Image description
Image description

ሳልሳይ ክፋል

                       ሳልሳይ   ክፋል


  ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ኣብ ዝሓለፈ ካልኣይ ክፋል ታሪኸን ነታ ኣብ ደብሪ ከይደን ዝሰኣነኣ ጽድቂ፡ ናብ ኣስመራ ተመሊሰን ከም ዝረኸባኣን፡ ኣብ ወንጌላዊት ቤተ ክርስትያን ከም እተሃደሳን፡ ነቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝነቶገ  መንፈሳዊ ምንቅቃሕ ከተሃጓጉሮኦ፡ ከም ፈላሚት ኣገልግሎት ኣብ ቤተ ቤት፡ ኮይነን፡ ንተማሃሮ መንእሰያት ድብዚቶ ኣጓድአን ክፉት ጌይረን ዘስዓበለን ፈተናታት ኢና ኣብ ጠልጠል ሓዲግናዮ። ታሪኽ ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ካብ ብድሆታት ኣጓዱ ድብዚቶ፡ ናብ ገዛ ከኒሻ እንሆ፦     

‘እዚ ምዃን ምስ ኣበዮም፡ ሓንቲ ክርቢት ጥራይ እያ ታኣክላ፡ ኢሎም፡ ንካንቦ ዘጨንቕ ደናጉላ ይውርውሩ ነበሩ። ከመይ ጌይሮም ከም ዘጥፍኡኒ ይመኽሩ ነበሩ። ዱላታት ሒዞምውን ክሳዕ ሰዓት ትሽዓተ ካብ ቤተክርስትያን ክምለስ ከለኹ ይጻናተውኒ ነይሮም’ ይብላ። ኣብ ኣጉዶ ኣደይ ጽሃይቱ፡ ካብ በቦታኡ ዝመጹ ሰባት ይእከቡ ነበሩ። ብግምት ንኣርባዕተ ዓመት ዝኣክል ከኣ ብኸምዚ ቀጺሉ። ‘ብምኽንያት ገዛውትና ብመንግስቲ ኪፈርስ  ምስ ተኣዘዛ ከኣ፡ ካብኡ ክንወጽእ ጀመርና። ካብዚ ወጺኤ፡ ኣብ ገዛ ከኒሻ ተመለስኩ’ይብላ። ኣብ ምስክረን ተመሊሰን ከኣ፡ ኣብታ ኣጉዶ ከለዋ ናብ እምነት ክርስቶስ ቤተክርስትያን ክመላለሳ ከም ዝጀመራን፡ መበገሲ ናይዚ ከኣ፡ ምስቲ  ኣኼባ ደቂ ኣንስትዮ ወንጌላዊት ቤተ ክርስትያን ዝነበረን፡ የተሓሕዝኦ። ‘እተን ኣንስቲ ነዊሕ ከይጸንሓ ርትዒ ረኸባ እሞ፡ “ጓሳ የድልየና እዩ” በላ። ኣብቲ ወርሓዊ ዝግበር ኣኼባ ደቂ ኣንስትዮ፡ ንቀሺ ገ/ስላሴ ኣፍቂደን፡ መም ጽርሃ ንሓው ተኽለማርያም ውቡነህን፡ ንባህራም ፍስሃጽዮን ካብ እምነት ክርስቶስ ቤተ ክርስትያን ዓዲመን ኣምጺኤንኦም ነይረን፡ እንተኮነ ግና ንምስባኽ ዕድል ኣይረኸቡን።’ ይብላ።  ‘ሓው ባህራም ፍስሃጽዮን ግና ብድድ ኢሉ ሓዊ ዝኾነ ምስክርነት ምስ ኣስመዐ፡ ልበይ ሽዑ ተተንከፈ እሞ፡ ንመም. ጽርሃ እዚኦም ኣበይ ዝነብሩ እዮም? ኢለ ምስ ሓተትክዋ፡ እምነቶምን ኣበይ ከም ዝነብሩን ምስ ነገረትኒ፡ ማለት ሰፈሮም፡ ማይ ጃሕጅሕ ምስ በለትኒ፡ ከምቲ ስማ እዚኣስ ኣውሕዛ ደኣ ኢለ’ በላ።

ኣደይ ጽሃይቱ ባዕለን ደፊረን፡ ነቲ ዝተመነዮኦ ብጥሜት ይጽበያ ስለ ዝነበራ፡ ኣብ ቤተ ክርስትያን እምነት ክርስቶስ ኣስመራ፡ ማይ ጃሕጃሕ፡ ኣተዋ እሞ፡ ኣብ ቅድሚት ከይደን ምስቶም ውሑዳት ዝጸንሑ ከም ዝተኻፈላ የዘንትዋ። ኣደይ ጽሃይቱ፡ ኣብታ መጀመርታ መዓልተን ኣብ እ/ክርስቶስ ቤተክርስትያን፡ ‘እቲ ቃል ክስበክ ከሎ ኣብታ ስብከቶምሳይንስ ከምኡ ዘመሰለ ቃልከእትዉ ምስ ሰማዕክዎም፡  ብድፍረት እዚኣ እንተ ሓወስኩምላ የለኹላን በልክዎም’ ይበላ። ‘ኣብቲ ጊዜ እቲ ባህራም ገዛይ ስለ ዘለለያ ሰዓት 9፡00 ናይ ምሸት መጸኒ እሞ፡ ብዛዕባ ጐይታ ኣብርሃለይ’ ክብላ ዘረባአን ይቅጽላ።

ብዛዕባ ሓው ዶ/ር ባህራም ፍስሃጽዮ ምስ ኣተንባሃለይ ግና፡ ብዛዕባ ኣደይ ጽሃይቱ ናብ ጐይታ ብምልኣት ከመይ ከም ዝመጻ ክሓቶ፡ ኣብ ሰነደይ ንመዘኻኸሪ ኣቐመጥክዎ። ነቲ ዝሓሰብክዎ ከይፈጸምኩ ግና ሓው ዶ/ር ባህራም ፍስሃጽዮን፡ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ፡ ብምኽንያት ድንገት መኪና፡ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ፡ ጐይታ ናብ ዕርፍቱ ጸዊዕዎ ኣምለጠኒ። ንሓው ባህራም ፍስሃጽዮን ብዙሕ ኣይተጋወርክዎን፡ ብዛዕባ ወንጌላዊ ኣገልግሎቱ ግና ዝዳረጎ ሰብ ከም ዘይነበረ እዩ ዝንገረሉ። ሓው ዶ/ር ባህራም ፍስሃጽዮን ምስታ ሓንቲ ስንክልቲ ኢዱ፡ ብችክሌታ እናዘወረ፡ ኣብ ከተማ ኣስመራ ብወፍሪ ወንጌል፡ ንብዙሓት ክበጽሕ ኪኢሉ እዩ። ኣደይ ጽሃይቱ ከኣ ካብቶም ፈጺመን ካብ ኣእምሮአን ዘይፍለዩ ሰባት፡ እዚ ሓው እዚ ነበረ። ሓደ ግዜ ሓው ዶ/ር ባህራም፡ ኣብቲ ኣዚዩ ጽንኩር ዝነበረሉ ግዜ፡ ካብ ሃገር ኣሜሪካ ደዊሉ፡ (ሽዑ ኣነ ኣብ ናይ እምነት ምስዮን ምምሕዳር ስለ ዝነበርኩ) ድሕሪ ምውዳእ ትምህርቱ ናብ ዓዱ ምስታ ኣሜሪካዊት ብዓልቲ ቤቱ ተመሊሱ ኪሰርሕ ከም ዚደሊ፡ ሓተተኒ። ቀልቡን ልቡን ሓሳቡን ወንጌል ጥራይ ነበረ። ኣደይ ጽሃይቱ ምስቲ ዝፈትውኦ ጓሳ ማሕበረን ዶ/ር ባህራም ፍስሃጽዮን ኣብቲ ወርቃዊ ጐደናታት ክብሪ ጎፍ ምስ ተባሃሃሉ፡ ጆባእ! ኣብዚ ከኣ ብዓወት ተራኺብና፡ ኢለን፡ ሓኒቀን፡ ክስዕምኦ ናይ ጽባሕ ጋህዲ እዩ።  

ገዛ ኣደይ ጽሃይቱ፡ ኣብ ገዛ ከኒሻ፡ ካብ ወንጌላዊት ቤ/ክ ንእንዳ ማርያም መቃብር ከተንቆልቅል ክትብገስ እትረክባ ቀዳመይቲ ኣንጎሎ ንየማንካ፡ ኣብ እንዳ ኣደይ ሃይከት ዝብሃላ ዝነበራ፡ ሰበይቲ ሓንቲ ዓራት እተውድቅ ገዛ ተኻርየን ህይወተን ክመርሓ ጀመራ። ኣደይ ጽሃይቱ ንመጀመርያ ጊዜ አብ እምነት ክርስቶስ ቤ/ክ ማይ ጃሕጃሕ አስመራ ዝረኣክወን፡ ኣብ ፈለማ ሰብዓታት እዩ:  ኣነውን ንመጀመርያ ጊዜ ዝተሳተፍኩሉ፡ ናይ ትምህርቲ መደብ እዩ ነይሩ:: ብድሕሪት ብድድ ኢለን፡ ጽቡቅ ቁመና ዘለወን፡ ድምጸን ጉርድድ ዝበለ፡ መነጸር ዝወደያ፡ ምስክርነተን ሰማዕኩ።

 

ኣስተንከራኒ ከኣ:: ኣደይ ጽሃይቱ፡ ዕድመ እናወሰካ ብዝኸዳ፡ ኣካላተን እናሓፈሰ ስለ ዝመጸ፡ ነቲ ናይ ቀደም፡ ቀጣን፡ ጽብቅቲ ቁመና እናተከኦ መጸ: ውሽጠን ግና ገና ንእሽቶይ:: ኣብ ገዝአን ከይደ ካብተን ዝነበረአን ስእልታት ገና ብህይወተን ከለዋ ኣብ ጽሕፎይ ይጠቅመኒ እዩ ዝበልክዎ ግና፡ ነተን ስእልታት ጥምት ኣቢለ ናብቲ ናይ ቀደም መልክዔን ኣዘኻከረትኒ።  ኣብ ጸጋማይ ኢደን ጥቅሉል ክዳውንቲ፡ የማናየን ከኣ ማዕጥቆአን ሒዙ: ነቲ ጸጋማየን ዝድግፍ፡ ነዊሕ ክዳን አዴታት ዝተኸደና፡ እተሸብለላ፡ ግናኸ ጨጉረን ኣብ ማይ ከም ዝጠልቀያ ዚፍለጥ፡   ብድሕሪአን ከኣ፡ ገለ መንእሰያት ኣብ ርእሶም ሽጎማኖ ዘውደቅሉ፡ ካብ በረኻ መስጋገሪ ቢንቶ ዘለዎ ዚመስል ሓንቲ ስእሊ፡ ስእሊ ናይ ጥምቀተን ነበረት።  እቲ ቦታ ማይ ሑጻ እዩ ኢለ እግምት።

 

Image description

ካልኣይቲ ስእሊ ግና፡ ኣብቲ ጎኒ እምነት ክርስቶስ ቤ/ክ ማይ ጃሕጃሕ አስመራ፡ ብናይ ቀደም ኣጸዋውዓ መናፈሻ:ኣደይ ጽሃይቱ ኣማእኪሎም ከም ግምተይ መምህር ተስፋይ ደባስ ምስ የማነ ዑቕባስላሴ ኮፍ ዝበሉ፡ ካብ ጸጋምናብ የማን ዶ/ር ርስቶም፡ ዶ/ር ተኽለማርያም፡ ኣደይ ጽሃይቱ፡ ዶ/ር ባህራምን ካልእ ዘየለለኽዎን እተርኢ እያ።  


Image description

ይቅጽል ....................

           contact-

thetruthgosple@wongelhaki.com

http://www.wongelhaki.com/%E1%88%9D%E1%88%B5%E1%8A%AD%E1%88%AD%E1%8A%90%E1%89%B5