Image description

ብድሆ ፍትሕን ዳግም ምምርዓውን ኣብ ወንጌላውያን ቤተ ክርስትያናት ኤርትራ

                                                                ብፓስቶር ብርሃነ ካሕሳይ

 

ብድሆ ፍትሕን ዳግም ምምራዓውን ኣብ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት ኤርትራ

                                     ቀዳማይ ክፋል

ብፓስቶር ብርሃነ ካሕሳይ

ብድሆ ፍትሕን ዳግም ምምራዓውን ኣብ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት ኤርትራ ዝብል ኣርእስትና፣ ካብ ኣብ 2010 ዓ.ም ዝተገብረ መጽናዕቲ ዝተመርኮስ እዩ። ኣብ መእተዊ እዚ ትምህርትና፣ እቲ መጽናዕቲ ኣብ 6 ወንጌላውያን ኣበያተ ክርስትያናት (ቃል ህይወት Baptist; ወንጌላዊት Evangelical;  እምነት ክርስቶስ Methodist; ሙሉእ ወንጌል፣ Pentecostals; ምሕረተ የሱስ Presbyterian; ኦርቶድክስ ካሪዝማ Orthodox Charisma) ካብ 150 ዝተዓደለ ወረቃቅቲ መሕተት፣ 73 ምላሾም ከም ዝሃቡን፣ 44 ምርዕዋት፣ 17 ዘይተመርዓዉ፣ 10 ኩነታት መርዓዖም ዘይሓበሩ፣ 2 ከኣ ዳግም ዝተመርዓዉ ክኾኑ ከለዉ፣ ዕድሚኦም ካብ  25-70 ዝዝርጋሕ ከም ዝነበረ ተመልኪትና ኣሎና። ስርሖምን ትምህርቶምን ምምልካቱውን ዝበለጸ ብርሃን ስለ ዝህብ፣

60 ደቂ ተባዕትዮ 11 ደቂ ኣንስትዮ ክልተ ከኣ ጾታኦም ዘይሓበሩ ሰባት ተኻፊሎሞ። 16 ካብዚኦም ጎሶት ማሕበር (ፓስቶራት)፣ 4 ወንጌላውያን፣ 17 ሽማግሌታት ማሕበር ዝጠርነፈ እዩ ነይሩ። ብዛዕባ ሞያኦምን ትምህርቶምን ከኣ 14 ካልኣይ ድረጃ (ሃይስኩል) ዝወድኡ፣ 2 ሰብ ሰርቲፊኬት፣ 12 ሰብ ዲብሎማ፣ 21 ብቀዳማይ ዲግሪ (BA )ዝተመረቑ፣ 5 ማስተርስ፣ 1 ንPhD ዘጽንዕ ዝነበረ፣ 1 PhD ዘለዎ ከምኡውን ካልእ ሞያታት ዝነብሮም እዮም።

ከም ኣብ መእተዊና ትሕዝቶ ትምህርትና (1) ኪዳን መርዓ ብመጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣመላኻኽታ (2) ፍትሕን ዳግም ምምርዓውን ኣብ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት፣ (3) ብዛዕባ ፍትሕን ዳግም ምምርዓውን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ጽሑፋት ብኸመይ ንርድኦም? ምዃኖም ከም ዝጠቐስና ዝዝከር እዩ።

ኣብዚ ቀዳማይ ክፋል ትምህርትና፥ ኪዳን መርዓ ብመጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣመለኻኽታ፣ በመሰረት ኣርባዕተ ሕቶታት፥ (1) ስርዓት ኪዳን መርዓ ኣበይ ኪፍጸም ይግባእ? (2) መዋእል  ኪዳን  መርዓ  ክሳዕ  መዓስ እዩ? (3) መጽሓፍ ቅዱስ ዝእዝዞ ኪዳን መርዓ ከመይ እዩ? (4) መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ግምት ዘእትዎ ዓይነት መርዓከ ከመይ ዝበለ እዩ? ሽዱሽተአን ኣብያተ ክርስትያናት ዚተሳተፍኦ መልስታት ብሰንጠረጃትን ብግራፋትን ዝተሰነይ ትንታነን ርእይቶን ክንህብ ኢና።

 

ሀ.  ኣምር ኪዳን መርዓ ብመጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣመላኻኽታ

ሰሌዳ ሀ, 1 ስርዓት ኪዳን መርዓ ኣበይ ኪፍጸም ይግባእ?

ሕ.1

ስርዓት ኪዳን መርዓ ኣበይ ኪፍጸም ይግባእ?

 

 

ኣብያተ ክርስትያናት

 

 

ቃ/ህ

ወንጌ

እ/ክ

ሙ/ወ

ምሕ/የ

ኦ/ካ

ድምር

%

ኣብ ቤተ ክርስትያን ጥራይ

1

 

4

8

1

1

15

18.52

 ኣብ መሰኻኽር ዘለውዎ ኣብ ዝኾነ ቦታ

1

1

5

4

   

11

13.58

 ዝበለጸ ኣብ ቤተ ክርስትያን

1

3

25

21

4

1

55

67.9

 

ጠቅላላ ድምር

3

4

34

33

5

2

81

100

 

ግራፍ ሀ. 1

እዚ ግራፍ እዚ ጠቕላላ ኣመላኻኽታ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያን ብዛዕባ ኪዳን መርዓ ኣበይ ክኸውን ዘመልክት ስእሊ እዩ። 67% ከኣ ‘ዝበለጸ ኣብ ቤተ ክርስትያን’ እንተኾነ ይመርጹ። በኻልእ መገዲ፣ መርዓ ‘ኣብ መሳኻኽር ዘለውዎ ኣብ ዝኾነ ቦታ’ እንተ ኾነውን ኣበስ ከም ዘይህልዎ፣ ኣብ ግምት ዘእቱ እዩ።  ከመይሲ፣ ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዘይብሉኸ? ንዝብል ሕቶ ስለዝምልስ። ኣብ ዝኾነ ቦታ ክግበር ይከኣል እዩ ዝብል ስነ ሓሳብ ተመርዅስካ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘይምግባሩ ተመራጺ ኣይኮነን። ገሊኦምውን ምክንያት ንፍትሖም ‘ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣይኮናን ኣሲርናኳ’ ስለ ዝጥቅምሉ፣ ምስትውዓሉ ካብ ሓደጋ ፍትሕ ዓዲ የውዕለካ እዩ። እንተ ኣብ ቤተ ክርስትያን፣ እንተ ኣብ መዘጋጃ ቤት፣ እንተ ኣብ መሰኻኽር ዘለውዎ፣ እንተ ብሽማግሌታት፣  ኪዳን ካብ ምዃን ዘይብቁዕ ክገብሮ ዝኽእል ሕጊ የልቦን።

ኣብ ታሪኽ ብሉይ ኪዳን ኮነ ሓድሽ ኪዳን፣ ስርዓት ኪዳን መርዓ ኣበይ ኪካየድ ከምዘለዎ ብንጹር ዝሕብረና ጽሑፍ የልቦን። ሃይማኖታዊ ስርዓት ዝሕብረናውን የልቦን። ምስ ምዕበለ ግና ካብታ ጥንታዊት ቤተ ክርስትያን ስርዓት መርዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ህዝብን ኣብ ቤተ ክርስትያን ብዕሊ ድሕሪ ምግባር ድግስ ኣብቲ ሕብረት ሰብ ይፍጸም።

እቲ ዘገርም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እብራውያን መርዓ እትብል ቃል የላን። ጓሉ ንሰብኣይ ምሃብ ወይ ጓሉ ሰበይቲ ንክትከውን ንሰብኣይ ምሃብ ዝብል ሓረግ እዩ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ ኮነ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ፣ መርዓ ተባሂሉ ዝርከብ። ኣብ ልምድናን ኣብ ስርዓት ኪዳን መርዓታት ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት፣ መርዓት ኣቡኣ ሒዝዋ ናብ ቤተ ክርስትያን ክኣቱን ጓሉ ንመርዓዊ ከረክቦን ዘገርም ኣይኮነን።

ኣብ ሰሌዳ ሀ. 1  ተመልኪቱ ዘሎ ዝርዝራት፣ ብተናጸል መን ቤተ ክርስትያን ብብዝሒ እንታይ ዝንበሌ ከም ዘለዋ ዘመልክት ሓባሪ እዩ።። ድምር ተሳተፍቲ 81 ዘርእይ ዘሎ፣ ገሊኦም ክልተ ምርጫ ከም ዝወሰዱ ክትዕዘብ የኽእለካ። ጠቕላላ ተሳተፍቲ  ብቁጽሪ 73 እዮም።

ሰለዳ ሀ. 2

ሕ. 2

መዋእል  ኪዳን  መርዓ  ክሳዕ  መዓስ?

   

ቃ/ህ

ወንጌ

እ/ክ

ሙ/ወ

ምሕ/የ

ኦ/ካ

ድምር

%

 ዕድመ ልክዕ ብዘይ ገለ ፍሉይነት

1

 

11

11

 

2

25

15.43

ዕድመ ልክዕ ብዘይካ  ኣብ ዘይተኣማንነት  ምርካብ

2

3

9

12

5

28

59

36.42

 ክሳዕ መጻምዲ ዝተሰማምዑ

2

1

6

6

 

3

18

11.11

ክሳዕ ብስጋ ምማት ሓደ ካብ ምጻምዲ

4

3

26

21

3

3

60

37.04

 

ድምር

9

7

52

50

8

36

162

100

ግራፍ ሀ. 2

 

ኣብ ካልኣይ ሕቶ ኣብ ትሕቲ ‘ኣምር ኪዳን መርዓ ብመጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣመላኻኽታ’ ዝብል ነዚ ኣብ ላዕሊ ተሰኒዱ ዘሎ ሰሌዳ 2 ን  ግራፍ 2  ‘መዋእል ኪዳን መርዓ ክሳዕ መኣስ’ ንዝብል፣ ብሓፈሻ ኣምላኻኽታ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያን  ኣብ መንጎ መልስታት ‘ለ’ ን ‘መ’ ን ብዓብላሊ ቁጽሪ ክትምልከት ይካኣል። 

ኣብ ሰሌዳ ‘ሀ. 2’ ተዘርዚሩ ከም ዘሎ፣ ድምር ቁጽሪ መልስታት 162 የመልክት። ተሓተቲ ካብ ሓደ ምርጫ ንላዕሊ ከም ዝመረጹ የረጋግጸልካ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስትያንውን ኣባላተን ዝተፈላለየ ኣመላኻኽታ ከም ዘለወን ትዕዘብ። ኣብ መንጎ ምላሽ ‘ለ’ ን ‘መ’ ዘሎ ፍልልይ ኣዚዩ ጸቢብ እዩ። ብርግጽ ንኽልተኤን ምላሻት ደጋፊ ጽሑፋት ስለ ዘለዉውን ከይኮነ ኣይተርፍ።

ምርጫ ‘ለ’ (36.42%) በመሰረት ማቴ 19፣9፤ 5፣32 ኪዳን መርዓ ዕድመ ልክዕ እዩ ክሳዕ ሓዲኦም ኣብ ዝሙት ዘይወደቐ። እዚ ቃል መድሓኒና ስለዝኾነ ተኽእሎ ናይ ፍትሕ ከም ዘሎ ማለት ሓደ መጻምዲ እንተድኣ ኣብ ዝሙት ወደቐ እሞ እቲ ካልእ መጻምዲ ክፈትሖ እንተ ወሲኑ፣ ክፈትሕ ይከኣሎ እዩ። ክርስቶስ ነዚኣ ክብል ከሎ ነቲ ‘ሰብኣይ ኣብኡን ኣዲኡን ሓዲጉ ምስ ሰበይቱ ይጠብቅ፣ ሓደ ሰጋ ከኣ ይኾኑ’ ዝብል ምስጢር መርዓ፣ ብተዘዋዋሪ የጽንዖ።

 ምርጫ ‘መ’ (37.04% ) ሮሜ 7፣2-3 ክልቲኦም መጻምዲ ዝፈላልዮም ኣካላዊ ሞት ጥራይ ምዃኑ ኣብነት ይህብ።

ምርጫ ‘ሀ’ (15.43%) ሓሳባ ካብ ምርጫ ‘መ’ ዝተወስደ ኮኑ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ኣይፋል ንፍትሕ እያ እተጽንዕ። ካብዚኣ ተበጊስኩም ኣብ ዝሓለፈ ክፍለ ትምህርትና ‘ከም ክርስትያናት መጠን ይቅረ በሃልቲ ክንከውን ኣሎና’ ዝብል ርእይቶ ለጊስኩም ኣይፋል ንፍትሕ ኣጽኒዕኩም።

ካልእ ሓደ ካባኹምውን ምርጭ ‘ለ’ ዕድመ ልክዕ ብዘይካ  ኣብ ዘይተኣማንነት  (ዝሙት) ምርካብ  ክኸውን ዘለዎ ጠቂሱ ክንዩኡ ግና ኣነ ከም ውልቀይ፣ ከም ክርስትያን መጠን፣ ዝገብሮ ንኣይ ይምልከት ምባሉ፣ ናይ ክልቲኡ ርእይቱ ንይቅረ ምባልን ምሕረትን የስምርሉ። ብርግጽ ከም ሕጊ ዘይኮነ ነቲ ተቐባልን ወይ ፈታሕን ብማዕረ መሰል ይህብ። ነቲ ጳውሎስ ኣብ 1 ቆረ 7፣10-11 ኣይፋል ንፍትሕ፣ እንተተፈጸመ ግና በኪ ምንባር የንጸባርቅ።  

ምርጫ ‘ሐ’ ክንድዚ ነጥቢ ምርካባ ዘገርም እዩ። ብዘይካ ሓንቲ ቤተ ክርስትያን ከኣ ኩለን እንተ በዚሑ እንተ ዊሑዱ መሪጸንኣ ኣለዋ። ኣብ ገሌኤን ዘይትጽበዮ ብዙሕ ቁጽሪ እዩ። ብኻልእ ርዲኢት ተወሲዱ ተቐሚጡ እንተሎ ግና ኣይፈልጥን። እዛ ምርጫ እዚኣ ኣብ ዓለማዊ ሕጊ እታ ቀንዲ እያ። እንተ ዘይተሰማማዕካ ምፍልላይ። በዚውን ተጸልዮም ይኽኑ እብል። ኣብ ቃል ኣምላኽ ግና ካብ መሰረቱ ብኪዳን መርዓ እሱር ኢኻ።

           

ሰሌዳ 3  መጽሓፍ ቅዱስ ዝእዝዞ ኪዳን መርዓ ከመይ እዩ?

ሕ. 3

መጽሓፍ ቅዱስ ዝእዝዞ ኪዳን መርዓ

   

ቃ/ህ

ወንጌ

እ/ክ

ሙ/ወ

ም/የ

ኦ/ካ

ድምር

%

ኣብ መንጎ ተባዕታይን ኣንስታይን

4

2

10

20

4

1

41

32.03

ኣብ መንጎ ኣመንቲ ጥራይ

3

1

20

21

4

3

52

40.63

ኣብ መንጎ ኣማንን ዘይኣማንን

1

1

3

3

   

8

6.25

ኣብ መንጎ ዘይኣመንቲውን ዝካኣል እዩ

 

1

12

12

2

 

27

21.09

 

ድምር

8

5

45

56

10

4

128

100

 

 

 

 

መጽሓፍ ቅዱስ ዝእዝዞ ኪዳን መርዓ ከመይ እዩ? ንዝብል ሕቶ ኣርባዕተ ኣማራጺ ምላሻት እተን 6 ኣብያተ ክርስትያናት ክንዕዘብ ንኽእል።  

ምላሻት ‘ሀ’ ን  ‘ለ’ ብዓብላሊ ቁጽር ይግምገማ። ምርጫ ‘ሀ’ ኪዳን መርዓ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ምኻኑ (32.03%)  ከተመስክር ከላ ምርጫ  ‘ለ’ ከኣ ብ (40.63%) ብምዃን እተን ዝተሳተፋ  ኣብያተ ክርስትና ኩላተ ዝተካፈልኣ እያ። ብፍላይ ግና ካብ 52 ናይዛ ምርጫ እዚኣ 20፣ እምነት ክርስቶስ ቤተ ክርስትያን ክመርጹ ከለዉ፣ 21 ከኣ ካብ ሙሉ ወንጌል እዮም። እተን ዝተረፋ 11 ምርጫ ግና ነተን ካልኦት ኣርባዕተ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት ተወዚዔን ይርከባ።

መጽሓፍ ቅዱስ ዝእዝዞ ኪዳን መርዓ ኣብ መንጎ ኣማንን ዘይኣማኒትን ( ምርጫ ‘’ለ’’) ክኽውን ይኽእል እዩ ዝብል ምርጫ ከኣ ኣርባዕተ ኣብያተ ክርስትያናት ድምጸን ብምሃብ ካብቲ ጠቅላላ፣ (6.25%)  የቑጽራ።

ምርጫ ‘መ’ መጽሓፍ ቅዱስ ዝእዝዞ ኪዳን መርዓ ኣብ መንጎ ዘይኣመንቲ ዝኸኣል እዩ ዝብል (21.09%)  ብምምራጽ  ድምጾም የስምዑ።

ኣብዛ ሕቶ እዚኣ 128 መልሲ ብቁጽሪ ክረአ ከሎ እቶም ተኻፈልቲ ካብ ሓደ ንላዕሊ ከም ዝመረጹ ዘጣራጥር ኣይኮነን።

 መሰረታዊ መልሲ ነታ ሕቶ ምርጭ ‘ሀ’ ን ‘ለ’ ን እየን። ምርጫታት ‘ሐ’ ን ‘መ’ ን ብዝበለጸ ኣብ እዛ እትስዕብ ሕቶ ንጹራት ክኾና ዝካኣል እዩ።

 

ሰሌዳ 4. መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ግምት ዘእትዎ ዓይነት ኪዳን መርዓ ከመይ ዝበለ እዩ?

ሕ.4

መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ግምት ዘእትዎ ዓይነት ኪዳን መርዓ?

   

ቃ/ህ

ወንጌ

እ/ክ

ሙ/ወ

ምሕ/የ

ኦ/ካ

ድምር

%

 ኣብ መንጎ ኣመንቲ ጥራይ

 

2

3

9

   

14

15.05

 ኣብ መንጎ ኣማንን ዘይኣማንን

2

2

15

11

 

3

33

35.49

ኣብ መንጎ ዘይኣመንቲውን ዝካኣል እዩ

3

2

17

19

5

 

46

49.46

 

ጠቅላላ ድምር

5

6

35

39

5

3

93

100

 

መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ግምት ዘእትዎ ኪዳን መርዓ እንታይ እዩ? ንምብራሁ ዝኣክል፣ ኣብ ግምት ዘእትዎ ክብል ከሎ፣ ካልእ ዓይነት ኪዳን መርዓ ካብታ ሕቶ ቁጽሪ 3 ቀንዲ ምላሽ ዝተዋህበ ብፍሉይነት ዝርአ ማለትና ኢና።

ኣብዛ መድረኽ ሰሌዳ 4 ሰለስተ ኣማረጽቲ መልስታት ተውሂበን ኣለዋ። ዝርዝር መልስታት ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያናት፣ ብዛዕባ ኪዳን መርዓ ዘለወን ኣማላኻኽታ ክንግንዘብ ይገብረና። መልሲ ‘ኣብ መንጎ ኣመንቲ ጥራይ’ ንእትብል ካብ 3 ኣብያተ ክርስትያናት ጥራይ ተሳቲፎም። ካብ ሚእታዊት ክግምገም ከሎ ከኣ (15.05%) እዩ። ኣብታ ካልኣይቲ ኣማራጺት መልሲ ካብ 5 ኣብያተ ክርስትያናት ተሳቲፎም። ምርጫታት ‘ለ’ ን ‘ሐ’ ን ብዓብላሊ ቁጽሪ መልስታተን ንዕዘብ። ኣብ መንጎ ኣማንን ዘይኣማኒትን ከምኡውን ኣብ መንጎ ዘይኣመንቲውን፣ ዝተገብረን ንዝግበርን፣ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ኪዳን ኣይቆጽሮን እዩ ኣይንብልን ኢና ዝብል ኣመላኻኽታ ዘንጸባርቅ እዩ። ብኻልእ መገዲ ኪዳን መርዓ ኣብ መንጎ ተባዕታይን ኣንስታይን፣ ሓደ ንሓንቲ ጥራይ ይኹን እምበር መጽሓፍ ቅዱስ ዝኹንኖ ኪዳን ኣይኮነን።

ካብ ኣብ ክፍሊ ትምህርትና ዝገበርናዮ ትዕዝብትን ገምጋምን ከኣ፣ ናይዚ ዓይነት ኪዳን ሓደጋነቱ እዩ። ኣማኒ ኮይንካ ዘይኣማኒት እንተኣእተኹ ናብ እምነት ከምጽኣ እየ ግዲ የልቦን ዝብል ዕውር ፍቅሪ ሒዙኳ ምትእትታው ንብዙሓት ንመጻምድቶም ናብ እምነት ከምጽኡ ዘይኮነስ፣ መጻምድቶም ካብ እምነት ዘደስከልዎምን ዝመለስዎምን ኣብ ዘብን ኣገልግሎትና ዝተመልከትናዮ ተርእዮ እዩ። ይትረፍ ኣማኒ ምስዘይ ኣማኒት፣ ኣመንቲ ካብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያናትውን ብዘይ ግድል ኣይኮንካን። ብሓጺሩ ኪዳን መርዓ ኣብ መንጎ ኣማንን ዘይኣማኒትን ከምኡውን ካብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያናት ኮይናካ ምትእትታው ዝምረጽ ኣይኮነን። እንተኮነ ኪዳን ምዃኑ ስለ ዘይተርፎ መስቀልካ ተስኪምካ ድኣ ትኸይድ እምበር ንፍትሕ ዝህብ ባይታ የብሉን። ስለዚ ኣታ ዘይተመርዓኻ ነቲ ኣማኒ ምስ ዘይ ኣማኒት ኣይቆረን ዝብል ትእዛዝ ቃል ኣምላኽ ንሱ ኣምላኽ ንዓኻ ዝመርጸልካ ንጹር መገዲ እዩ እሞ ኣስተውዕሎ።

ኪዳን መርዓ ኣብ መንጎ ዘይኣመንቲ፣ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ግምት የእትዎ እዩ፣ ክንብል ከለና፣ እዚውን ብመለኪዒ ሓደ ንሓንቲ፣ ኮይኑ ኣብ ቃል ኣምላኽ ቅቡል እዩ። እዚኣ ከኣ ካብ ምርጫ ‘ለ’ ዝገደደ ንምፍታሕን ቀይደ በተኽን ንምእታውን ድንገት ኣለዎ። ሰብ ኣብ እምነት ምስ መጸ፣ ኣብ ዒንኪላሎ ኪዳን ኣፍሪስካ ካልእ ኪዳን ምትካእ ከይከውን ብመጽሓፍ ቅዱስ ሓንቲ ኪዳን በዘይ ፍትሕ ምዃኑ ክንግንዘብ፣ ነዚውን መጽሕፍ ቅዱስ ኣብ ግምት የእትዎ እዩ ማለትና ኢና።

ኣብዛ እትቅጽል ግራፍ 4 ተሓቢሩ ዘሎ ዓብላሊ ውጺኢታት ኣብያተ ክርስትያናትውን ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተንተናዮ ሓሳብ ይሰምሮ ኣሎ ማለት  እዩ።


ኣብ መዛዘሚ ቀዳማይ ክፍሊ ትምህርትና፣ ኣምር ኪዳን መርዓ ብመጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣመላኻኽታ ዝብል ብመሰረት መጽናዕታዊ ዳህሰስ ብ2010 ዓ.ም ኣብ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት ዝተገብረ፣ እዚ ዚስዕብ ሓቅታት ከነስፍር ንኽእል፥

1)     ከም ዓብላሊ ኣምላኻኽታ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት፣ ኪዳን መርዓ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክኽውን ክኸውን የስምራሉ። ዓለምለኻዊ ልሙድ ኣምላኻኽታውን እንተ ናይ ሓቂ መንፈሳውያን ኮይኖም እንተ ስማውያን፣ ኪዳን መርዓዖም ኣብ ቤተ ክርስትያን ከኸውን ይመርጹ። ስለዚ ስርዓት ኪዳን መርዓ ኣበይ ኪፍጸም ይግባእ? ንዝብል ሕቶና፣ ስለቲ ጽቡቅ ልምዲ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክኸውን መጽሓፍ ቅዱስ ዘተባብዖ ሓቂ እዩ። ይኹን እምበር እንተ ኣብ ቤተ ክርስትያን፣ እንተ ኣብ መዘጋጃ ቤት፣ እንተ ኣብ መሰኻኽር ዘለውዎ፣ እንተ ብሽማግሌታት፣ ኪዳን መርዓ ተገይሩ፣ ኪዳን ካብ ምዃን ዘይብቁዕ ክገብሮ ዝኽእል ሕጊ የልቦን።

 

2)    መዋእል  ኪዳን  መርዓ  ክሳዕ  መዓስ? ንዝብል ሕቶ ብኽልተ ዓብላሊ ምላሽ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት ይህባሉ፥ (1) ብዘይካ ምኽንያት ዝሙት ዕድመ ልክዕ (2)  ሓደ መጻምድቲ ብኣካላዊ ሞት ዝፍለ። ነዘን ምላሻት ብግቡእ ክንርደአንን ክነስተውዕለለን ይግባእ። እታ ቀንዲ መበቆል ንፍትሕን ዳግም ምምርዓውን ምኽንያት ዝኾነት ነዛ ሓሳብ እዚኣ ምጉሳይ እዩ።           

 

3)    መጽሓፍ ቅዱስ ዝእዝዞ ኪዳን መርዓ እንታይ እዩ? ንዝብል ሕቶ ምላሽ፥ ወንጌላዊያን ኣብያተ ቤተ ክርስትያና ብዓብላሊ ድምጺ ዘስምራሉ፣ ኪዳን መርዓ ብመሰረት ቃል ኣምላኽ ኣብ መንጎ ኣማኒ ምስ ኣማኒት ወይ ከኣ ኣብ መንጎ ሰበይትን ሰብኣይን (ተባዕታይን ኣንስተይትን) እዩ።

 

4)    መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ግምት ዘእትዎ ዓይነት ኪዳን መርዓ እንታይ እዩ? ንዝብል ሕቶ ምላሽ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት ሕጂውን ብዓብላሊ ቁጽሪ እንምልከቶ፥ ኣብ መንጎ ኣማንን ዘይኣማኒትን ከምኡውን ኣብ መንጎ ዘይኣመንቲውን፣ ዝተገብረን ንዝግበርን፣ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ኪዳን ኣይቆጽሮን እዩ ክንብል ኣይንኽእለን ኢና። ብኻልእ መገዲ ኪዳን መርዓ ኣብ መንጎ ተባዕታይን ኣንስታይን፣ ሓደ ንሓንቲ ጥራይ ይኹን እምበር መጽሓፍ ቅዱስ ዝኹንኖ ኪዳን የልቦን።

ነዚ ጥጡሕ ባይታ ምርዳእ ነቲ ዚስዕብ ቀንዲ ኣካራኻሪ ሕቶታ ግቡእ ምላሽ ንምሃብ የብቅዓና። ኣብ ካልኣይ ክፋል ትምህርትና እታ ሕመረት መጽሓፊና ኣርእስትና ዝኾነት ሓሳብ፥ ኣምር ፍትሕን ዳግም ምምርዓውን ኣብ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት እያ። ኣብ ትሕቲ እዛ ነጥቢ ዚስርዑ ቀለስቲ ሕቶታት እዞም ዚስዕቡ ኪኾኑ እዮም፥

1)     መጽሓፍ ቅዱስ ፍትሕ ብመትከል የፍቅድዶ እዩ?

2)    መጽሓፍ ቅዱስ ዘፍቅዱ ምኽንያት ንፍትሕ ከመይ ዝበለ እዩ?

3)   መጽሓፍ ቅዱስ ፍትሕ እንተ ኣጋጠመ ዳግም ምምርዓውዶ የፍቅድ እዩ?

4)   ዳግም ምምርዓው ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ

5)   መንፈሳዊ ሞት ኣብ መጻምድቲ እንተ ኣጋጠመ ንክንደይ ግዜ ናይ ዳግም ምምርዓው ዕድል ኣለዎ?

6)   እንተድኣ ሓደ ኣማኒ ቅድሚ ናብ ክርስቶስ ምምጽኡ ተፋቲሑ ንዳግም መርዓ እንታዩ ዕድሉ

 

           contact-

thetruthgosple@wongelhaki.com

http://www.wongelhaki.com/%E1%88%9D%E1%88%B5%E1%8A%AD%E1%88%AD%E1%8A%90%E1%89%B5