Image description
Image description

ሓሙሻይ ክፋል

ታሪኽ ህይወት ኣደይ ጸሃይቱ ተስፋይ

ሓምሳይ ክፋል

 

ኣደይ ጽሃይቱ መፍቀሪት ጸሎት

 ናብራ ጸሎት ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ መወዳድርቲ ዘይብሉ፣ ኣዚዩ ዝዕዝም ተመክሮ እዩ ኢልካ ኣብ ጽሑፍ ኣስፊርካ ምስቲ ብተግባር ኣብ ህይወተን እትርእዮ ንምውድዳሩ አዚዩ ኣጸጋሚ እዩ። ብዝኾነ፣ ዓቅሚ ኣገላልጻይ ብዝፈቅዶ መገዲ እንሆ፥

 ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ኣብ ዕብየተን እየ ዝፈልጠን። ናይ ግሊ ናብራ ጸሎት ህይወተን፣ ድኻምን ትህኪትን ዘይብሉ: ኵሉ ጊዜ ከም ቃል ኣምላኽ ዚብሎ ዘየባትኽ ጸሎት እዩ ነይሩ። ኣደይ ጽሃይቱ ብህይወተን ከለዋ ንብዙሕ ጊዜ ኣብ ምስክርነተን ጸሎተንን ዝዝክራኣ ዝነበራ ሰበይቲ “ሃና ጓል ፋኑኤል” እያ። ሉቃ.2፣36-37። ከምኣ ኮይነን ከኣ ሓሊፈን እየን።

ኣደይ ጽሃይቲ ኣብ ገዝአን ዝምስክራሉ  ወይስ ዘንብባሉ ሰብ እንተዘይብለን፣ ብጊዚኡን ብዘይጊዚኡን ተምበርኪኸን፣ እንተደከማ ተደፊአን ወይስ ሮፋዕ ኢለን ክጽልያ እትረኽበን ኣደ እየን ኔይረን። ለይቲ ተንስኤን ጸሎተን ከዕርጋ ከለዋ፣ ምስ ኵሉ ዕብየተን፣ ንመንእሰይ ቀዲመናኦ ኣብ ቦታ ጸሎት ትረኽበን። ሓደ ሓደ ግዜ ካብ ቤተን ተላዒለን፣ ናብታ 800 ሜትሮ ኣቢሉ ዝምርሓቃ ቤ/ክ እምነት ክርስቶስ ማይ ጃሕጃሕ ኣስመራ፣ ወጊሑ  መሲልወን ሰዓት 2 ሰዓት 3 ናይ ለይቲ ኣንጊሄን ደርገፍ ደርገፍ እናበላ እየን ዝግስግሳ። ሓንሳብ ሓንሳብ ማዕጾ ቤ/ክ ተዓጽዩ ምስ ዝጸንሐን፣ በቲ ወገን ምብራቃዊ ሸነኽ፣ ናይታ ቤተ ክርስትያን፣ ሽግሹግ ዘሎ ቦታ፣ ኮይነን ጸሎተን ገይረን፣ ንገዝአን ነቀይ ነቀይ እናበላ ክከዳ ከለዋ፣ ወደቓ ወደቓ ኢኻ ትብል። ብዝኾነ ኣደይ ጽሃይቱ ብጊዚኡን ብዘይ ጊዜኡን ምጽላይ ሩሐ ህይወትነ ነበረ።

ሓደ ጊዜ፣ ብዛዕባ ኣንጊህካ ንጸሎት ምትንሳእ ‘’ኣላህ’’ ኪብል ከሎ ዘይንትንስእ ዚብል ዕላል ሰሚዔን ‘ኣይዘረባን! ብኣላህ ኣስላማይ ትትንስእ ህይወት’ ክብላ እዝክር።

ነደይ ጽሃይቱ፣ ኣብ ቤት ጸሎት ቀዲሙ መጺኡ ዚጽሊ ሰብ ኣይነበረን። ኣብ ቤት ጸሎት ቅድሚ ኣኼባ ኣቀዲመን ቅድሚ ሰዓት ኣብ ቦታ መሰውኢ ተንበርኪኸን፣ እንተደከማ ከኣ ረፋዕ ኢለን ክጽልያ ኢኻ ትረኽበን።

ካብቲ ብዙሕ ጥዑም ተደጋጋሚ ቃላተን፣ በቲ ጉርድድ ዝበለ ጎሮሮ፣ ኣብ ጸሎተን ‘ኣታ ኣቦ ሓሊል ኣይ! ኣይ!’ እናበላ እናሕነቅነቃ ክጽሊያ ክትሰምዐን፣ ልብኻ ደው ኪብል ኣይክእልን እዩ።

 ጸሎት ኣደይ ጽሃይቱ ቦታ ዝውስኖ ኣይነበረን። ኣብ ገዝአን ምስ መጻእካ ‘በል ስለዛ ጊዜ እዚኣ ንኣምላኽ ነመስግን’ ኢለን ቀዳማይ ቦታ ንእግዚኣብሄር ክብሪ ይህባ።  ‘ኣታ ክብሪ! ኣታ ክብሪ!’ ጥዑም ደሃይ ኣደይ ጽሃይቱ ኣብ ጸሎት ወትሩ ዝቃላሕ ጥዑም ድምጺ ነበረ።

ብተደጋጋሚ ንገዝአን ብመኪና ኣብጽሐየን ኣለኹ፣ ኣብ ገዝአን ምስ በጻሕካ ቅድሚ ምፍልላይካ፣ ‘በል ኣብዛ መኪና ኮይንና ንኣምላኽ ነመስግን’ ይብላኻ። ካብ ልምድን ስሚዒታዊን ስለዘይኮነ ከኣ ናይ ኣደይ ጽሃይቱ ነገራት ኵሉ ኣይጽገብን እዩ። ቃል ዓለም ዘይብሉ ናብራ ህይወት እየን ኣሕሊፈን።

 ብጸሎት ስለ ካልኦት ምምላድ ነደይ ጽሃይቱ መን እዩ እሞ ዝወዳደረን። ንዅሉ ኣማኒ፣ ድኹም ኮነ ብርቱዕ፣ በስማቶም እናጸውዓ ኣብ ዝፋን ኣምላኽ የቅርብኦ። ንብዙሓት ኣገልገልቲ፣ ዓንዲ ሕቆ ዘደልድል ኣገልግሎት ጸሎት ነበረን። ካብ ቀረባን ርሑቕን ዘሎ ክዝክራ ኣይሕለለንን እዩ። ጸሎተን ካብ ኵሉ ፍሉይ ዚገብሮ፣ ሰባኻይ ክሰብኽ ምስ ወጸ፣ ንሰን ናብ ቦታ መጸለዪ ኣብ ቅድሚት፣ ንሓይሊ ድያብሎስ ንምፍራስ ተደፊአን ኪጽልያ ዘይሕለል ኣገልግሎት ኢኻ ትምልከት። እዚ ዓይነት ኣገልግሎት ኣብ ኣደይ ጽሃይቱ ጥራይ እዩ ተራእዩ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሰረን ዝሰዓባ ኣይጠፍኣን። ግናኸ ካብታ ቦታ ኮፍ መበሊኤን ተምበርኪካ ምጽላይ ንቅድሚት ዘሰጉም ትብዓት ግና ገና ኣይተራእየን።

 ኣብ ጸሎት ዝነበረን እምነት ኣዚዩ ዓብዪ እዩ። ንዝመጸን ከቢድ ኵነታት፣ ጉዳየን ንእግዚኣብሄር ኢየን ዘማክራ። ብዛዕባ ናይ ውልቂ ህይወት ጸሎት ኣደይ ጽሃይቱ፣ እቶም ምስአን ኣብ በብእዋኑ ብመስጐግቲ ድዩ ወይስ ብተጸጋዕነት ዝነበሩ ዝነበሩ ሰባት ክገልጽዎ ከለዉ ኣዚኻ ኢኻ ትምሰጥ። ኣደይ ጽሃይቱ ድቃስ ዘብዝሕ ሰብ ኣይፈትዋን ነበራ። መንፈሰን ኣብ ዝደረኸን ግዜ ከኣ ቀስቂሰን ‘ተንስእ ጸሊ’ ንምባል ጸገም ኣይነበረንን። በዚ ተመክሮ እዚ ጸብለል ስለ ዝበላ ከኣ እየን ህይወተን ወርትግ ዘይትጠፍእ ጥራይ ዘይኮነስ ጭልምልም ዘይትብል መብራህቲ ዝኾና።       

Image description

                      ኣደይ ጸሃይቱ ኣብ ቤት ጸሎት

ብዕለት 8/3/93 ናብ ሓደ ወዲ ኣማኒ ዝሞተ ንክበጽሓ ብመኪና ክወስደን ሓቲተናኒ ስለዝነበራ ብእምነት ክጽበያኒ ወዓላ እሞ፣ ምስ ከድክወን፣ ቅድሚ ምብጋስና፣ ‘በል ጸሎት ግበረልና’ ኢለናኒ ነታ ከንብብኣ ዝጸንሓ ቃል ኣምላኽ መዕጸዊ ገበርኩለን። ብድሕርዚ ናብ መኪና ምስ ኣቶና ከኣ ‘በል ዝወደይ ቅድሚ ምብጋስና ንጸሊ’ በላኒ እሞ በቲ ግሩም ዝኾነ ልምደን ኣብ መኪና ኮይንና ጸሌና።  እቲ ክንከዶ ዝነበረና ቦታ ካብ ቤተን ናይ 3 ኪ.ሜተር ዝርሕቀቱ እዩ ዝነበረ። ብድሕርዚ ጐይታ ስለታ ዝሃበን ዕድል እና ኣዘራረባኒ፣ ብፍላይ ከኣ ጥዕንአን ተተንኪፉ ስለ ዝነበረ፣ እግዚኣብሄር ምሕረት ዝገበረለን እናውሬና፣ ጒዕዘና ቀጸልና። ኣብታ ቦታ ምስ በጻሕና እቲ ሕፍስ ዝበለ ኣካላተን ምቁጽጻሩ ተሳእነንውን እናኣንፈጥፈጣ ካብ መኪና ወረዳ እሞ ናብቲ ኣንዳ ሓዘን ኣበልና። ኣብቲ እንዳ ሓዘን እተሰርሐ ዳስውን ኣተና። ምስተን ወገን ደቂ ኣንስትዮ ከኣ ኮፍ በላ እሞ እቲ ብድንገት ዝሞተ ወዲ ናብ ቤተን ምስ ንኣሽቱ ኣሕዋቱ ቃል ኣምላኽ ክምሃር ይመጽእ ስለ ዝነበረ ብእኡ ዝን ድሕሪ ምባል ጐይታ ትብዓት ሂብወን ኣብ  ቅድሚ እቲ እኩብ ህዝቢ፣ ኣዚዮም ዓበይቲ ዝበሃሉ ሽማግሌታት ሰባት፣ ብድድ ኢለን፣ መጽሓፍ ቅዱስ ሒዘን፣ ብጸገመን ከኣ ፈጥፈጥ ይብላ ስለ ዝነበራ ነተን ተጐዝጒዘንአን ዝጸንሓ ዓባይ ሰበይቲ ሒዘን ቃል ምጽንናዕ ካብ ቃል ኣምላኽ ንክህባና ብጸሎት ነቲ ኣኼባ ክከፍቶ ኣመልከታኒ። ነቲ ኣደይ ጽሃይቱስ ሕጂስ እንታይ ኢየን ኪገብራ ኢለ ክጽበ ከተሓሳስባኒ ዝጸንሐ ዘጨንቀኒ ናይ ሓሳብ መስመር በቲኸን ምስ ሓደግኦ፣ ዘይጸንሓኒ ትብዓት ሓዲሩኒ ጸለኹ። ድሕርዚ ናብ ምጽንናዔን ኣተዋ እሞ ብኽያት ፋይዳ ከም ዘይቡሉ ድሕሪ ምጥቃሰን፣ ነቲ እኩብ ህዝቢ ‘ኣታ ደው ኢልካ ዘሎኻ ዝመስለካ ንርእስኻ ተጠንቀቅ፣ ንርእስኻ ብኸ’ ኢለን ተሪር ቃል ማዕዳ ሃባና። ብድሕርዚ ሕጂኸ ከመይ ገይረን ክዓጽወኦ እየን ኢለ ክሓስብ ከለኹ፣ ምኽንያቱ ኣብ ቅድመይ ዝነበሩ ብዙሓት ዓበይቲ በሃልቲ ኢና ኣመልካክትኦም አስተብህል ስለ ዝነበርኩ፣ ቀጺለን ‘እምበኣር ነመስግን፣ ኢለን ብንብዓት ጸሎተን ከንጎድጉዳኦ ጀመራ። ገለ ካብቶም ዓበይቲ ኣብ ጸሎተን እና ኣሕነቅነቃ ክጽልያ ምስ ረኣይወን፣ ‘ኮፍ ኣብልወን፣’ ‘ይኣክለኪ በልወን፣’ ‘ኣብድወን፣’ ‘ሓዘን ምክኣሉ ሲኢነን እየን’ በሉ። ኣነ ግና ኣብ ማእከል እቲ  ህዝቢ ደኒነ እጽል ስለ ዝነበርኩ ነቶም ብጥቃይ ከምኡ ዝብሉ ዝነበሩ ሰብኣይ ይጽልያ እየን  ዝለዋ ምስ በልክዎም ‘እሞ ብኽያት እንታይ ኣድለየ’ በሉኒ። ንእኦም ኣብ ጸሎት ምንባዕ ብርቂ ነገር ኮይኑ ተራእዮም። ጸሎተን ግና ብዓወት ደምደማ። ብድሕርዚ ካብ ቦትአን ክትንስኣ ክድግፈን ምስ ኣመልከታኒ ምስ ቀረብክወን ፈጥፈጥ እና በላ ነቶም ስድራ ቤት እናሕነቅነቃ ስዓምኦምን ኣጸናንዕኦምን።

በጋጣሚ ኮይኑ ኣብቲ ዝነበርናዮ ከባቢ፣  ድሕሪ  ንነዊሕ ዓመታት ዝተጣፋፍኣአን ቤተሰብ፣ ‘ኣብዚ በጺሐ ከለኩስ ሰላም ክብል’ በላኒ። ከድና ከኣ። ማዕጾ ድሕሪ ምኩሕኳሕና ኣተና እሞ ነተን ዝናፍቅአን ሰበን ምስ ተራኣኣያ ክልቲኤን ዓበይቲ ተሓቋቊፈን ተሰዓዓማ። ኣነ ከኣ ኵነታተን ኣገረመኒ። ቀጺለን ሰላምታ ምስ ተላዋወጣ፣ ብዛዕባ ሓደ ነገር ኣልዒለንሲ ‘መሓሊ ኢሉኒ ወዲ እከለ፣ ኣነ ከኣ ንገንዘብ ኢለ ክምሕል፣ ግብ ዘይብል ገንዘብ ጥሮታ፣ ኣነ ኣብታ  ዝብርሃትለይ ኣይትምሓል ዝብል ቃል ኣምላኽይ ደኣ አጽንዕ’ ምስ በላ መሊሱ ኣስተንከረኒ። ኣረጊት ሰበይቲ እሞ ነቲ ሓቂ እምነት ደው ዝብላሉ ተረኺበን ኢለ ሓሰብኩ። ‘ደጊምሲ ዕድመና ኣኪሉ እዩ እግዚኣብሄር ብጽቡቅ ይጸውዓና’ ተባሃሃላ ክልተ ኣረግቶት። ኣብቲ ገዛ ከኣ ‘በል ኣመስግነልና’ በላኒ እሞ ጸሌና። ኣደይ ህይወትውን ኣዚየን ባህ በለን። ብድሕርዚ ተሃዊኽና ነበርና እሞ ከፋንዋና ወጻ። ቆማት ሰበይቲ ምስ ስብየት፣ ገጽን ግና ፍሽሕው፣ በተን ጽቡቃት ዘይኣረጋ ደርጊ ስናነን እናሰሓቃ ወጻ። ‘ጽሃይቱ፣ ክንደይ ዓመት ጌርኪ’ ኢለን ሓተትአን እሞ፣ ኣደይ ጽሃይቱ ‘ሕጂስ በቲ ዝርድኣኒ 78 ዓመት ገይረ’  በልአን። ወዮ ገና ደልዳላ ሰበይቲ ከኣ ‘ኣነስ እባ ካብ ሰማንያ ኣሕሊፈ እንታይ ኢልኪዮ ዓመታት በሊዕናዮ ሕጂስ ይኣክል፣ ብጽቡቅ ይውሰደና ጐይታ’ በላ። ኣደይ ጽሃይቱ ምልስ ኢለን ስራሕን ኣይገደፋን ‘ንየሱስ እመንዮ’ በልአን እሞ ‘እኣምኖ እየ ንየሱስ’ በላ። ናይ ክልቲአን ዘረባ ማረከኒ ተዓዘምኩ። ከምዚ ኢለን ኣፋኒየናና ተመልሳ። 

ብድሕርዚ ንመገድና ሓንቲ ኣማኒት ረኸብና እሞ ሰላምታ ምስ ተላዋወጥና፣ ኣብቲ መገዲ፣ እታ ኣማኒት ብደገ እታ መኪና፣ ንሕና ኣብ ውሽጢ ክንጽሊ ሓተታኒ ። ጸሌና ከኣ ኣዚዩ ዝማርኽ ህይወት! ሓላፍ መገዲ እንታይ ይብለኒ ዘይብሉ ብትብዓት ናብ ጐይታ ቀረብና። ካብዚ ተበጊስና ገዛ ምስ ተመለስና ኣብታ ኩርሰን ኮፍ ምስ በላ ድንን ኢለን ንእግዚኣብሄር ምስጋናአን ኣቅረባ ዚምስጥ ህይወት! 

እቶም ትማሊ ምሸት ስብከተይ ብዛዕባ ጸሎት ህይወት ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ዝሰማዕኩም፤ ጸሎት ህይወት አደይ ጽሃይቱ ንክርስቶስ አይመስሎን እዩ ክብል ዝኽእል የልቦን። አደይ ጽሃይቱ ከም ጳውሎስ ከምቲ አነ ንክርስቶስ ዝመሰልክዎ ንኣይ ምሰሉ ከብለን ዝኽእል ህይወት ሒዘን እየን ናብ ክርስቶስ ዝተሳገራ።

 

ይቅጽል ....................

           contact-

thetruthgosple@wongelhaki.com

http://www.wongelhaki.com/%E1%88%9D%E1%88%B5%E1%8A%AD%E1%88%AD%E1%8A%90%E1%89%B5