Image description
Image description

6ይ ክፋል

6ይ  ክፋል

           አደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ፈታዊት ቤት ኣምላኽ


ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ብዛዕባ ዝፈትውኦ ኣመልኪትና ክሳዕ ሕጂ ክነዘንተዎ ዝጸናሕና ነገራት ሓደ ንጹር ኣብነት  ኣብ ባይታ ክርስትና እዩ። ነቲ ጳውሎስ ከምቶም ገሊኣቶም ዝገብርዎ ኣኼባና ኣይንሕደግ ኢሉ ዘስመረሉ ናይ ህይወት ጉዕዞ ኮነ ነቲ ክርስቶስ ብተግባር ከምቲ ልማዱ ከኣ ናብ ቤት ጸሎት ኣተወ ዝብሎ ናይ ሓቂ ስእሉ ኣብ ህይወት ኣደይ ጽሃይቱ ኢኻ እትምልከቶ። ልክዕ ትርጉሙ ክህቦ እንተደኣ ክኢለ፤ “ጽሃይቱ” ማለት “ጽሓይ ናቱ” እዩ። ብርግጽ ጽሓይ ናቱ! ብርግጽ ነቲ ብርሃን ዓለም ኢኹም ጥራይ ዘይኮነስ፤ ዘይትኽወል ናይ ሓቂ ጽሓይ ኣብ መንጎ ኣመንቲ ኮይነን ሓሊፈንኦ እየን።

እግዚኣብሄር ዕድል ሂቡኒ ኣደይ ጽሃይቱ ብህይወተን ከለዋ ካብተን ዘልዓልክወን ስእልታት፤ ኣብ ኣፍደገ ቤተ ክርስትያን እምነት ክርስቶስ መጽሓፍ ቅዱስን ኣብ ቅድሚት ኣፍ ልበን ብኽልተ ኢደን ሒዘን ነጸላ ጋቢ ተውንዚፈን ደው ኢልን ከለዋን ከም ኡውን ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን በብራኸን ተምበርኪኸን ኣብ ትሕቲ እታ ዓባይ ፕያኖ እናጸለያን፤ ኣብ ናይ ንግሆ ሰንበት ኣኼባ ቆልዑ ካብ ትምህርቲ ሰንበት ምስ ተመልሱ ኣብተን ክልተ ቀዳሞት ነዋሕቲ መንብራት ብዙሓት ኣዋልድ ደቅና፤ ሳሌም በረኸት ጸጋይ፡ ሃና ተፈሪ፡ ልድያ ስልጣን እታ ብግዜ ቁልዕነታ መስተንክር መልእኽቲ ካብ ኣምላኽ፤ ንህዝቢ አምላኽ ተዛሪባ ምሉቕ ኢላ ናብ ክብሪ ዝጋዓዘት፤ ሳሮን ይስሓቕ ተኽለሃይማኖትን ካልኦት ቆልዑን፤ ከም ኡውን ነደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ኣሰረን ስዒበን ወንጌል ኣብ ምግልጋል ዘሕለፍኦን ንዓዲ ዘለኣለም ናብ ክብሪ ነደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ኣሰረን ዝሳዓባ  ንሞት ከይፈርሃ ‘ብርሂን ወደይ ምንም ዘሻቅለኒ የልቦን’ እናበላ ንሞት ብዓወት ዝወሓጣ ኣደይ ዘውዲ ኣስመሮም ተጎዝጊዘንአን፤ ኣደይ ጽሃይቱውን የማናይ ኢደን ኣልዒለን ሓሙሽተ አጻብዕን ተዘርጊሐን፤ ኣዒንተን ንሰማይ እናጠመታ ደው ኢለን ከምስክራ ከለዋ ዘርኢ ካብተን ገለ ስእልታት እየን።

Image description

ኣብ ጉዕዞ ህይወት ክርስት ናይ ወለቕ ዘለቕ ዘይብሉ ዘይሕለል ህይወት ሕሉፍ ፈታዊት ቤት ኣምላኽ ከም ኣደይ ጽሃይቱ ኣብ ግዜና ኣይተራእየን። ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ኣገልግሎት ቤተ ክርስትያን ቅድሚ ምጅማሩ ንግሆ ሰንበት፤ ምሸት ሰንበት ከምኡውን ምሸት ረቡዕ ቅድሚ ሓደ ሰዓት ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣብታ ቅድሚት እግሪ መበረኽ ስብከት ኢልና እንጽውዖ በብርኸን ተምበርኪኸን ድፍእ ኢልን ንምቅብባል መንፈስ ቅዱስ ህያው ጸሎት ከቅርባ ኢኻ እትረኽበን።  ብብርከን

እንተድኸማ ሮፋዕ ኢለን ነታ ስጋእን እናኣባራረያ ንህላወ መንፈስ ቅዱስ ክዕድማ ከይተሓለላ ኩሉ ግዜ ክጽልያ ኢኻ ትረኽበን።ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣኼባ ሳምንቲ ድምጺ ኣደይ ጽሃይቱ ከይተሰምዐ ዝሓልፍ የልቦን። ካብ ብመኽፈቲ ጸሎት ኣኼባ ጀሚሩ “ኣሜን፡ ኣሜን፤ ኣንታ ክብሪ፤ ኣንታ ኣቦይ ሓሊለይ፤ በጃኻ፡ በጃኻ፤” ዝብሉ ጥ ዑም መማቅርቲ ዝምስጥ ምቅብባል መንፈስ ቅዱስ ሰጊሩ ኣብ ግዜ መዝሙር ናይ ህዝቢ፤ ኢደንን ልበንን ኣልዒለን “ኣንታ ኽብሪ ኣንታ ኽብሪ” እናበላ ብምርዳእ ዝዝምራ ኣደ! ክሳዕ እታ ናብ ጐይትአን ዝግዕዛስ ዘመራ ደኣ። ብሓቂ ዚምስጥ ህይወት። ብድሕሪ መዝሙር ዝመጽእ መደብ ትምህርቲ ሰንበት እዩ።

 

 ኣቱም ሰባት ከም ኣደይ ጽሃይቱ ጌይሩዶ ንትምህርቲ ሰንበት ዘስተማቀሮ ይህሉ። ኣብ ገዝአን ብግቡእ ተማሂረንኣ  እየን ዚመጻ። ንብዙሓት ካባና ነንብብ ኢና፡ ምሁራት ኢና፡ እንብል በዳሂትናን መሕፈሪትናን እየን ነይረ። ዓባይ ሰበይቲ ኣብ ትምህርቲ ሰንበት ይዋስኣ ነይረን። ከመይሲ ፈትፊተንኣ ስለ ዝመጻ። እዚ ሎሚ ኣብ ፓልቶክ ብኣሓትና ህይወት ፍረዝጊ፣ መም ኣሰፋሽ ፍቓዱ፣ ወንጌላዊት ሓረጉ ኮነ ካልኦት ዝመሃር ዘሎ፡ ኣሰሩ እዩ።ናብቲ ዝቅጽል መደብ ቅድሚ ምሕላፍ ኣደይ ጽሃይቱ ከይመስከራላ ዝሓለፈትዶኸን ትህሉ? ኣይመስለንን። እንተወሓደ ኣብ ትምህርቲ ሰንበት ዝተማሃረኣ ከየመስገናላ ዝሓለፈት መዓልቲ የላን። ብዛዕባ ትምህርቲ ሰንበት ኣመልኪትካ ምስክርነት ምሃብ ፍልዩ ተመክሮ ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ጥራይ እንተተባህለ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣኮነን።

 

ንፍሉይ መዝሙር መዘምራን የማነይቲ ኢደን! ብኣምስሉ ህይውት ንዝነብር ኣብ ግዜ ውጺኡ ፍሉይ ክዝመር ኣይግድን። ድምጸን ብውሽጠን ዓቂበን ናይ ምትዕራቅ ጸሎት፡ ኣብታ መቐጢትን ድኣ ድፍእ ኢለን ናብ ኣምላኽ የቕርባኦ። መንፈስ ጐይታ እንተ ደረኸን ከኣ ፍርሂ የልቦ ብድድ ኢለን “ኣይፋሉን” “ከንድደካ ብማንካን ክዝሕለካን ብኢድካን” ጐይታ ዝፈትዎ ህይውት ኣይኮነን፤ ኢለን ክገንሓ ከለዋ መዓንጣ ትበተኽ እያ። ኣብ ቅድሚኤን ተመሳሲለናኦ ዝኸዳ ሰብ የልቦን። ጓሳ ማሕበር ይኹን ሰባኻይ፤ ተራ ሰብ ይኹን ዓብይ ሰብ፤ ሃብታም ኮነ ድኻ፤ ኩሉ አብ ቅድሚኤን ሓደ እዩ። ገጽ ሰብ ሪኤን ኣድልዎ የልቦን። ከም ሰብ፡ መሲልወን ዝተዛረብኦ ጌጋ፡ ኣብ ማእከል ኣኼባ ኮነ ኣብ ውልቂ ኣይትሓዘለይ ክብላ ድሕር የልቦን። ብምኽንያት መግናሕቲ ኣደይ ጽሃይቱ ኮርነፍ ኢሎም ዝኸዱ ንግዚኡ ብዙሓት እዮም። ጸኒሖም ግና መግናሕተን ከም መዓር ወለላ የስተማቅርዎ።

 

ናብቲ ካልኣይ ክፍለ ግዜ፡ ናይ ስብከት ግዜ፡ ሰባኻይ ምስ ደየበ፤ ኣደይ ጽሃይቱ ናብቲ ቦታ መስዋእቲ ጸሎት እየን ዝጐያ። ዘገርም ተርእዮ። ካብ ዝፍለጠኒ እዚኣ ፍልይቲ ህያብ ኣደይ ጽሃይቱ እያ። ጌጋ ይኽልኣለይ ድኣ እምበር ሓደ ካባና ነዛ መክሊት እዚኣ ዘዘውተራ ኣይረኣኹን። እንተተጌራ ከኣ ኣብታ ዘሎኻዮ ቦታ ምብርካኽ ኣይተሳእነን ይኸውን። እዝን ከምዚ ዝበለን ንኣኼባታትና ብሓዊ መንፈስ ቅዱስ ክውላዕ ዝገብሮ ዝነበረ እንኮ ሚስጥር እዩ። ኣብዚ ዘበና ዝረኣያ ዘለዋ ቤተክርስትያናት ንመፈስ ቅዱስ መተካእታ ብዓብይ መጉልሒ ድምጺ ክሳዕ ዓንቀሩ ወሊዕካ ሰባኻይ ብስላዕ መበራበሪ አሜንዶ፤ ኣታ አሜንዶ እናበለ ንኣእምሮ ህዝቢ እናናውጽካ ዚስበኸን፤ ከም ኩዑሶ ኣብ ሰኪዔት ምስ ዓረፈት ዝስማዕ ዋኻዕታን ጣቂዒትን አብ ቤት ኣምላኽ ዝዓብለሎ ዘበን ብመንፈስ መግናሕቲ ነብያት ምገጠምኦ ኔይረን። ኣነን ንስኻትኩም ሓይሊ ተሳኢኑና እዚ እናሳዕረረ ዝመጽእ ዘሎ ነምልኾና ከይብክሎ ንጠንቀቕ። 

 

ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ፈታዊት ቤት ኣምላኽ ዘብለን እዚ ጥራይ መኣስ ኮይኑ፤ስብከት ተሰቢኹ ምስ ወድእ ድሕሪት ተሪፈን ክጽልያ ንሰባት ብጸሎት ክሕግዛ ኢኻ ሓዲካየን እትወጽእ። ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ኣበይ ይርከቡ? ምስተፈለዩኻ ኢኻ ጸጋኻ ከም ዝጐደለ እተስተውዕሎ። ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ብዓልቲ ከምዚ ዝብላ ጸጋ ዘለውን ግና ምሉቕ ኢለን ንዓዲ ዘለኣለም ክብሪ ሰገራ።  “ጻድቕ  ይመውት እሞ ዚሓስቦ የልቦን፡ እቶም ፈራህቲ እግዚኣብሄር ከኣ ይምንጠሉ እሞ፡ እቲ ጻድቕ ካብ እከይ ከም እተኣርነበ ዜስተንትኖ የልቦን። ናብ ሰላም ይኣቱ፡ እቶም ብቅንዕና ዝተመላለሱ ናብ መደቀሲኦም ይዓርፉ።” (ኢሳ 57፡1-2)።

ይቅጽል ....................

           contact-

thetruthgosple@wongelhaki.com

http://www.wongelhaki.com/%E1%88%9D%E1%88%B5%E1%8A%AD%E1%88%AD%E1%8A%90%E1%89%B5