Image description
Image descriptionካልኣይ ክፋል  ወንጌል ሓቂ

ኣገባብ ወንጌል ሓቂ (ክልተ ግብሪ ጸጋታት ወንጌል)

ኣብ ቀዳማይ ክፋል መልእኽትና ወንጌል ዝብል ቃል ብኸመይ ከም ዝቆመን: ትርጉምን ትሕዝትኡን ከኣ እንታይ ምዃኑ ብስፊሑ ተመልኪትና ነይርና። ኣብዚ ካልኣይ ክፋል ኣገባብ መልእኽቲ ወንጌል ሓቂ ዝብል ክንምልክት ኢና። መበገሲ ጽሑፍና ኣብ ወንጌል ማርቆስ 1፡1-8 ክኸውን እዩ። ማርቆስ ኣገባብ ኣጸሓሕፍኡ ብዛዕባ ወንጌል ጀሚሩ ብወንጌል ዝብል ሓሳብ እዩ ዝድምድም። ማር 16፡15 “ ናብ ኩላ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከኣ ወንጌል ስብኽሉ።” ኣርባዕቲኦም ወንጌላውያን ብዛዕባ ታሪኽ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ከስፍሩ ከለዉ፡ዝተፈላለየ ኣቅራርባ እኳ እንተለዎም፡ ናይ ሓባር ረቋሒት ዝኾነት መልእኽቲ: ወንጌል እንታይ ምዃኑ ኣነጺሮም ጽሒፎም ኣለዉ። መታን ዝያድ ንምብራሃ ኣብ ኣርባዕቲኦም ዘሎ መእትዊ ጽሑፋቶም ንመልከት፦

ማቴዎስ  3፡1-12  “ኣነስ ንንስሓ ብማይ ኤጥምቐኩም ኣለኹ፡እቲ ብድሕረይ ዚመጽ እ ግና ካባይ ይሕይል እዩ፡ ኣነስ ኣሳእኑ ኽጸውር እኳ ኣይበቅዕን። ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ኬጥምቐኩም እዩ።”

ማርቆስ 1፡2-8   “ጥ. 4 ከም ኡ ኸኣ ዮሃንስ ኣብ በረኻ እናኣጥመቐ፡ ንሕድገት ሓጢኣት ዚኸውን ጥምቀት ንስሓ እናሰበኸ መጸ።  …ጥ. 8 ኣነ ብማይ ኤጥምቐኩም ኣሎኹ፡ ንሱ ግና ብመንፈስ ቅዱስ ኬጥምቐኩም እዩ። እናበለ ሰበኸ።”

ሉቃስ 3፡1-14  “ጥ. 3 ንሱ ድማ ጥምቀት ንስሓ ንሕድገት ሓጢኣት እናሰበኸ፡ … ዞረ።  ጥ. 16 ኣነስ ብማይ እየ ዘጥምቐኩም እቲ ኻባይ ዚብርት ዕ… ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ኬጥምቐኩም እዩ።”

ዮሃንስ 1፡19-34 “ጥ. 33 እቲ ብማይ ከጥምቅ ዝለኣከኒ ድኣ፡ እቲ፡ መንፈስ ቅዱስ ወረዱ አብኡ ኪቕመጥ ከሎ እትርእዮ፡ ንሱ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ዜጥምቕ፡ ኢሉኒ፡ አነስ ኣይፈልጥኩን።”

ኣብ ግብሪሃወርያት 1፡5 ክርስቶስ ከስምረሉ ከሎ “ምስታቶም ብሓንሳእ ከሎ ኸኣ፡ የሃንስ ብማይ እዩ ዘጥመቐ፡ ንስኻትክም ግና ድሕሪ ቅሩብ መዓልቲ ብመንፈስ ቅዱስ ክትጥመቑ ኢኹም።”

እታ ናይ መወዳእታ ስብከት ወንጌል በዚ ቅዲ እዚ ዝተሰብከት ብጴጥሮስ ነበረት:- “ጵጥሮስ ከኣ፡ እቲ ተስፋ ንኣኻትኩምን ንደቅኹምን ነቶም ኣብ ርሑቕ ዘለውን ኹሎም፡ እግዚኣብሄር አምላኽና ዚጽውዖም ዘበሉን እዩ እተዋህበ እሞ፡ ተነስሑ ነፍሲ ወከፍኩም ከኣ ብስም የሱስ ክርስቶስ ንሕድገት ሓጢኣት ይጠመቕ፡ ህያብ መንፈስ ቅዱስውን ክትቅበሉ ኢኹም።” ግብ 2፡38-39

ኣብዘን ዘንበብናየን ጥቅስታት ክልተ ጥምቀት ወንጌል ንምልከት። ጥምቀት ንስሓን ጥምቀት መንፈስ ቅዱስን። ብዛዕባ እዘን ጥምቀት እዝኤን፦

1)     ዮሃንስ መጥምቅ መስኪሩ’ሎ

2)    የሱስ ክርስቶስ ኣስሚሩሉ

3)    ነታ ቀዳመይቲ ማሕበር ወኪሉ ጴጥሮስ ኣብ መዓልቲ ጴንጥቆስጠ ሰቢኹ።

ድሕሪ እታ ናይ መወዳእታ ጴጥሮስ ዝተዛረባ፡ ሉቃስ ኣብ ግብሪሃዋርያት መዝጊብዋ ዘሎ ከም ተመኽሮ ኣብ ባይታ እንተዘይኮይኑ ከም ኣቀራርባ ኣይንረኽባን ኢና። እቲ ተመክሮ እንታይ ይመስል ነበረ?

1)     ተመክሮ እታ ኣብ የሩሳሌም ዝነበረት ማሕበር ግሃ 2፡1-4 “ ኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም፡ መንፈስ ቅዱስ ኪዛረቡ ኸም ዝሃቦምውን ብኻልእ ቋንቋታት ኪዛረቡ ጀመሩ።” 15 ቋንቋታት ምድረ ተዛረቡ። እዚኦም ኣቀዲሞም ብናይ ንስሓ ጥምቀት ተምኩሮም ዝጸንሖ ሰባት ነበሩ።

2)    ተመክሮ ሰማርያ ክልቲኡ መልእኽቲ ወንጌል የንጸባርቕ ነበረ። ግሃ 8፡4-24 “ፊሊጶስ ግና ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽን ብዛዕባ ስም የሱስ ክርስቶስን ኣበሲርዎም፡ ምስ ኣመንዎ፡ ሰብኡትን ኣንስትን ተጠምቁ።” ጥ. 12  “ሽዑ ኣእዳዎም ኣንበሩሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ።” ጥ. 17

3)    ተመክሮ ኣብ ቂሳርያ ዝነበረ ቆርኔሌዎስ ኢጣልያናዊ፡ ግሃ 10፡1-48 “ጻድቕ፡ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ድማ ንኣምላኽ ዚፈርህ ንህዝቢውን ብዙሕ ምጽዋት ዚምጽውት፡ ኩሉ ሳዕ ከኣ ንኣምላኽ ዚልምን እዩ።” ጥ. 2  “ጴጥሮስ ገና እዚ ቃልዚ ኺዛረብ ከሎ ኣብቶም ነቲ ቓል ዝሰምዕዎ ኹላቶም መንፈስ ቅዱስ ወረደ።” ጥ. 44

4)    ተመክሮ ኣብ ኤፌሶን ዝነበሩ ኣመንቲ ግሃ 19፡1-7 ነተን ክልተ ኣገባብ ወንጌል ዘንጸባርቕ ሕቶ ንዕዘብ “ምስ ኣመንኩምሲ መንፈስ ቅዱስዶ ተቐቢልኩም?” ጥ. 2 ። ጸኒሖም ከኣ ንኽልቲ አን ተመክሮ ክወስድዎን ንምልከት።

 

ብዛዕባ ኣገባብ መልእኽቲ ወንጌል ኣብ መልእኽትታት፡ ወንጌል ብስነ መለኮታዊ ኣቀራርባ ንምልከቶ እምበር ከምቲ ወንጌላውያን ዝመዝገብዎ ቅድን ከምቲ ኣብ ባይታ እቲ ተመክሮ አብ ግብሪ ሃዋርያት ኣይንረኽቦን ኢና። እቲ ስነ መለኮታዊ ኣቀራርባ ኣብ መልእክትታት እንታይ ይመስል?

1)     ኣብ መል እክቲ ሮሜ 6፡19 “ከምኡ ድማ ሕጂ ንጽድቂ ናብ ቅድስና ኪግዛእ ኣካላትኩም ወፍዩ።”

2)    ሮሜ 6፡22-23 “ … ሕጂ ግና ካብ ሓጢኣት ሓራ ስለ ዝወጸኩም፡ ንኣምላኽውን ስለ እተገዛእክምዎ፡ ፍሬኹም ንቅድስና ኾይኑ ኣሎ፡ መውዳእታኡ ከኣ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዩ።

3)    ኣብ መልእኽቲ ኤፌሶን 4፡24 “እቲ ብናይ ሓቂ ጽድቅን ቅድስናን ብመልክዕ ኣምላኽ እተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ልበሱ።

4)    1ተሰ 3፡4 “ፍቓድ ኣምላኽ እዚ እዩ ቅድስናኹም

5)    እብ 12፡14 “ብዘይ ቅድስና ሓደ እዃ ን ኣምላኽ ዝር እዮ የልቦን”

 

እዚ ኣገባብ ስብከት ወንጌል ኣብ መልእኽትታት ነቲ ጥምቀት ንስሓን ጥምቀት መንፈስ ቅዱስን ዝብል ሓሳብ ኣብ ተመክሮ እዩ ዝገልጾ። ኣብ ወንጌል ሓቂ፡ ጥምቀት ንስሓን ጥምቀት መንፈስ ቅዱስን ማለት እንታይ ማለት እዩ?

 

ጥምቀት ንስሓ

ብዛዕባ ጥምቀት ንስሓ ኣርባዕቲኦም ወንጌላውያን ሰኒዶሞ ስለዝርከቡ፡ እንታይ ምዃኑ ንምርድእ ናይ ኣርባዕቲኦም ኣቀራርባ ክንወስዶ ንግደድ።

ü  ሓጢኣቶም እናተኣመኑ … ይጥመቑ ነበሩ ማቴ 3፡5

ü  ብሓጢኣቶም እናተናዘዙ … ይጥመቑ ነበሩ ማር 1፡5

ü  ጥምቀት ንስሓ ንሕድገት ሓጢኣት ሉቃ 3፡3

ü  እንሆእ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቅ ገንሸል ኣምላኽ … ኣነ ብማይ እናኣጥመቕኹ መጻእኩ … ንሱ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ዘጥምቕ ዮሃ 1፡26-34

ቀንዲ ስብከት ዮሃንስ “መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ ተነስሑ” ዝብል ነበረ። ማቴ 3፡1  ኣብ ኣገልግሎት ዮሃንስ መጥምቕ ሓጢኣቶም እናተኣመኑን እናተናዘዙን ንሕድገት ሓጢኣት ይጥመቑ ነበሩ።

ፈላሚት ስብከት ጐይታና የሱስ ክርስቶስውን “መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ ተነስሑ” ነበረት። ማቴ 4፡17

ኣብታ ፈላሚት መልእኽቲ ሃውርያ ጴጥሮስ ንጽርቲ መምርሒት ንምልከት፦ ግሃ 2፡37 “ሽዑ፡ እዚ ምስ ሰምዑ፡ ልቦም ተወግኤ እሞ፡ ንጵጥሮስን ነቶም ካልኦት ሃዋርያትን፡ ኣቱም አሕዋትና፡ እንታይ ንግበር? በልዎም። ጵጥሮስ ከኣ፡ እቲ ተስፋ ንኣኻትኩምን ንድቅኹምን ነቶም ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ኩሎም፡ እግዚኣብሄር አምላኽና ዚጽውዖም ዘበሉን እዩ እተዋህበ እሞ፡ ተነስሑ ነፍሲ ወከፍኩም ከኣ ብስም የሱስ ክርስቶስ ንሕድገት ሓጢአት ይጠምቅ። 

ጴጥሮስ ኣብ ካልኣይቲ መድረኽ መልእኽቱ “እምብኣርከስ ሓጢኣትኩም ምእንቲ ኺድምሰስልኩም፡ ካብ ገጽ እግዚአብሄር ከኣ ዘመን ዕረፍቲ ምእንቲ ኺመልሰኩም … ተነስሑን ተመለሱን

ዮሃንስ እቲ መገዲ ሕብረት ምስ ኣምላኽ ክገልጽ ከሎ “ሓጢኣትና እናተተናዘዝና ንሓጢኣትና ይቕረ ኺብለልና፡ ካብ ኩሉ ዓመጻናውን ከንጽሃና እሙንን ጻድቕን እዩ።”  1ዮሃ 1፡9 ይብል።

ሎሚ ብድብድቡ ሰብ ምስ ሓጢኣቱ “የሱስ ተቐበል” “የሱስ ተቐቢለ” ዝብል ዘረባታት ወንጌል ሓቂ የንጸባርቕ እዩ ኢለ ክ ኣምን የጠራጥረኒ እዩ። የሱስ ምቅባል ዝብል ሓሳብ የለን ዘይኮንኩ ዝብል ዘለኹስ “ነፍሰይ ድሒና ሓጢኣተይ ይቅረ ኢሉለይ” ዝብል መገዲ ጣዕሳ፡ መገዲ ምምላስ ካብ ሓጢኣት፡ ተዓብሊሉ ተሪፉ እዩ። 

ንወንጌል ሓቂ ኣይነደናገሮ።

Ø  ወንጌል ሓቂ፡ ወንጌል ንስሓ እዩ!

Ø  ወንጌል ሓቂ፡ ወንጌል ምምላስ እዩ!

Ø   ወንጌል ሓቂ፡ ወንጌል ሕድገት ሓጢኣት እዩ!

ሎሚ ዚስበኽ ዘሎ ወንጌል፡ እግዚኣብሄር ይብለካ ኣሎ ክትጥሕስ ኢኻ፡ ጉዳይካ ወዲኤዮ እየ ይብል ኣሎ። ተፈዊስካ ኢኻ፡ ክትህብትም ኢኻ፡ እዩ። እዚ ካልእ ወንጌል እዩ። ምስ ወንጌል ንስሓ ከኣ ርክብ የብሉን።

ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ

እዛ ካልኣይቲ ግብሪ ጸጋ ከም መሰረት ኣካይዳና ኣብ ኣርባዕቲኤን ወንጌላት ብዛዕባኣ ተሰኒዱ ኣሎ።

Ø  ማቴዎስ  “ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ኬጥምቐኩም እዩ” ማቴ 3፡11

Ø  ማርቆስ  “ንሱ ግና ብመንፈስ ቅዱስ ኬጥምቐኩም እዩ” ማር 1፡8

Ø  ሉቃስ    “ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ኬጥምቐኩም እዩ” ሉቃ 3፡16

Ø  ዮሃንስ   “ንሱ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ዜጥምቕ”  ዮሃ 1፡33

Ø  ክርስቶስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዝተዛረቦ፦

ü  “ኣነ ኸኣ ነቦ ኽልምኖ እየ፡ ንሱ ድማ ንዘለኣለም ምሳኻትኩም ዚነብር ካልእ መጸናን ዒ ኽህበኩም እዩ፡ ነቲ መንፈስ ሓቂ፡ ዓለም ዘይትርእዮን ዘይትፈልጦን ስለ ዝኾነት፡ ክትቅበሎ ኣይኮነላን እዩ። ንስኻትኩም ግና ምሳካትኩም ይሓድር ኣባኻትኩምውን ኪነብር እዩ እሞ፡ ትፈልጥዎ ኢኹም።” ዮሃ 14፡16-17

ü  “ምስታቶም ብሓንሳእ ከሎ ኸኣ፡ ዮሃንስ ብማይ  እዩ ዘጥመቐ፡ ንስኻትኩም ግና ድሕሪ ቅሩብ መዓልቲ ብመንፈስ ቅዱስ ክትጥመቑ ኢኹም” ግሃ 1፡5

ü  “መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ዝወርድ ግና ሓይሊ ኽትቅበሉ… ምስክር ክትኮኑኒ ኢኹም። ግሃ 1፡8

እዞም ኩሎም ኣብ ላዕሊ ዝገለጽናዮም ስነ ሓሳብ እዮም። ኣብ ባይታ እቲ ተመክሮኸ እንታይ ይመስል ነበረ?

Ø  ግሃ 2፡1-4  “መንፈስ ቅዱስ መልኦም”-  መሰነይታ

ü  ብርቱዕ ህቦብላ ነፋስ

ü  እተመቓቐለ ልሳን ሓዊ ዚመስል ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍ ኸኣ ተቐመጠ።

ü  ብኻልእ ቋንቋታት (15 ቋንቋታት ሰብ) ተዛረቡ።

Ø  ግሃ 8፡14-22 “መንፈስ ቅዱስ ተቐብሉ” መሰነይታ፦  ተነብዮምድዮም? ብቛንቋታት ተዛርቦም ድዮም? ወይስ ካልእ መሰነይታ ከም ዝነበረ ዝሕብረና የልቦን። መንፈስ ቅዱስ ከም እተቀበሉ ግና ብኹሉ ኣብቲ ማሕበር ዝነበሩ ዘጠራጥር ኣይነበረን።

Ø  ግሃ 10፡44-48 “ኣብቶም ነቲ ቃል ዝሰምዕዎ ኹላቶም መንፈስ ቅዱስ ወረደ።” … ህያብ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝፈሰሰ ተገረሙ።” መሰነይታ

ü  ብቛንቛታት ተዛረቡ    እቶም ካብ ወገን ግዝረት ዝኾኑ ዘለለይዎ ቛንቋ።

Ø  ግሃ. 19፡1-7  “መንፈስ ቅዱስ ናባታቶም ወረደ”  መሰነይታ

ü  ብቛንቋታት ተዛረቡእዚ ካልእ ወንጌል እዚ ብኽልተ መዓቀኒ ንመርምሮ። ተመዚኑ ፈኹሱ ኢኻ ትረኽቦ።

Ø  ብመዓቅን እታ ቀዳመይቲ ማሕበር ዝተዛረበቶ እንተኾይኑ ማለት ኣብ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ 15 ቋንቋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተዘርበ ነዛ ሎሚ ኣለኹ እትብል ዘላ ማሕበር መዚንካያ ጥራስ ፈኹሳ ኢኻ ትረኽባ። እቲ ጸሓፋይ ግብሪ ሃዋርያት ሓደ ሰብ እዩ። ብዛዕባ ቋንቋ ዝጸሓፎ ኩሉ ሓደ ኣምርን ሓደ ቅድን ምዃኑ ንዝመራመር ዘደናግር ኣይኮነን። እታ ቀዳመይቲ ማሕበር እተዛረበቶ ቋንቋታት፡ ቋንቋ ጓና ንተዛረብቱ ብቀዳምነት፤ ቋንቋ ጓናን ቋንቋ ኣደን ንሰማዕቱ ኮይኑ ቋንቋ ሰብ ደኣ እምበር  ሰብ ብቋንቋ መልኣኽቲ ኮነ ቋንቋ ሰማይ ተዛሪቡ ኣይፈልጥን። ኣምላኽ ንሰብ ስለ ዘኽበሮ ኣብ ኩሉ ዘበን ወዲ ሰብ፡ ኣምላኽ ብቋንቋ ሰብ እዩ ተዛሪቡ፡፡ ኣብ መወዳእታውን እግዚኣብሄር ንሰብ ስለዘኽበሮ፦

ድሕርዚ ድማ ርኤኹ፡ እንሆ፡ ካብ ኵሎም ኣህዛብን ዓሌታትን ህዝብታትን ካብ ብዘሎ ቛንቋታትን እተኣከቡ፡ ሓደ እኳ ኪቘጽሮም ዘይክእል ብዙሓት ሰብ፡ ጻዕዳ ኽዳውንቲ ተኸዲኖም፡ ጨነፍር ስየ ኣብ ኣእዳዎም ሒዞም፡ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋንን ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸልን ደው ኢሎም ርኤኹ” ራእይ 7፡9 ብምባል የኽብሮ።

Ø  ብመዓቀን ወህበታት ተመዚናውን ብጥራስ ካብ ሓቂ ዝረሓቀት እያ።

ብመሰረት ውህበታት፡ ንነፍሲወከፍ ሰብ እግዚኣብሄር ከም ዝዓደሎ ይወሃቦ።  ሃዋርያ ጳውሎስ ነታ መዕገርገሪት ዝነበረት ማሕበር ቆረንቶስ ዝሃባ መኣረምታ፡ ነዛ ሎሚ መትሓዚ ዝተሳእና ናይ ዘብንና “ቤተክርስትያን ዘይስትው ዓል ቋንቋ”፡  ንመንፈስ ቅዱስ መተካእታ ዝገበረት፤ ከም ማሕበር ቆረንቶስ ንጌጋኣ ተኣሪማ ከም ቃል ኣምላኽ እንተትነብር መን መሃበ። ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ መንፈሳዊ ህያባት ዝመጸ ዝተፈላለየ ምዃኑ፤ ኣነጺሩ ኣብ 1 ቆረ 12፡27-30

27እምብኣርከ ንስኻትኩም ስጋ ክርስቶስ ኢኹም፡ ነፍሲ ወከፍኩም ከኣ በብኽፍሉ ኣካላቱ ኢኹም።
28
ኣምላኽ ድማ ኣብ ማሕበር ቅድም ሃዋርያት፡ ካልኣይ ነብያት፡ ሳልሳይ መምህራን፡ ደሓር ገበርቲ ሓይልታት፡ ደሓር ውህበት ምፍዋስ፡ ምርዳእ ድኹማት፡ ምምራሕ፡ በበይኑ ቛንቋታት ሰርዔ።
29
ኲላቶምዶ ሃዋርያት እዮም፧ ኲላቶምዶ ነብያት እዮም፧ ኲላቶምዶ መምህራን እዮም፧ ኲላቶምዶኸ ገበርቲ ተኣምራት እዮም፧
30
ኲላቶምዶ ውህበት ምፍዋስ ኣለዎም፧ ኲላቶምዶ ቛንቋታት ይዛረቡ እዮም፧ ኲላቶምዶኸ ይትርጒሙ እዮም፧

ካብዚ ንላዕሊ መግለጺ፤ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ክዛረብ ከም እንደልዮ ኣይፍልጥን እየ። ፍሊጡ ንዝደቐሰ ሓርማዝ ነይንቅንቆ ግና ተርእዮ ኣብ ባህሪ ወዲ ሰብ እዩ። ኣብ 1ቆረንቶስ ንምዝራብ ቋንቋታትን ምትርጓም ቋንቋን ኢድ ንኢድ ከይተፈላለያ ክኸዳ ኢና እንምልከተን።

ü  ንሓደ በብዓይነቱ ዘሎ ቛንቋታት፡ ነቲ ሓደ ኸኣ ምትርጓም ቋንቋታት ይውሃቦ። 12፡10

ü  ኲላቶምዶ ቛንቋታት ይዛረቡ እዮም፧ ኲላቶምዶኸ ይትርጒሙ እዮም፧ 12፡30

ü  ሕጂ ግና ብቛንቋታት እናተዛረብኩ እንተ ዝመጸኩም እሞ ብራእይ፡ ወይ ብፍልጠት፡ ወይ ብትንቢት፡ ወይ ብምህሮ ገይረ እንተ ዘይተዛረብኩኹም፡ (ብክርዳእ ዝኽእል) እንታይ ክጠቕመኩም እዩ፧ 14፡6

ü  ከምኡ ኸኣ ንስኻትኩም በቲ ቛንቋታት ዚስትውዓል (ብዝርዳእ፡ዝትርጎም) ጌርኩም እንተ ዘይተዛረብኩምከ፡ ምስ ንፋስ ከም እትዛረቡ ኢኹም 14፡9

ü  እቲ ብቛንቋ ዚዛረብ፡ ምትርጓሙ ምእንቲ ኺከኣሎ፡ ይጸሊ። 14፡13-14  (ብመንፈስ ይጸሊ ብኣእምሮ ይጸሊ፤ ብመንፈስ ይዘምር ብኣእምሮ ይዘምር)

ü  ብመንፈስ እንተባረኽካ… እቲ ዘይተማህረ ነቲ ንስኻ እትብሎ ካብ ዘይፈልጦ (ብዝፍለጥ በል፤ ባርኽ) 14፡16

ü  ጳውሎስ ብዙሕ ቋንቋታት እዛረብ እየ … ግናኸ ሓሙሽተ ቃላት ብኣእምሮ (ብዝርዳእ) ኽዛረብ እፈቱ 14፡19

ü  ኣሕዋተየ፡ እንታይ ደኣ እዩ? ክትእከቡ ኸሎኹም፡ ነፍሲ ወከፍኩም መዝሙር ኣለዎ ምህሮ ኣለዎ፡ ቋንቋ ኣለዎ ትርጉም ኣለዎ ኩሉ ንምህናጽ ይገበር። 14፡26

ü  ብቛንቋ ዚዛረብ እንተሎ … ሓደ ከኣ ይተርጉሞ 14፡27

ü  ተርጓሚ እንተዘየልቦ … እቲ ብቋንቋ ዚዛረብ ኣብታ ማሕበር ስቅ ይበል 14፡2

እምበኣር ኣየናይ ሓሳብ ድኣ እዩ ናብ ምድንጋር ዝወስድና ዘሎ?  1ቆረ 14፡2 እትረክብ እንኮ ጥቅሲ እያ።
Ø  “እቲ ብቛንቋ ዚዛረብ ምስጢራት ብመንፈስ ይዛረብ ኣሎ፡ ሓደ እካ ኣየስተውዕሎን እዩ እሞ ንኣምላኽ እምበር፡ ንሰብ ኣይኮነን ዚዛረብ ዘሎ።” 

ቀሊል ትንታነ ናይዛ ጥቅሲ፦   እቲ ብቛንቋ  ዚዛረብ ኣየናይ ቛንቋ?  

Ø  እቲ እታ ቀዳመይቲ ማሕበር ዝተበኮረቶ ምዝራብ ብናይ ዝተፈላለዩ 15 ሃገራት ቋንቋታት?

Ø  ብኻል እ ኣዘራርባ እቲ ኣብ መጽሓፍ ግብሪ ሃዋርያት ብዝተደጋገመ ተጥቒሱ ዝርከብ ቋንቋታት ሰብ?

Ø  ወይስ እቲ ኣብ 1ቆረ ምዕራፍ 12 ክሳዕ ምዕራፍ 14  ክትርጎም ዘለዎ ህያብ ቋንቋታት?

ግብርሃዋርያት ኮነ ቆረንቶስ ብዛዕባ ቋንቋታት ዝተዛረብዎ ዘፋላልዮ ሓደ እኳ የብሉን። ከምይሲ ግብርሃውርያት ብዛዕባ ቋንቋ ሰብ ከምዘይኮነ ሞጉቱ ክረትዕ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። 1ይቆረንቶስ ዚስትውዓል፡ ዚፍለጥ፡ ዚትርጎም ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ብዛዕባ ኣገባብ ኣጥቃቅምኡ ካብ ሰርዔ፡ ክልቲኡ ዝጋጮ የብሉን። እንተ መንፈስ ቅዱስ ዝተርጓሚኡ ቋንቋታት ሰብ ግብሪ ሃዋርያት፡ እንተ ብውህበት ናይ ምትርጓም ክትርጎም ዘለዎ ቋንቋታት ቆረንቶስ፤ ካልእ ዝሓሳቡ ካልእ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ቋንቋ እዛ ጥቅሲ ክትፈጥር ኣይትኽእል እያ። ከመይሲ ብቕድሚኣን ድሕሪኣን ኣኽቢቦማ ዘለዉ ጽሑፋት ክንውከስ ግድን እዩ። ምስጢራት ብመንፈስ ይዛረብ ኣሎ። ምስጢር ማለት ሕቡእ፡ ዝተሓትመ፡ ዘይተገልጸ፡ ስቱር ወዘተ ማለት እዩ። እቲ ብቛንቋ ዚዛረብ ንሱ ኮነ ሰማዒዑ ዘይፈልጥዎ ክኾኑ ዝከኣል እዩ። ወይ ድማ ንሱ ምስ ኣምላኽ ንኻልኦት ዘትሰወረ ክዛረብውን ዝከኣል እዩ። ኣብ ክልቲኡ ግና እንተ ነቲ ሰማዒ፡ እንተ ነቲ ሰማዕን ተዛረብን ክሳዕ ዘይተተርጎመ ምስጢር፤ ሕቡእ፤ ዘይስትውዓል ይኸውን። ሃዋርያ ጳውሎስ ግና፡ ንኽልቲኦም ወገን ተዛራባይን ሰማዕን ክትርጎመሎምን ብዝስትውዓል ክዛረቡን (14፡14፤ 14፡27-28) ይጠልብ። ካብዚ ወጻኢ ግና ካልእ ወንጌል እዩ።

Ø  1ቆረ 1413-14 ብቛንቋ ጓና እንተ ጸሌኹ፡ መንፈሰይ እዩ ዚጽሊ፡ ኣእምሮይ ግና ብዘይ ፍረ እዩ፡ ስለዚ እቲ ብቛንቋ ዚዛረብ፡ ምትርጓሙ ምእንቲ ኺከኣሎ፡ ይጸሊ።

Ø  27 ብቛንቋ ዚዛረብ እንተሎ፡ ክልተ፡ እንተ በዝሑ ኸኣ ሰለስተ ይኹኑ እሞ በብተራ ይዛረቡ፡ ሓደ ኸኣ ይተርጒሞ።
28 ተርጓሚ እንተ ዜልቦ ግና፡ እቲ ብቛንቋ ዚዛረብ ኣብታ ማሕበር ስቕ ይበል፡ ንርእሱን ንኣምላኽን ግና ይዛረብ ደኣ።

ብርግጽ ኣብ 1ቆረ 14 ምዕራፍ ንክትርድአን ቀለልቲ ዘይኮነ ሰለስተ ጥቅስታት ኣለዋ።

ü  2 እቲ ብቛንቋ ዚዛረብ ምስጢራት ብመንፈስ ይዛረብ ኣሎ፡ ሓደ እኳ ኣየስተውዕሎን እዩ እሞ፡ ንኣምላኽ እምበር፡ ንሰብ ኣይኰነን ዚዛረብ ዘሎ   

ü  4 ቋንቋታት ዚዛረብ ንርእሱ ይሃንጽ

ü  28 ንርእሱን ንኣምላኽን ይዛረብ ደኣ    ነዚ ዝምልከት ኣብ ሳልሳይ ክፋል ይቕጽል

 

ሰኣን ቃል ኣምላኽና ብዕቱብ ምምርማር ካብ ወንጌል ሓቂ ኣይንርሓቅ። እምበኣር ነዚ በዳሂ ሕቶ ወንጌል ሓቂ ኣስተብህለሉ፦ ጥምቀት ንስሓ ብተመክሮ ብዘይ ምልክት ሕቶ ትፈልጦዶ ኢኻ? ተነሲሕካዶ? ሓጢኣትካ ከም ተሓድገልካ ብዘይጥርጥር ርግጸኛዶ ኢኻ?

ጥምቀት መንፈስ ቅዱስኸ ተቐቢልካዶ? ብዘይደናግር መንፈስ ቅዱስ ባዕሉዶ ይምስክረልካ ኣሎ?  ፍቁራተይ ንወንጌል ሓቂ ተጸዊዕና ኣብ ካልእ ወንጌል ከይንርከብ ርእስና ንመርምር።

                ወንጌል ሓቂ፦

ü  ወንጌል ብስራት እዩ።

ü  ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ እዩ

ü  ወንጌል ኣምላኽ እዩ።

ü  ወንጌል ክርስቶስ እዩ።

ü  ወንጌል ንስሓ ካብ ሓጢአት እዩ።

ü  ወንጌል ሕድገት ሓጢኣት እዩ።

ü  ወንጌል ብመንፈስ ምጥማቕን ብመንፈስ ምምልላስን እዩ።

 

ሳልሳይ ክፋል ወንጌል ሓቂ ይቅጽል

 


           contact-

thetruthgosple@wongelhaki.com

http://www.wongelhaki.com/%E1%88%9D%E1%88%B5%E1%8A%AD%E1%88%AD%E1%8A%90%E1%89%B5