Image description
Image description

          2ጢሞ 4፣6-8   

 ኣነስ ካብ ሕጂ እስዋእ አሎኹ፡ እታ መዓልቲ ምስንባተይውን በጺሓ እያ እሞ

 ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ፡ እቲ ጕያ ወዲኤ፡ ነታ እምነት ሐልየ ደጊምሲ ጐይታይ፡ ንሱ እቲ ጻድቕ ፈራዲ፡

 በታ መዓልቲ እቲኣ ዚህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ አሎ።

                                                                            

 (ብፓስቶር ብርሃነ ካሕሳይ ብዛዕባ ዕረፍቲ ዶ/ር ምስጉን ተድላ ኣመልኪቱ፣ ኣብ ናይ ደምበ ፓልቶክ

    Eritrean Christian for the Truth Gospel Room1 ብዕለት 26/02/14 ዘቅረቦ መልእኽቲ)

 

  ሎሚ ኣብ መድረኽ እቲ ብዓወት ዝሓለፈ ባርያ ክርስቶስን ጅግና ኣብነት ናይ እምነትን ጉያን ሰናይ ገድሊን  ኣቦናን ሓውናን ዶክተር ምስጉን ተድላ ኵይነ ክሰብኽ ናይ ኣምላኽ እምበር መደብ ናይ ሰብ ከም ዘይኮነ ተረዲኤ ኣለኹ። ነዛ መደብ እዚኣ ከካይዳ ቅድሚ ክልተ ሰሙን እየ ተሓቢረ። ለካ ኣምላኽ ዕላማ ኣለዎ። ነቲ ኣዚየ ዝፈትዎ ባርያ ክርስቶስ፣ ነፍሰይ ኣብ ትሕቲኡ ዝተጓስየትን፣ ሎሚ ካብዛ ዓለም ምስ ገዓዘ ቦታኡ ተኪኤ ምዝራበይ ስለ ክልተ ነገር ክብረት ጌይረ እቆጽሮ፦ ነቲ ብዘይ ሕዋስ፣ ብዘይመንቅብ፣ ጹሩይ፣ ልክዕ ዕድመይ ምሉእ ዝሰበኾ ዕላመት ወንጌል ክርስቶስ፣ ደጊመ ብምሉእ ሓላፍነት ተረኪበ ናብቲ ሕንጹጽ መስመር ከብጽሖ ዘሰክመኒ ሕድሪ ክኸውን ከሎ፣ በቲ ሓደ መልክዑ ግና ነቲ ብህይወቱ ከሎ እታ ኣብ ናይ መወዳእታ ኣገልግሎቱ ኣብ ፓልቶክ ብዛዕባ መርኣያ ሕዋስ ዘይብሉ ኣገልግሎቱ ኣመልኪተ ኣብ ቅድሚኡን ኣብ ቅድሚ እቶም ኣብዛ ናይዛ ወርሒ እዚኣ ዕለት 5 ኣብ ናይ ረቡዕ መደብ ፓልቶክ ዝተኻፈልኩም ዚመስከርክዎ፣ ሎሚውን ብድሕሪኡ ክዛረብ ሰፊሕ መድረኽ ካብ ጎይታ ስለ ዝተዋህበኒ ንኣምላኸ ስብሓት ይኹኖ። ብዛዕባኡ ጎይታ ደሪኹኒ ዝመስከርክዎን መምህረይ ምስጉን ዝሃቦ ቅልጡፍ ምላሽን ጎይታ እንተፈቐዶ ምሉእ ትሕዝትኡ ኣብ ናይ ዝመጽእ ሰንበት መደብ ፓልቶክ ከነቃልሖ ኢና። እምበኣር ናብታ ጥቅስና ተመሊስና እቲ ነዚ ቃል እዚ ብተግባር፣ ብመንፈስ፣ ብብቅዓት ክብሎ ዝኽእል ኣቦናን፣ ሓውናን ባርያ ክርስቶስ ሎሚ ቃል ስንብትኡ ንድህበሉ።

 

ጳውሎስ፥ ‘ኣነስ ካብ ሕጂ እስዋእ አሎኹ፡ እታ መዓልቲ ምስንባተይውን በጺሓ እያ እሞ፡

ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ፡ እቲ ጕያ ወዲኤ፡ ነታ እምነት ሐልየ። ደጊምሲ ጐይታይ፡ ንሱ እቲ ጻድቕ ፈራዲ፡ በታ መዓልቲ እቲኣ ዚህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ አሎ። ኢሉ ንዘፍቅሮን ኣዚዩ ዝናፍቖን ክርእዮ ዝብህግ ዝነበረን ንመንእሰይ ጢሞቴዎስ፣ ብዛዕባ መዓልቲ ስንብትኡ ከም ዝበጽሐት እዩ ዝሕብሮ። ሓውና ዶክተር ምስጉን ግና ብኣንጻሩ “ገና ንህዝበይ ወንጌል ክሰብኽ፣ ከም ካሌብ ወዲ ዮፋኒ ዝበሎ ‘ከም ወዲ ኣርባዓ ዓመት’ ይስምዓኒ ኣሎ፣ እናበለ ኣብታ ናይ መወዳእታ፣  ኣብ ናይ ካርቱም ሱዳን እምነት ክርስቶስ ቤተ ክርስትያ፣ ኣገልግለት ወንጌሉ  ከይተረፈ እናኣቃልሐ እዩ ሰተት ኢሉ ንሓውና ዶክተር ደበሳይ እናዘከሮ ከም ቋሕ ሰም ዚሰገረ።

 

 ዶክተር ምስጉን፣ ነታ ጳውሎስ ንሰብ ፊሊጲ ‘ንኣይ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ፡ ሙማተይውን ረብሓይ እዩ እሞ፡ ከምቲ ሃረርታይን ተስፋይን ብገለ ኸይሐፍር፡ ከምቲ ዅሉ ሳዕ ሕጂውን ብትብዓት ደኣ፡ ብህይወት እንተ ዀይኑ ወይስ ብሞት፡ ክርስቶስ ብስጋይ ኪኸብር እዩ። (ክብሪ ንኣምላኽ!) እቲ ብስጋ ምንባረይ፡ እዚ ፍረ ዕዮይ እንተ ዀይኑ፡ ኣየናይ ከም ዝሐሪ፡ ኣይፈልጥን እየ። በዘን ክልተ እዚኣተን እጭነቕ አሎኹ፡ ንኣይ ኣዝዩ ዚሐይሽ እዩ እሞ፡ (እወ) ክፋኖ ምስ ክርስቶስውን ክነብር ሃረርታ አሎኒ። ግናኸ እቲ ብስጋ ምጽናሕ ምእንታኻትኩም ኣዝዩ ዜድሊ እዩ። ከም ብሓድሽ ናባኻትኩም ብምምላሰይ እቲ ትምክሕትኩም ብክርስቶስ የሱስ ኣባይ ምእንቲ ኺዓዝዝ፡ እዚ ድማ ንናይ እምነትኩም ምዕባይን ሓጐስን ከም ዝጸንሕ ተረዲኤ፡ ምስ ኵላትኩም ከኣ ከም ዝነብር፡ እፈልጥ አሎኹ።’ ዝበሎም እዩ መሪጹ ነይሩ። እዚ ብዘይ ቃል ኣጋንኖ ናይ ዶክተር ምስጉን ኣባሃህላ እዩ ነይሩ። ክርስቶስ ግና “ባርያይ ምስጉን፣ ይኣኽለካ ምስ ቅዱሳነይ ድኣ ተኣርነብ” ክብሎ መሪጹ። ወይ ዘገርም ፍቓድ ኣምላኽ! እዝስ ስለምንታይ ኮን ይኸውን? ንኣና እሞ በረኣእያ ስጋ ጎዲሉና። መጋላግልትና፣ ዘተባብዓና፣ ትሑት፣ ፈቃር ንህዝቡ፣ ብራእይ ጾር ህዝቡ ዝዘቅበበ፣ እዝስ እንታይ ኮን ይኸውን? ስቅ ኢልና ከይገምገምናዮ ክንሓልፍ ሃየንታ ኣለዎ። “እዚ ተሪር ህዝቢ እዩ ዝከእለካ ጌርካ ኢኻ ተኣርነብ ድዩ? ወይስ ንስኻ ጉያኻ ወዲእካ ኢኻ ካልኦት ነቲ ዕዮ ዚቕጽልዎ ከተንስእ እየ ግዲ የብልካ ናብ ሰላምካ ድኣ ተኣርነብ እዩ? እዛ ዳሕረወይቲ ሓሳብ ክትኾነልና ንጎይታ ንልምኖ። ጎይታ፣ ካብ ንፍርዲ ህዝቡ፣ ምእካብ ባርያኡ፣ ይባልሃና!

 

ክርስትና፣ ንምፍራስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለምን መናፍስቲ እከይን፣ ገድሊ እዩ። መምህረይ ምስጉን ተድላ ኸኣ ከም ጳውሎስ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ ንምባል ናይ ሕልንኦም ኣውንታዊ ምላሽ ከም ዝኾነ ሓደ እኳ ዝጠራጠሮ የልቦን። ሰናይ ገድሊ ንምድሓን ጥፉእት ነፍሳት፣ ሰናይ ገድሊ ንምድልዳል ዕያውቲ ብጎይታ፣ ሰናይ ገድሊ ምሕላው ኣባጊዕ ጎይታ፣ ሰናይ ገድሊ ብዘይ ሕዋስ ወንጌል ሓቂ፣ ሰናይ ገድሊ ኣንጻር ሓጢኣትን ኣዳማዊ ሓጢእትን፣ ሰናይ ገድሊ ቅድስና፣ ጽሩይ ልቢ፣ ብመንፈስ ዝተመልአ ህይወት፣ ሰናይ ገድሊ ምትብባዕ ንምእታው መንግስቲ ኣምላኽ፣ ዶክተር ምስጉን ብሓቂ ተጋዲሎም  እዮም።  ብተሓዋወሰ መልክዑ፣ ሓንሳብ ከም ዓርኪ ሓንሳብ ከም ኣቦ፣ ሓንሳብ ከም ኣታ፣ ሓንሳብ ከም ኣቱም፣ ሓንሳብ ከም ባርያ ክርስቶስ ሓንሳብ ከም መምህረይ፣ ዶክተር ንኹሉ ከምዝጥዕም ገይረ ምጥቃሰይ ንፍኑው ሕጊ ስነ ጥበብ ሕደጉለይ።

ጳውሎስ “እቲ ጕያይ ወዲአ” ክብል ከሎ ካብን ናብን በቲ ግዚኡ ዝነበረት ዓለም፣ ብተደጋጋሚ ብወንጌል ምንቅስቃሱ ነበረ። ብርግጽ ብመንፈሳዊ ኣመላኻኽትኡ ነቲ ኣብ ቅድሜና ተሓጺጹልና ዘሎ መቅዳደሚ ጉዕዞ ክርስትናውን የጠቓልል። በዚ ክልቲኣዊ ትርጉም “ጕያ” መምህረይ ምስጉን ኣብ ዘበንና ንጸለምትን ንጸዓዱን፣ ንህዝቦምን ንኻልኦት ዓሌታትን ካባና ዋላሓደ ክዳረጎም ዘይክእል ጉያ ጎዮም እዮም። ኣብ ኣሜሪካ፣ ላቲን ኣሜሪካ፣ እስያ፣ ኣውሮጳ፣ ኣፍሪቃ ወንጌል ኣብጺሖም እዮም። እታ ዝዓበየት ራእይ ወንጌል ንህዝቦም ንምብጻሕ ነታ ዝተመንይዋን ዝጸለዩላን ጥርዚ ኣይብጽሕውኣን ድኣ እምበር ኣብዘን ዝሓለፋ ዓሰርተታት ዓመታት ድሕሪ ነጻነት ንህዝቦም ንምብጻሕሲ ብዘይ ተጉላባነት ጎዮም እዮም። ነቲ ዝድለ ደገ ኣብ ማእከል ህዝቦም እኳ እንተዘይረኸብዎ፣ ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ዓመታት ምስ ሓውና ፓስቶር በረኸት ጸጋይን መጋቢ ዑቅባስላሴ ሃይለን ኣብ ሱዳን ብተደጋጋሚ ኣብ ህዝብና ዓብዪ ምንቅቃሓት ንምድሓን ህዝብና ተጎዩ እዩ። ኣብ ኣውሮጳውን ብተኸታታሊ ዝሓለፋ 3 ዓመታት ዶክተር ምስጉን ተድላ ሒደት ቁጽሪ ተኻፈልቲ ከየስተናዓቑ ንምትብባዕ ህዝቦም ኮይኖም እዮም። ነቲ ጉያ ባርያ ኣምላኽ ክፉት ደገ ዝኸፈትኩም ሓውና ፓስቶር በረኸት ጸጋይ ሓፍትና ወንጌላዊት ትምኒት ዓንዶም ሓውና ዑቅባስላሴ ሃይለ ተማቐልቲ ክብሪ ምስ እዚ ባርያ ኢኹም እሞ ስሌኹም ንኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ። “ይሕደስ ኣሎ ሓይለይ” እናበልካ ጉያ ብሃንደበት ይቋረጽ! ለካ ኣምላኽ ጥራይ እዩ እቲ ልክዕ መወዳእታ ጉያና ዝፈልጦ። ብድሕሪ’ዚ ሓውና መን ከም ዚስዕብ ዝፈልጥ የልቦን። ዶክተር ምስጉን እኳ ነዚ ጭርሖ ሃዋርያ ጳውሎስ ብቓሎም ክብልዎ እንተዘይካኣሉ፣ ኣብ ክንድኦም ግና ክርስቶስ “ምስጉን ጉያኻ ወዲእካ ኢኻ” ኢሉ ምስቶም ጀጋኑ ቅዱሳን ድኣ ኣከቦም። ምጉያይሲ ኩልና ንጎዪ ኣሎና ዓይነት ጉያና ግና መወዳእትኡ እንታይ ክምስክር እዩ?


ደጊምሲ … ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ አሎ።  ሃዋርያ ጳውሎስ ገና ኣብዛ ምድሪ ከሎ ብዛዕባ ኣኽሊሉ ርግጽኛ ኮይኑ “ደጊምሲ ጐይታይ … ዚህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ አሎ።” ብዛዕባ ጎይትኡ ክዛረብ ከሎ ከኣ፣ “ደጊምሲ ጐይታይ፡ ንሱ እቲ ጻድቕ ፈራዲ” ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ክንደይ ዓመጽቲ ኣመንቲ ኣለዉ መስልኩም። ክንደይ ዓመጽቲ ስበኽቲ ኣለዉ መስልኩም ነቲ ጎይታ ዝሃበካ ከሕድግኹኻ ክደቅሱኻን ዝፍትኑ። “በታ መዓልቲ እቲኣ፣” በታ መዓልቲ ፍርዲ፣ ግና እቲ ዚህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ አሎ። ተቐሚጡለይ ኣሎ ይብል። ኣቦና ምስጉን ነዚኣ ኣኽሊል እዚኣ በታ መዓልቲ ፍርዲ ክቅበላ ዕውት ኾይኑ ሎሚ ካብ ኩሉ ጫውጫው ዓሪፉ ኣብ ቦታ ሓጎስ፣ ‘ሃ ሌ ሉ ያ’ ክብል ይስማዓኒ። ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ዶክተር ምስጉን ምስኡ “እዚ ግና ነቶም ምግሃዱ ዜፍቅሩ ዅላቶም ድማ እዩ እምበር፣ ንኣይ ጥራይ ኣይኮነን።” ኣታ ምግሃዱ እትጽበ ዘለኻ እልል በል። ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩላካ ኣሎ። እንተኾነ ግና ርግጸኛ ኩን፣ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ መስርሕ ከሎ ዝበሎ “ጒያይን ብጐይታና የሱስ እተቐበልክዋ መልእኽተይን ክፍጽም፡ ወንጌል ጸጋ ኣምላኽ እናመስከርኩ ህይወተይውን ብኣይሲ ኸም ክብርቲ ገይረ ኣይርእያን እየ” (ግብ 20፣24)። ኣብዚ ምህላውካን ዘይምህላውካን ርእስኻ መርምር። ከምኡ እንተሊኻ ከምቲ ጳውሎስን መምህረይ ምስጉንን ዕዮኦም ምስ ወድኡ፦

 

        ኣነስ ካብ ሕጂ እስዋእ አሎኹ፡ እታ መዓልቲ ምስንባተይውን በጺሓ እያ እሞ፡

ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ፡ እቲ ጕያ ወዲኤ፡ ነታ እምነት ሐልየ ደጊምሲ ጐይታይ፡ ንሱ እቲ ጻድቕ ፈራዲ፡ በታ መዓልቲ እቲኣ ዚህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ አሎ።

 

ክትብል ክትክእል። እንተዘይኮነስ፣ ይብል ቃል ኣምላኽ “እንተ ዘይኰነስ ክመጸካ፡ እንተ ዘይተነሳሕካውን፡ ነቲ ቐዋሚ ቐንዴልካ ኻብቲ ስፍራኡ ኸዝብሎ እየ” (ራእይ 2፣5)

ናይ መወዳእታ ንመምህረይ ምስጉን ቅድሚ ሓመድ ኣዳም ምልባሶም፣ ሳንዱቖም ከፊትና፣ ንቅኒቕና ዶ/ር ምስጉን እቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ዝሃቦ ሕድሪዶ ከም ሕድርኹም ገይርና ንመንእሰያትናን ንኣገልግልትን ንኣምንትን ከነንብበሎም? እንተንብሎም ሽዑ ክሳዶም ጠውይዮም በተን ፍሩያት ኣዒንቶም እናጠመቱ፣ ‘ኸመይ ድእ!  ብርሂን ነቲ ሓደራ ንገሮም፣ ንበረኸት ንገሮም በሎ፣ ንዑቕባይ ንገሮም በሎ፣ ንትምኒት ንገርዮም በላ ንዶ/ር ርስቶም፣ ንሓረጉ፣ ንዶክተር ኣርኣያ ሓድጉ፣ ንፓስቶር ንመስፍን ኮታ ከይረሳዕካ ንኹሎም ጽውዓት፤ ጎይታ ኣብ ጽውዑዑ ኣይጋገን እዩ፣ ዋላ እቶም ንጽውዖዖም ኣውዲቖማን ሽይጦማን ዘለዎ፣ ተንስኡ ሕድርኹም ፈጽሙ በሎም። ከይረሳዕኻ ኸኣ ነቶም ደቂ ኣመንቲ ነታ ሰንደቅ ዕላማ ቅድስና ከልዕልዋ ኣብ ሳንዱቅ ሞት ተዓሺጉ ከሎ ከይተረፈ ኣቦኹም ብፍቅሪ ይልምነኩም ኣሎ በለለይ። ደጊም! ብርሂን ኣይተተንስእኒ እዛ ወደይ።” ዝብሉኒ ዘለዉ ይምስለኒ እሞ እንሆ እታ ሕድሪ አንብበልኩም፦   2ጢሞ 1፣1-14

 

1 ጳውሎስ፡ ከም እታ ተስፋ ናይታ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ዘላ ህይወት፡ ብፍቓድ ኣምላኽ ሃዋርያ የሱስ ክርስቶስ ዝዀነ፡

2 ናብ ጢሞቴዎስ ፍቁር ወደይ፡ ካብ እግዚኣብሄር ኣቦናን ካብ ክርስቶስ የሱስ ጐይታናን ጸጋ፡ ምሕረት፡ ሰላም ምሳኻ ይኹን።

3-5 እታ ኣባኻ ዘላ፡ ልግሚ ዜብላ ቕድም ኣብ ሎኢስ ዓባይካ፡ ኣብ ኤውኒቄ ኣዴኻውን ዝሐደረት እምነት እናዘከርኩ፡ኣባኻ ድማ ኸም ዘላ ተረዲኤ አሎኹ፡ንብዓትካ ዘኪረ፡ ብታሕጓስ ምእንቲ ኸመልእሲ፡ ክርእየካ እናናፈቕኩ፡ ብጸሎተይ ለይትን መዓልትን ከየብኰርኩ እናዘከርኩኻ፡ ነቲ ኻብ ኣቦታተይ ጀሚረ ብንጹህ ሕሊና ዘገልግሎ ዘሎኹ ኣምላኽ ኤመስግኖ አሎኹ።

6-7 በዚ ምኽንያት እዚ፡ ኣምላኽሲ መንፈስ ሓይልን ፍቕርን ቅጽዓትን እምበር፡ መንፈስ ፍርሃት ኣይሃበናን እሞ፡ ነቲ ብምንባር ኢደይ ኣባኻ ዘሎ ውህበት ኣምላኽ ክትሕድሶ ኤዘክረካ አሎኹ።

        8 ደጊም ብሓይሊ ኣምላኽ ምእንቲ ወንጌል ምሳይ መከራ ጽገብ እምበር፡ ብምስክር         ጐይታና ወይስ ብኣይ ብእሱር ኣይትሕፈር።

        9 ኣምላኽ ብፍቓድ ርእሱን በቲ ብክርስቶስ የሱስ ቅድሚ ዘመናት ዓለም እተዋህበና         ጸጋን ኣድሐነና ብቕዱስ ጽውዓውን ጸውዓና እምበር፡ ብግብርና ኣይኰነን።

       10 ሕጂ ግና ብምግሃድ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ተገልጸ፡ ንሱ ንሞት ዝሰዓሮ፡             ንህይወትን ንዘይምጥፋእን ብወንጌል ናብ ብርሃን ዘውጽኦ፡

       11 ነዚ ኣነ ኣዋጅን ሃዋርያን መምህር ኣህዛብ ክኸውን ተሸምኩ።

       12 ብምኽንያቱውን እየ እዚ ሓሳር እዚ ዝጸግብ ዘሎኹ፡ ግናኸ ብመን ከም                  ዝኣመንኩ እፈልጥ እየ፡ ነቲ ገንዘብ ሕድሪውን ክሳዕ እታ መዓልቲ እቲኣ ምሕላዉ          ኸም ዚከአሎ ተረዲኤዮ አሎኹ እሞ፡ ኣይሐፍርን እየ።

       13 ነቲ ኻባይ ዝሰማዕካዮ ጥዑይ ቃል ከኣ በቲ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ዘሎ እምነትን         ፍቕርን ንምሳሌ ሐዞ

       14 ነቲ እተቐበልካዮ ጽቡቕ ሕድሪ በቲ ኣባና ሐዲሩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ሐልዎ

 

               እሞ ንሕድሪ ኣቦና ዶ/ር ምስጉን ተድላ መን የልዕላ?

 

           contact-

thetruthgosple@wongelhaki.com

http://www.wongelhaki.com/%E1%88%9D%E1%88%B5%E1%8A%AD%E1%88%AD%E1%8A%90%E1%89%B5