Image description

ብድሆ ፍትሕን ዳግም ምምርዓውን ኣብ ወንጌላውያን ቤተ ክርስትያናት ኤርትራ

                                                                ብፓስቶር ብርሃነ ካሕሳይ

 

እተፈቶኹም መንእሰያት  ከም ዉዕለይ ብዛዕባ ሕቶ ፍትሕን ዳግም ምምርዓውን ዝምልከት ሓጺር መግለጺ ክህብ ተቀሪበ ኣለኹ። ብርግጽ ብዛዕባ እዚ ሕቶ እዚ ብሓጺር ምላሽ ክትድርቶ እኳ ኣጸጋሚ እንተኾነ፣ ካብ ፍጻመ ፍትሕን ዳግም ምምርዓውን ተርእዮ ዝኽተሉ ሕቶታትን፣ መርሖ ሓቂ ትምህርትን ምምልካቶም  ኣዚዩ ኣገዳሲ ስለዝገብሮ ክንዛረበሉን ከነቃልሖን ጽቡቅ እዩ። ስለዚ ቀጻሊ ግዜ እንተሃብኩምኒ ነቲ ን3 ዓመት ኣብ ድሕረ ምሩቓን ቤት ትምህርቲ ዘካየድክዎ ምርምራዊ መጽናዕቲ ብምኽንያትኩም ንኹሉ ረባሒ ክኸውን ስለዝኽእል ኣዚዩ ባህ ምበለኒ። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝጠቀስክዎ፣ ኣብ ካልኣይቲ ዲግረይ ንኽምረቕ  ዘቅረብክዎ  ውጺኢት ምርምራዊ መጽናዕተይ ፣ ኣርእስቲ ጽሑፈይ (ቲስስ ) ‘ብድሆ ፍትሕን ዳግም ምምርዓውን ኣብ ወንጌላውያን ቤተ ክርስትያናት ኤርትራ’ ዝብል እዩ። ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ኦርቶዶክስን ካቶሊክን ኤርትራ ኣብ መሪሕ እምነቶም ብንጹር ኣይፋል ንፍትሕ፣ ኣይፋል ንዳግም መርዓ (ብጀኻ ሓዲኦም መጻምዲ ብኣካላዊ ሞት እንተዘይተፈልዩ) ስለዝተቐመጠ፣ ንኣታቶም ዘካተተ ኣይነበረን።

ኣብዚ ናይ ምርምር መሕተት ን150 ሰባት ተላኢኹ። ኣብ ኤርትራን ኣብ ወጻኢ ንዝርከቡ ዘጠቃለለ ነይሩ። 73 ሰባት ካብ 6 ወንጌላውያን ቤተክርስትያናት ምላሾም ሂቦም።  44 ምርዕዋት፣ 17 ዘይተመርዓዉ፣ 10 ኩነታት መርዓዖም ዘይሓበሩ 2 ከኣ ዳግም ዝተመርዓዉ ዘጠቃለል እዩ ነይሩ።

13 ሰባት 25- 30  ዝዕድሚኦም፣ 21 ሰባት 31-40 ዝዕድሚኦም፣ 10 ሰባት 41-50 ዝዕድሚኦም፣ 12 ሰባት 51-60 ዝዕድሚኦም፣ 11 ካብኦም ከኣ 61-70 ዓመት ዝዕድሚኦም ክኸውን ከሎ 6 ሰባት ዕድሚኦም ኣየነጸሩን።

እቲ ቃለ መሕትት ብቋንቋ እንግሊዝን ትግርኛን ምስ ኣማራጺ መልሲታቱ እዩ ቀሪቡ። ንተወሳኺ መልሲ ተባሂሉ ከኣ እቲ ናይ መወዳእታ መልሲ ምርጫ ክፉት ተሓዲጉ ይርከብ።

ኣብ ቃለ መሕትት ንምርምር ዝቀረቡ 3 መሰረታውያን ነጥብታት፣ 1) ኣምር ኪዳን መርዓ ብመጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣመላኻኽታ 2) ኣምር ፍትሕን ዳግም ምምርዓውን  3) ብዛዕባ ፍትሕን እንደገና ምምርዓውን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ጽሑፋት ብኸመይ ንርድኦ?  ዝርዝራቱ ከም ዘለዎ ከምዚ ዚስዕብ ቀሪቡ ኣሎ።

  1. ኣምር ኪዳን መርዓ ብመጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣመላኻኽታ The Concept of Marriage Covenant (agreement) in Biblical perspective

1) ኪዳን መርዓ ኣበይ ኪፍጸም ይግባእ? Where should marriage covenant be held?

        At the church only  ኣብ ቤተ ክርስትያን ጥራሕ

       Anywhere where there are witnesses  መሰኻኽር ኣብ ዘለውዎ ኣብ ዝዀነ ቦታ

       Best if it is in the church  ኣብ ቤተ ክርስትያን እንተ ዀነ ዝበለጸ እዩ

 

2)  ኪዳን መርዓ ክሳዕ መኣዝ እዩ? How long is marriage covenant (agreement) period

      Lifelong with no exception  ብዘይ ገለ ኣማራጺ ብህይወት ክሳዕ ዘሎኻ

      Lifelong except unfaithfulness  እምነት ምስ ዘይጐድል ብህይወት ክሳዕ ዘሎኻ 

      Until partners agree  ክሳዕ ዝተሰማማዕካ

      Until physical death of a partner  መጻምድቲ ብኣካላዊ ሞት ክሳዕ ዚፍለ

 

3)  መጽሓፍ ቅዱስ  ዝእዝዞ ዓይነት መርዓ The kind of marriage the Bible commands

       A  male and a female ሰብኣይ ሰበይትን

       Between  believers only ኣብ መንጎ ኣመንቲ ጥራሕ

       Between a believer and unbeliever ኣብ መንጎ ኣማኒ/ትን ዘይኣማኒ/ትን

       Between unbelievers possible ኣብ መንጎ ዘይኣመንቲ ንሓድሕዶምውን ይከኣል እዩ

 

4) መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ግምት  ዘኣትዎ ዓይነት መርዓ The  kind of marriage the Bible considers legitimate

      Between  believers only ኣብ መንጎ ኣመንቲ ጥራሕ

      Between a believer and unbeliever ኣብ መንጎ ኣማን/ትን ዘይኣማኒ/ትን

      Between unbelievers possible ኣብ መንጎ ዘይኣመንቲውን ይከኣል እዩ

 

  1. ኣምር ፍትሕን ዳግም ምምርዓውን The Concept of Divorce and Remarriage

1) መጽሓፍ ቅዱስ ፍትሕ ብመትከል ይፈቅድዶ? Does the Scripture allow divorce in principle?

       No ኣይፈቅድን

       Yes ይፈቅድ

 

2)  ብመጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣረኣእያ ፍትሕ ዘፍቅዱ ምኽንያታት እንታይ እዩም ? What are reasons for divorce in the biblical perspective

      Adultery ዝሙት

       Any reason of disagreement ዝዀነ ናይ ዘይምስምማዕ ኲነት

       Spiritual death (backslidden from faith) of a partner መንፈሳዊ ሞት (ካብ እምነት ምምላስ)

       If the unbeliever leaves (1Cor. 7:15) እቲ ዘይኣማኒ እንተ ተፈልየ

 

3)  መጽሓፍ ቅዱስ ፍትሕ ብዝዀነ ኲነት ይፈቅድዶ? Doe the Bible allow remarriage in case of divorce

       No ኣይፋሉን

       Yes እወ

       Under certain circumstances ሓድሓደ እዋን ብገለ ኲነታት

       Other ካልእ

4) እንደገና ምምርዓው ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ Remarriage in the Bible 

      To the innocent divorced believer ነቲ/ታ ንጹህ/ቲ ዝተፈትሐ/ት ኣማኒ/ት

       In case of physical death of a partner  ኣካላዊ ሞት ናይ መጻምድቱ/ታ

       In case of spiritual death of a partner  መንፈሳዊ ሞት ናይ መጻምድታ/ቱ

      To the one left by unbeliever እቲ/ታ ዘይኣማኒ/ት መጻምድቱ/ታ ዝሓደጋ/ፈቶ

 

5)  መጻምድቱ/ታ ናብ ዓለም ምስ ዚምለስ (መንፈሳዊ ሞት ) ድሕሪ ክንደይ እንደገና ኪ/ክትምርዖ ይፍቀደሉ/ላ?In case of spiritual death, how frequent will be someone given a chance for remarriage?

      No ፍጹም ኣይፍቀደሉን እዩ

       Once only ሓንሳእ ጥራሕ

       As much as spiritual death happens መጻምድቱ/ታ ናብ ዓለም ክሳዕ ዝተመልሱ

       Other ካልእ

6)      እቲ/ታ ናብ ዓለም ዝተመልሰ/ት ናብ እምነት እንተ ተመልሰ/ት እሞ መጻምድቱ/ታ እንደገና ተመርዕዩ/ያ እንተ ጸንሐ/ት ንሱ/ሳኸ እንደገና ኪ/ክትምርዖ ይ/ትኽእልዶ? In case the partner who backslidden returns to Christ, and if his/her partner has just remarried to someone else what would be his/her chance to remarry?

       No remarriage ኪ/ክትምርዖ ኣይፍቀደሉ/ላን

       Possible to remarry ኪ/ክትምርዖ ይከኣል እዩ

       Other ካልእ

 

7) እቲ/ታ መጻምድቱ/ታ እንደገና ስለ ዝተመርዓወ/ት እንደገና ኪ/ክትምርዖ እንተ ተፈቒዱሉ/ላ ንመን ይ/ትምርዖ?If the above partner is allowed to remarry because his partner is already remarried to another one, to whom is he/she going remarry?

       To someone who has the same case as his/her ሓደ ዓይነት ኲነት ምስ ዘለዎ/ዋ ሰብ

       To someone unmarried ንፈጺሙ/ማ ዘይተመርዓወ/ት

       To someone divorced ንሓደ/ሓንቲ ፍቱሕ/ቲ

       Other ካልእ

8)      ሓደ/ሓንቲ መጻምድቲ ቅድሚ ናብ ጐይታ ምምጽኡ/ኣ ተመርዕዩ/ያ እንተ ተፋቲሑ ነይሩ/ራ እንደገና ናይ ምምርዓው ዕድሉ/ላ ክሳዕ ክንደይ እዩ? If a partner got married and divorced before coming to Christ, what would be his opportunity in remarriage?

       No remarriage እንደገና መርዓ ኣይፈቀደሉ/ላን

       Possible for remarriage እንደገና ኪ/ክትምርዖ ይከኣል

       Reconcile with the partner ምስ መጻምድቱ/ታ ኪ/ክትዕረቕ ኣለዎ/ዋ

       Other ካልእ

 

9)  ኣብ ቊጽሪ 6 ብምምርኳስ ዚምለስ፣ እቲ/ታ ሓደ/ሓንቲ መጻምድቲ እንደገና ተመርዕዩ/ያ እንተ ዀይኑ/ና እሞ ኪ/ክትዕረቕ እንተ ዘይተኻኢሉ እቲ/ታ ሰብ ብዛዕባ እንደገና ምምርዓው እንታይ ይ/ትግበር? Based on No. 6 if the other partner got remarried to another one  and if the partner who has come to Christ could not get the chance to reconcile with the former partner, what would he/she do concerning remarriage?

       Possible to remarry እንደገና ኪ/ክትምርዖ ይ/ትኽእል

       No remarriage እንደገና ኪ/ክትምርዖ ኣይ/ትኽእልን

 

10)  እቲ/ታ ኣብ ላዕሊ ተዛሪብናሉ/ላ ዘሎና ሰብ እንደገና ኪ/ክትምርዖ ዚከኣል እንተ ዀይኑ ንመን ይ/ትመርዖ?If the above partner is allowed to remarry because his partner is already remarried to another one, to whom is he/she going remarry?

        To someone who has the same case as his/her ከም ናቱ/ታ ኲነታት ዘለዎ/ዋ

        To someone unmarried ፈጺሙ/ማ ንዘይተመርዓወ/ት

        To someone divorced ተመርዕዩ/ያ ንዝተፋትሐ/ት

        Other ካልእ

 

  1. ብዛዕባ ፍትሕን እንደገና ምምርዓውን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ጽሑፋት ብኸመይ ንርድኦ? Understanding passages of the Bible concerning divorce and remarriage  

 

1)  ንማቴ.19፣3-9 ዘሎካ ምርዳእ ብዝበለጸ እትገልጽ ሓሳብ ኣየነይቲ እያ? Which best describes your understanding of the teaching Matt. 19:3-9

       Allows divorce but not remarriage  ፍትሕ ፈቒዱ እንደገና ምምርዓው ግና ኣይፈቐደን

       Allows divorce and remarriage  ፍትሕን እንደገና ምምርዓውን ይፈቅድ

       No divorce at all  ፍትሕ ፈጺሙ ኣይፈቅድን

       እቲ ጽሑፍ እንደገና ምምርዓው ዚፍቀድን ዘይፍቀድን ብንጹር ኣይገልጽን እዩThe passage is not definitive for remarriage

 

2)      ከም ርድኢትካ ነቲ ኣብ (1ቈረ.7፣5) ዘላ ትምህርቲ ብዝበለጸ እትገልጾ ኣየንተን እያ?Which best describes your understanding of the teaching in 1Corinthians 7:15  

      The partner is allowed to remarry እቲ/ታ መጻምድቲ እንደገና ኪ/ክትምርዖ ይፈቅድ

      The partner is not allowed to remarry እቲ/ታ መጻምድቲ እንደገና ኪ/ክትምርዖ ኣይፈቅድን

      Other ካልእ

 

3)      ከም ርድኢትካ ነቲ ኣብ (1ቆረ.7፣10-11)” ሓሳብ ብዝበለጸ እትገልጾ ኣየነተን እያ?Which best describes your understanding of the teaching in 1Corinthians 7:10-11

     No divorce ፍትሕ ፈጺሙ ኣይፍቀድን

     If divorce no remarriage እንተ ተፋቲሖም እንደገና ኣይምርዓውን

     Other ካልእ

 

4) ኣብዛ ዝሓለፈት ጽሕፍቲ “ነቶም እተመርዓው” እንታይ ተመልክት? In the above case “To the married” refers to

      To believers in general ንኣመንቲ ብሓፈሻኡ

      To believers who divorce with no adultery reason ንብዘይ ምኽንያት ዝሙት ዝፈትሑ ኣመንቲ

      To anyone who divorce because of adultery ንዂሉ ብምኽንያት ዝሙት ዚፈትሕ ኣማኒ

       Other ካልእ

 

5) ከም ርድኢትካ ነቲ ኣብ (ሮሜ 7፣1-3) ሓሳብ ብዝበለጸ እትገልጾ ኣየነይተን እያ? Which best describes your understanding of the teaching in Romans 7:1-3

       Physical alive and a physical death respectively ብስጋዊ ህያውን ምውትን እዩ

       Spiritual alive and a spiritual death respectively ብመንፈሳዊ ህያውን ምውትን እዩ

       For both conditions ንኽልቲኡ ኲነታት

       Other ካልእ

 

6)      እዛ ጽሕፍቲ ብጻይ/ቲ ብስጋ እንተ ሞይቱ እንደገና ምምርዓው ትፈቅድዶ? To the case of the physical death of one’s partner, does the above Scripture permits remarriage?

       Yes እወ

       No ኣይፋሉን

7) ሓዲኦም “ብመንፈስ” ምስ ዚመውት (ሮሜ 7፣1-3) ነቲ/ታ “ብመንፈስ” ዘይሞተ/ት እንደገና ኪ/ክትምርዖ ይፈቅድዶ? In the case of the “spiritual death” of one’s partner, does Rom. 7:1-3 allow the “spiritually alive” partner to remarry?

      Yes, any one he/she chooses እወ ንዝመረጾ/ጸቶ ኪ/ክትምርዖ ይፈቅድ

      Yes, but only a spiritual person እወ ንመንፈሳዊ/ት ሰብ ጥራሕ

      No, Romans 7:1-3 does not apply to “spiritual death” denounce ኣይፋሉ (ሮሜ 7፣1-3) “ንመንፈሳዊ ሞት” ኣይፈቐደን

 

8)  ነቲ ብመንፈሳዊ ዝሞተ መን ይዂንኖ?Who denounces a “spiritual death” of a partner?

       His/her partner እቲ/ታ መጻምድቱ/ታ

       The church elders ሽማግለታት ቤተ ክርስትያን

       The pastor እቲ ፓስቶር

       I do not know ኣይፈለጥኩን

       Other ካልእ                                                       

 

9)  ንመንፈሳዊ ምውት ኣብ ቤተ ክርስትያንኩም ክሳዕ ክንደይ እንደገና መርዓ ይፍቀድ?How often did remarriage due “spiritual death” hold in your church?

       More often ብዙሕ እዋን

       Not so much ፈጺሙ ኣይፍቀድን እዩ

       Few ኣዝዩ ውሑድ

       Give in number ቊጽሪ ሃብ                     

 

10)   ቤተ ክርስትያንኩም ን”መንፈሳዊ ሞት” ከም መሰረት ፍትሕን እንደገና ምምርዓውን ብኸመይ ትርድኦ? ብስፍሕ ዝበለ መገዲ መልስኻ ጸሓፍ። How does your church understand “spiritual death” as a basic for divorce and remarriage?  Please give your answer below in either language, English or Tigrinya

 ንመልስታትኩም download ግበርዎ። ምላሽኩም  ሃቡ። ምስቶም ተሓተቲ ተዋሂቡ ዘሎ ምላሽ ከኣ ከነዋዳድሮ ኢና። ኣመላኻኽታና ብዛዕባ ፍትሕን ዳግም ምምርዓውን ከኣ ክንግምግን ኢና።

1.PDF
file download click here

           contact-

thetruthgosple@wongelhaki.com

http://www.wongelhaki.com/%E1%88%9D%E1%88%B5%E1%8A%AD%E1%88%AD%E1%8A%90%E1%89%B5