Image description
Image description

ካልኣይ ክፋል

                       ካልኣይ   ክፋል

ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ታሪኽ ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ፡ ብሓጺሩ ትውልደንን፡ መርዓአንን፡ ድሕሪ ሞት በዓል ቤተን ኣቶ ሙሴ ምራጭ ከኣ  ንጽድቂ ናብ ገዳም ከም ዝኸዳን፡ ነታ ተሃንጢየን ዝተመነየኣ ጽድቂ ግና ደልየን ከም ዚሰኣናኣን ብድሕሪኡ እንተይ ክገብራ ከምዘለወ ኣብ ናይ ሓሳብ ባሕሪ ጢሒለን ኢና ሓዲግናየን። ሎሚ እቲ ዝወሰድኦ ምርጫ እንሆ፦

ኣደይ ጽሃይቱ፡ “ነቲ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር እዩ ዝብል” ዝመላለሰን ዝነበረ ሓሳብ ሒዘን ንኣቦአን ኣቶ ተስፋይ ከልዕላ ናብ ከተማ ኣስመራ ተመልሳ። ኣደይ ጽሃይቱ፡ ነቲ ኣቦአን ዝብልወን ዝነበሩ ኣብ በረኻ ኵይነን ብምዝካረን፡ ምንጪ መንፈሳዊ ብርሃነን ምዃኑ የስምራሉ። “ኣቦይ ቀበጥ በጥ ዝብል መንፈስ ኣይነበሮን” ኢለን ድሕሪ ምጥቃሰን፡ ኣቦአን ንኣርባዓ ዓመት ድሕሪ ሞት  ብዓልቲ በቶም ከም ዝጸንሑ ይገልጻ። ኣቦአን ናብ ወንጌል ክጽግዓ ከም ዝገበረንወን ይምስክራ። “ሽዑ ካብ ደብሪ ምስ ተመለስኩ ነታ መገዲ ረኺበያ” በላኒ።

ኣቦአን ካብዚ ተበጊሶም ንወንጌላዊት ቤተክርስትያን “ንጽሃይቱ ኣሀድስዋ” በልዎም እሞ “ከይተማሃረት ከመይ ጌይራ ድኣ እያ ትህደስ?” ኢሎም ምስ ሓተትዎም “እዚኣ ትምህርቲ ኣየድልያን እዩ፡ ምህርቲ እያ፡ ካብተን ደቅኩም ከም ትበልጽ ኣይጠራጠርን እየ” ክብሉ ይምልሹ። ብድሕርዚ ተሃዲሰን ከነሻ። ምስ ተሃደሳ ግና ኵሉ ነገራት ህይወት ናይ ብዙሓት መሳቱአን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ጠመታ  (ኣብ ናይ ረቡዕ ኣኼባ ደቂ ኣንስትዮ ዝኸድኦ ዝነበራ) እዚ እዩ ናብራኽን? እዚን እቲ ወንጌል ዝምህሮን ደኣ እንታይ እዩ? ንጽህና ኣበይ ኣሎ? ኣበይ ደኣ ኣሎ እቲ ወንጌል ዝብሎ? ናብራ ማርታ! ማሪያም ዝሓረየቶ ዘይትሕዛ ግዳ በልክወን” ይብላ። “ብድሕርዚ ካብ ማእከለን ሓንቲ ሰበይቲ ማርታ ዝስመን ስለ ዝነበራ፡ እተን ኣንስቲ፡ ነዛ ሰበይቲ ካብ ርእሳ ዘይትወርዳላ ኢለን ናብ ቀሺ ገብረስላሴ ከሲስናኺ ኣሎና በላኒ፡ ተኸሲሰ ክንከይድ ከሎና፡ ኣብ መገዲ በለምብራስ ዘርኤ ረኸቡና እሞ ‘ናበይ ኢኺን?’ ምስ በሉና ተከሲሰ ናብ ቀሺ ገ/ ስላሴ እኸይድ ኣለኹ በልክዎም። እቲ ክሲ ነገርኽዎም እሞ ነተን ከሰስቲ ገኒሖም ዓሪቆምሰደዱና። ብድሕርዚ ምሳታተን ጽቡቕሕብረት ገበርና” ይብላ። ብድሕሪ እዚ ኣደይ ጽሃይቱ ፈላሚ ኣገግሎትን ኣብ ገዝአን ኣብ ድብዚቶ ጀመራ። ኣደይ ጽሃይቱ ኣሰር እታ ቀዳመይቲ ማሕበር ዝተከተለቶ መስርሕ ኣገልግሎት፡ ብኣምላኸን ተደሪኸን ጀመራ። ኣብ ስሳታት፡ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኮነ ካብእውን ጸኒሑ ኣብ ኣውራጃታት  ዝለሓመ፡ ብዓይነቱ ፍሉይ ምንቅቓሕ፡ ክሳዕ ሕጂ መወዳድርቲ ዘይተረኽቦ፡ ኣብ ዕድመይ ብዓይነይ ዝረኤኽዎ   እዝኽር። ምኽንያት ናይዚ ምንቕቓሕ እዚ ከኣ፡ ካብ እምነት ክርስቶስ ቤተ ከርስትያን ኣስመራ ገለ መንእሰያት እንዳ ማርያም ከይዶም ከም ዘለዓልዎን፡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝግመት ህዝቢ፡ ኣብ ጎልጎል ውሽጢ ቀጽሪ ቤተ ክርስትያን እንዳ ማርያም፡ ኣብ ምድሪ ሮፋዕ ኢልካ፡ መስተንክር ዝኾነ ኣገልግሎት ወንጌል ክትሰምዕ ኣነ ባዕለይ ተሳቲፈዮ ኣለኹ። ካብዚ ጀሚሩ ፈቐዶ ኣንጎሎታት ከተማ ኣስመራ፡ መንእሰያት ተኣኪቦም፡ ክዝምሩን ቃል አምላኽ ከካፍሉን፡ ኣነ ናይ ዓይኒ ምስክር እየ። ኣደይ ጽሃይቱ ከኣ፡ ነዚ ብኸምዚ ዝተበገሰ ሓዊ፡ ኣብ ገዝአን ኣገልግሎት ክገብሩ ንዝመጹ ተማሃሮ መርሓባ ኢለን ነቲ ሓዊ ዘጓሃሃራ፡ ፈላሚት ኣገልግሎት ወንጌል ኣብ ኣባይቲ እንተ በልና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይመስለንን።

ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ፡ ክቱር ጥሜትን ጽምእን ንቓል ኣምላኽ ስለ ዝነበረን፡ “ሓደ ጊዜ ሰዓት ዓሰርተ ይኸውን” ይብላ “ካብ ቤት ትምህርቲ ድቢዚቶ፡ ኣብ ፍኖተ ብርሃን እንዳ ማርያም ዝመላለሱ ዝነበሩ ቆልዑ፡ ኣብ ጊዜ ዕረፍቲ፡ መንፈሳዊ ኣኼባ ኣብ ገዝኤን ክገብሩ ምስ ሓተትወን፡ ወለቅ ዘለቅ ዘይብሉ የማናይ ኢደን እየን ዝሃበኦም። ድብዚቶ፡ በቲ ግዜ እቲ እንዳ ባሊዲ፡ ዚብል ናይ ሳጓ ስም ዝነበሮ፡ ስንኩላት ደቀባት ዓሳክር ጣልያን  ዝቕመጥሉ ዝነበሩ፡ ብኣጓዱ ዝተሰርሐ፡ ብመንጸር ፎሮቭያ ኣስመራ፡ ንባጽዕ ክትወርድ ንጸጋምካ ዝርከቡ ኣባይቲ እዮም። እታ ሽዑ ቤት ትምህርቲ ድብዚቶ ትብሃል፡ ብባራካ ዝተሰርሐት፡ ሎሚ ብፍነቶ ብርሃን ኦርፋን፡ ዝብል ስም ሒዛ ኣብ ጽርጊያ መገዲ ኣስመራ ባጽዕ እትርከብ እያ።


ብዛዕባ እዚ ሰፊሕ መግለጺኡ ንምርካብ፡ “እቶም ቖልዑ፡ ገዛኽን ንመንፈሳዊ ኣገልግሎት ክጥቀሙሉ ከመይ ገይሮም ክሓትኩን ደፈሩ?” ኢለ ምስ ሓተትክወን፥ “እታ ገዛና ብሰናይ ግብሪ ይፈልጥዋ ነይሮም” ክብላ ድሕሪ ምምላሰን፡ ኣኸቲለ “እሞ ካበይ ተበጊስክን ስናይ ግብሪ ገበርኽን በልክዎን”? ከምዚ ክብላ ከኣ ይገልጽኦ፥ ኣብ ኣፍ ደጌና ሓደ ፊስቶ ዚስተ ማይ ንኣታቶም ቀሪበ ነበርኩ፡ ኣቦይ ከኣ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛና መጽሓፍ ቅዱስ ክንብብ ይርእይዎ ነበሩ። ኣብቲ ከባቢውን ገለ ስደተኛታት እንተ መጹ፡ ናብ ገዛና ይሕበሮም ነበረ። ናይ ሕያውነት ገዛ ስለ ዝነበረ ድማ ብኵሉ ይፍለጥ ነይሩ። ብዝኾነ ኮይኑ ግና እኽሊ እናኣረኹ ከለኹ እዛ ‘ገዛክን ነጻ እያ መጽሓፍ ቅዱስ ከኣ ኣለክን በሉኒ’ እሞ ባህ ኢሉኒ ዕየዩ በልክዎም። እዚ ናተይ ዕዮ እዩ ኢለ ተበገስኩሉ” በላ። ኣስማቶም ትዝክርኦምዶ ኢለ ምስ ሓተትክወን “ክዝክሮም ኣይክእልን እየ ግና ናፍቆቶም ሪእየ ቤተይ ክጥቐምሉ ሃብክዎም ይብላ። መቸም ክንደይ እሞ ክብሎም” በላኒ። “እተን ኣጓዱ ክልተ ነበራ። እታ ሓንቲ መዘመሪት፡ እታ ሓንቲ ድማ መጸለይት። መቸም ሰባት ክሕዘለይ ኢለ ዝነበረኒ ኣቁሑ ማለት ከም እኒ ዓራት ንደገ አውጽኦ ነበርኩ፡” ይብላ።

   ክንደይ ህዝቢ ዝኣኽሉ ነበሩ? ምስ በልክወን “ክንደይ እሞ ክትብሎ” በላኒ። “ቀሺ ዓንደሚካኤል፡ እዋእ እንታይ ጉዱ እዩ? ዓባይ ቤተክርስትያን (ወንጌላዊት ቤተክርስትያን) ክንድዚ ዓመት ጌይራ ክንድዚ ዚኣክል ሰብ ዘይገበረትሲ እንታይ ነገሩ እዩ ይብሉኒ ነበሩ።” ሽዑ ኣብ ምዝካረን ዝመጸን  ኣመንጉው ኣቢለን ከኣ ናይ ሓደ ወዲ ምስክርነት ከምዚ ክብላ ይገልጻ፦ “ካብ ቶም ዝእከቡ ዝነበሩ ሓደ ሙሉጌታ ዝበሃል ወዲ ነበረ። ኣብቲ ጊዜ እቲ መቸም ሉቺና (መብራህትና) ናይ ላምባ ጋዝ እዩ ነይሩ፡ ዘለዎ ድማ ፋኑስ ይገብር ነበረ። እዚ ወዲ ለይቲ ከጽንዕ ተንስኤ። ከምዚ ከኣ በለኒ ይብላ፡ ‘ጋዝ ከምጽእ ሃሰውሰው ምስ በልኩ ገዛና ሉቺ በርሀ እሞ፡ ኣደይ ከመይ ገይሩ ደኣ ገዛና በርሀ ብሉቺ ተጽንዕ ሉቺ ካበይ ኣምጽኢካዮ?’ በለትኒ እሞ ኣደይ ጽሃይቱ እንድየን ነዚ ገዛውትና መብራህቲ ኣእቴናሉ ብልክዋ ኢሉ ክምስክር እዝክር። ሽዑ ኣነ ኣብ ብርቱዕ መስጐጒቲ ኔይረ ይብላ።” እቲ መስጐጒቲ እንታይ ነይሩ ኢለ ምስ ሓተትኩ፥ “ቅድም ብቆልዑት ድሓር ከኣ ብዓበይቲ፡ ብኣእማን ኣብ ግዜ ኣኼባ ይውርወረን ከም ዝነበረ ገሊኦም ከኣ ሓንቲ ክርቢት እያ ተድልያ ዘይተቃጽልዋ” ይብሉ ከም ዝነበሩ ይገልጻ። ርግጽ እዩ ጽላእቲ መስቀል ብዙሓት ስለ ዝኾኑ እቲ ሰናይ ኣገልግሎት ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ዋጋ ከክፍለን ናይ ግድን ነበረ። ኣደይ ጽሃይቱ ግና ልበን በዚ ነግፈረግ ዝብል ሰበይቲ ኣይነበራን። ዕድሜአንን ከባቢኤን ኣይጸቐጠንን። ነቲ ጐይታና የሱስ ዝበሎ “ተማሃራይ ካብ መምህሩ ኣይበልጽን እዩ።” ብምህሮ ዘይኮነስ ብኣእምሮ ስዒበንኦ እየን። ፈተነአን ግና ቀጻሊ ነበረ። 

   “ሓደ ግዜ፡ ሓሳዊ ትምህርቲ እያ ትምህር ዘላ ኢሎም ኣብ ገዛ ከኒሻ ዝነበሩ ዳኛ፡ ናብ ፍቶውራሪ ዓንደሚካኤል ብፖሊስ ተዓጂበ ወሲዶምኒ፡” ይብላ። “እዚ እናኾነ ከሎ ግና ባሻይ መስመር ስዓቡኒ። ሽዑ እቶም ዳኛ ተከሲስኪ ኢኺ መጺእኪ። ሕማቅ ትምህርቲ ንደቅና ትምህርያ ኢሎም እዮም ከሲሶምኺ እንታይ ትምህርቲ ኢኺ ትምህሪ በሉኒ?” ሽዑ ኣደይ ጽሃይቱ ነታ ኩሉ እዋን ተኾልኪለንኣ ዝኸዳ መጽሓፍ ቅዱሰን እናመልከታ፥ “ኣነ ነዛ መጽሓፍ ቅዱስ ሒዘያ ከይደ፡ ከምዚ ከኣ በልክዎም፡ ኣነ እኳ ኣንቢበ ኣይክእልን እየ፡ ግናኸ ኣዛ መጽሓፍ ቅዱስ እዮም ዝምህሩ፡ ኣነ ኸኣ ንኸንብባ ጐይታ ክገልጸለይ እጽበ፡ ስለዚ ኣነ ካብኣቶም እየ ዝማሃራ ዘለኹ በልክዎም። ንኣኣ ምስ ረኣዩ እዚ ደኣ ቃል ኣምላኽ እዩ፡ ኪዲ ስራሕኪ ቀጽሊ በሉኒ። እቶም ከሰስተይ፡ እዚ ምዃን ምስ ኣበዮም ግና ሓንቲ ክርቢት ጥራይ እያ ታኣኽላ ኢሎም . . .  


ይቅጽል ....................

           contact-

thetruthgosple@wongelhaki.com

http://www.wongelhaki.com/%E1%88%9D%E1%88%B5%E1%8A%AD%E1%88%AD%E1%8A%90%E1%89%B5