወት መዝሙር  ኣደይ ጽሃይቱ እዩ፡፡

 

 

 

ይቅጽል ....................

           contact-

thetruthgosple@wongelhaki.com

http://www.wongelhaki.com/%E1%88%9D%E1%88%B5%E1%8A%AD%E1%88%AD%E1%8A%90%E1%89%B5