Image description
Image description

ራብዓይ ክፋል

ራብዓይ  ክፋል

ኣደይ ጽሃይቱ መፍቐሪት ቃል ኣምላኽ

 

ብዘይ ቃል ኣጋንኖ፡  ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ንቃል ኣምላኸን ልዕሊ ኵሉ ሰብ ጠመያኦን ጸሚአንኦን ተጠቒመናሉን፡ ካብዛ ዓለም ተሳጊረን ኢየን። ኣደይ ጽሃይቱ ንመንፈሳዊ ክጂምራኦ ከለዋ፣ ኣብ ዕቤተን እየን ብኣንቡቡለይ ተበጊሰን። ብኽቱር ድሌት ዚኣክል፡ ብእምነት ንቃል ኣምላኸን ፊድል ከይቆጸራ እየን፣ ከንብባ ዝጀመራ። ፍጹም ኣይሰልከያን፣ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ቤተን ኬድካ ቅሩብ መኣዲ ቃል ኣምላኽኢኻ እትረክብ። ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ኪዛረባን፣ ኪምስክራን፣ ኪምህራን ፍጹም ሕፍረት፡ ወይስ ፍርሂ ዚብሃል ኣይነበረንን። ዕላለን ዘርባአንን ኵሉ ብቃል ኣምላኽ ዝተሰነየ እዩ። ንመጽሓፍ ቅዱሰን ብሓቂ ይፈልጣኦ። ካብቲ ኣዚዩ ዘገርም፣ ጥቕስታት መጽሓፍ ቅዱሰን፣ በቲ ፈጥፈጥ ዚብል ኣእዳው፣ ቀልጢፈን ክግንጽላኦ ክትርእየን ከለኻ እዩ። ልበን ከምቲ ዝብልኦ፡ ቀደም ኣቦአን ክምህርወን ከለዉ ቃል ጐይታ ዚመልአ እዩ፣ ከዳናግረን ዚኽእል ትምህርቲ ኣይነበረን። ልክዕ ከም ምህርቲ ስነ መለኮት፡ ተቢዔን ክምልሳን ከረዳኣን ዝኽእላ ነበራ። ልዕሊ ኵሉ ግና ነቲ ኣብ ቃል ጐይታ ተጻሒፉ ዝረኽብኦ፣ ብዘይ ተጉላባነትን ብዘይ ቃል ዓለምን ኣብ ህይወት ይነብራኦ ምንባረን እዩ። እቲ ንዓለም ምዉት ዚብሃል ሰብ ኣብ ህይወት ኣደይ ጽሃይቱ ኢኻ ትርእዮ። 

 

ኣደይ ጸሃይቱ፣ ነቲ  ለይትን መዓልትን ዘንብባኦ ቃል፣ ምስ ጐይታ እናተዛረባ ኣብ ህይወተን ክትርጎም እየን ዝጽልያ ዝነበራ። ኣደይ ጽሃይቱ ክልተ ብሉጻት መሓዙት ኔረንአን። ጸሎትን፣ ምንባብ መጽሓፍ ቅዱስን። ብምኽንያት እዘን መሓዙት እዚኣን ከኣ፡ ፍሉይ ትብዓት ኣብ ህይወተንን፡ ዘረባኤንን፡ ምስክረንን፡ ትሰምዕ። ኣደይ ጽሃይቱ፣ ንኹሉ ሰብ ዝኸውን ቃል ጐይታ ኣብ ልበን ዑቁርን ቅሩብን ነይርወን። ንሰባኻይ ፡ንምሁር፡ ንቀሺ፡ ንዓለም፡ ንዓበይቲ ንናኣሽቱ፣ ንኣመኒ ኾነ ንዘይኣማኒ፣ ሕልፍቲ መኻሪት፤ መዝገብ ልበን ብቃሉ ስለ ዝመልአ፡ ንባሮት ኣምላኽ ከኽብራውን ገይርወን እዩ። ንባርያ ኣምላኽ “ቃል ክህበካ ካብዚ መጽሓፍ እዚኣ  ነንብብ” ኢለን፣ ኣስኒቀን እየን ዝሰዳኦ ዝነበራ።

 

ኣደይ ጽሃይቱ፡ ካብ ብርቱዕ ባህሪአን ገናሒት እየን። ሕማቕ ኪርእያ፣ ክልተ ዝልቡ ሰብ ኪርእያ፣ ርኽሰት ኪርእያ፣ ድኻም ኪርእያ፣ ፍጹም ኣይጻወርኦን እየን። ከም ብርቱዕ ነብዪ ከኣ ገጸንን፡ ነጒዲ ዘረባአንን፡ ዘመልክታን ዝሕብራን ሰው ዝብላ ኣእዳወንን፡ ተሓዋዊሱ ኣብ ቅድሜአን ደው ኪብል ዚኽእል የለን። መዓንጣ ትበተኽ! ሓደ ዘፍርሀን ኣይነበረን። ኣብ ሰባኻይ ይኹን ካልእ፣ ሃብታም ይኹን ድኻ፣ ምሁር ይኹን፡ ኣብቲ እተሰምዔን ኣቀዲመን ጸሊየናሉ ብዘይ ምጥብጣብ ኣነጺረን ይብልኦ። ነደይ ጽሃይቱ እጸልእ እየ ዚብል ሰሚዐ ኣይፈልጥን። ሻርነት ዘይብለን፡ ንዅሉ ሓደ ስለ ዝኾና፣ ንጊዜኡ ዘረብአን ቁጭቁጭ እንተበላካ ተመሊስካ ናብ ገዝአን ዞኽ ዞኽ ኪትብል እዩ ዚገብረካ። ነደይ ጽሃይቱ ፍሉይ ጸጋ ኣምላኽ ዝነበረን ሰበይቲ ክኾና ዝገበረን ሚስጥሩ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ባዕለን ዝጠቕስኦ “ቃላካ ሓለፋ ሽማግለታት ኣለበመኒ” እዩ። 

 

ኣደይ ጽሃይቱ ካብቲ ሓደ ብዕምቆት ንመጽሓፍ ቅዱሰን ከም ዝፈትዋ ዘርኤካ፡ ትምህርቲ ሰንበት ምፍታወን እዩ። ብዛዕባ ግደ ትምህርቲ ሰንበት ኣብ ህይወተን በዚ ጽሑፈይ ገይረ ሚዛኑን ዕቤቱን ብኵሉ ክገልጾ ዝኽእል ኣይመስለንን እዩ። ንትምህርቲ ሰንበት፡ ካብ ሰንበት ክሳዕ ሰንበት እየን ኣብ ቤተን ዘስተማቅርኣ። ኣብዛ ጉዕዞ ህይወተይ፣ ከም ኣደይ ጽሃይቱ ገይሩ ከይደኸመ፡ ዕምቆትን ጣዕምን ትምህርቲ ሰንበት ተረዲኡ ኪምስክር ዝሰማዕክዎ ሓደ እኳ የልቦን። ነደይ ጽሃይቱ ዝፈልጠን፣ ክሳዕ እታ ካብዛ ምድሪ ናብ ጎይትአን ዝተሳገራላ ጊዜ 23 ዓመታት እዩ። ብዛዕባ ትምህርቲ ሰንበት ከኣ ክሳዕ ዝግዕዛ መስኪረን።

 

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዚወሃብ ሰብከት  ምስክር ናይ ሰባት ኣይሳኣንን እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰንበት፡ ምስክር ብዛዕባ ት/ሰንበት ግና ፍሉይነቱ ኣብ ኣደይ ጽሃይቱ ጥራይ እዩ ተራእዩ። ካብ ትምህርቲ ሰንበት ተበጊሰን ከኣ ኣገልግሎተን፡ ካልእ ብዙሕ እኳ እንተ ነበረ ብፍላይ ግና ገናሒት ነብዪት እየን ክብል እደፍር።

 

“… ኣይኮነን! ኣንስቲ ሓዳር ንተንስእ! ካብ እንመን ከም እተማሃርካ ፍለጥ!” ጥዑም ቀመማትን መግናሕተን ነበረ። ኣደይ ጽሃይቱ ወርትግ ተሰኪመንኣ ዝኸዳ ዘይትፍለን ዘይትርሳዕን መሳርየአን፡ ዓባይ መጽሓፍ ቅዱሰን እያ።

 

ኣብ ግዜ ደርጊ፡ ኣብ ሃገርና፣ ፍልስፍና ማርክስን ሌኒን ኣንጻር መጽሓፍ ቅዱስ ገኒኑሉ ዝነበረ፡ ከይሓፈራ ተሸኪመንኣ እየን ዝኸዳ ዝነበራ። ስብሓት ንኣምላኽ ይኹን።

  

ኣብ እንዳ ኣደይ ጽሃይቱ ገዛ ኬድካ፡ ወይስ ምስ ኣደይ ጽሃይቱ ተራኺብካ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ከየንበባሉ ዚከይድ ሰብ ዶ ይህሉ?

ኣሰር ኣደይ ጽሃይቱ፡ ንቃል ኣምላኽ ከነንብቦ ይግባኣና። ብዙሓት ብዙሕ ዓመታት ኣብ ቤት ኣምላኽ፡ ገና ግና ንቃል ኣምላኽ ኣፍልጦኦም፡ ክምርሑ እምበር ኪመርሑ ዘይክእሉ ከም ዘለዉ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ኣደይ ጽሃይቱ ክፍሊ ዘይቆጸራ፡ ንቃል ኣምላኸን ከምዚ እምንቲ ካብ ኮና፡ ኣታ እተመሃርካ ፈላጥ እንታይ ምኽንያት ኪትህብ ኢኻ? “ንቃሉ ለይትን መዓልትን ዚምርምሮ ሰብሲ ብጹእ እዩ። መዝ. 1፡12” ዝብል ቃል ኣምላኽ ኣይትዘንግዓዮ። 

በዚ ተማሪኸ፡ ብዛዕባ ኣብ ቃል አምላኽ ዘለውን ፍቅሪ፡ ምስአን ዝገበርክዎ ቃለ ዕላል እዚ እዩ፦ መጽሓፍ ቅዱስክን ብደንቢ ተንብባ፡ ትጠቅሳ፡ ትግንጽላ፡ ክንደይ ክፍሊ በጺሕክን? ኢለ ሓተትክወን። “ኣይተማሃርኩን፡ ቆልዑ ጥቃ ገዛና፡ ንቤተይ ክጥቅሙላ መጺኦም ይሓቱኒ ነበሩ፡ ኣነ ከኣ ቤተይ ነጻ ገበርኩልም። በቲ ንሳቶም ዘንብብዎ ኸኣ ባህ ይብለኒ ነበረ፡ ግና ኣብ ሓምሳ ዓመተይ ከይተማሃርኩ፡ ኵሉ ጊዜ ተደቢረ ጐይታ፡ ነዛ መጽሓፍ ቅዱስ ግለጸለይ ኢለ፡ ምስ ለመንኩ ኣምላኽ ገለጸለይ። ኣቦይ፡ ኣዚዩ ክርስትያን እዩ ነይሩ። ኣቦይ ዘንብበለይ ዝነበረ ኣብ ልበይ እጽሕፎ ነይረ።  እቲ ኵሉ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ፡ ኣብ ልበይ ተዓቊሩ ስለ ዝነበረ፡ በዚ እዩ ክሽግረኒ ዘይከኣለ። ሓንቲ ጥቕሲ ኣየጥፍእን እየ ነይረ። ኣቦይ ኣበይ ኣንቢብና እንተበለኒ ልክዕ እነግሮ” በላኒ። “ስለዚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል፡ ዝንገር ዘበለ፡ ናይ ምዕቋር ኣብ ልበይ ፍሉይ ነይሩ” ይብላ።

መጀመርታ ንምንባብ ዝጀመርክናላ መዓልትን መጽሓፍን ምዓስን ኣበይን ነበረ ኢለ ሓትትክወን። “ኣብ ደቀምሓረ ምስ ከድኩ እዩ፡ ኣብ ማቴ.5ይ ምዕራፍ 13-20” ይብላ። መጀመርያ ምስ ኣንበብክን ከመይ ሓጐስ ተስሚዑክን? በልክወን። “እዋእ መልሲ ጸሎተይ እዩ ነይሩ ብዙሕ ሓጐስ ተሓጒሰ” በላኒ።

መጀመርታ ብመነጸር ጌርክን ተንብባ ኔርክን ከመይ እዩ? በልክወን። “እወ ብናይ ኣቦይ መነጸር ገይረ ፈቲነ፡ ባህረም ግና ንዓናይ ልክዕክን ክትገብራ ኢሉ፡ ኣርእዩኒ። ብዘይ መነጸር ካብ ዘንብብ ግና፡ ሓያሎ ዓመታት ኮይኑ ኣሎ በላ። እዚ ተኣምረታዊ ነገር እዩ።” መነጸር ስለምንታይ ገዲፍክናኣ? በልክወን፡ እናሳሓቅኩ። “ዓይነይ ምስ በርሀ ብመነጸር ተረኤኹ፡ ሕውዝውዝ በለኒ፡ ብዘይ መነጸር ምስ ኣንበብኩ በርሃለይ፡ ብእኡ ቀጸልኩዎ” ይብላ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣደይ ጽሃይቱ ጓል 79 ዓመት ከም ዝገበራ ነገራኒ።  ብዛዕባ ዕድሚኤን ከኣ ከምዚ ክብላ ቀጸላ፦ “ብርሂን ወደይ፡ እዚ ግና ዓመታት ዝወሰድኩ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ። ከም ጓል 15 ዓመት ኮይነ ከገልግለካ እየ ዝበልክዎ፡ ገና ከምኡ ኮይኑ ይስምዓኒ’ሎ” በላ።

“ኣዴኻ ዘውዲ ‘ምርኩስ የድልየክን እዩ ከምቲ ዕድሜክን’ ካብ ትብለኒ ልዕሊ 17 ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ኣነ ዝመለስኩላ ግና  “ምርኩሰይ የሱሰይ እዩ በትሪ ተመርኪሰስ ዝጥጥሕ ኣይመስለንን” በልኩ። “ክሳዕ ሕጂ ዝኣምኖ መርኩሰይ የሱስ እዩ፡” በላኒ።


ይቅጽል ....................

           contact-

thetruthgosple@wongelhaki.com

http://www.wongelhaki.com/%E1%88%9D%E1%88%B5%E1%8A%AD%E1%88%AD%E1%8A%90%E1%89%B5