Image description

መበል ሳልሳይ ጉባኤ  ቤተ ክርስትያን እምነት ክርስቶስ ኣውሮጳ 2013


ጉባኤ እምነት ክርስቶስ ቤተ ክርስትያን ኣውሮጳ 2013 ኣብ ሃገር ጀርመን ሲቭንበርበርግ ከተማ፡ መንፈስ ቅዱስ ዝዓዘዞ  ካብ ነሓሰ 10-17 2013 ኣኬባ ኣካይዱ። አብዚ ኣኼባ እዚ ካብ 7 ሃገራት ኣውሮጳ፦ ካብ ጀርመን፤ ካብ ዓዲ እንግሊዝ፤ ካብ ነርወይ፤ ካብ ሆላንድ፤ ካብ ስዊዝ፤ ካብ ሃገር ጣልያን፤ ካብ በልጅም፤ ከም ኡውን ካብ ሃገር ኣመሪካን ካብ ደቡብ ኣፍሪቃን ዝመጹ ተጋባእቲ ዘጠቓለለ ነበረ። ናብዚ አኼባ እዚ ንምምጻእ ዝተፈላለዩ መጓ ዓዝያታት፦ ብነፈርትን፤ ብምድረ ባቡርን፤ ብባቡር ብሕርን፡ ብመካይንን ዘካተተ ነበረ።

እዞም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝሙጹ ተካፈልቲ ኣኼባ፤ ምስ ደቆም ስለ ዝመጹ ከም ስድራቤት ኣስተማቒሮሞ እዮም። ምት እኽኻብ ኤርትራውያን ቆልዑ ካብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት፦ ተዛረብቲ ቋንቋ ጀርመን ፤ ተዛረብቲ እንግሊዝ፤ ተዛረብቲ ፈረንሳይ፤ ተዛረብቲ ብልጅም፡ ናብ ሓደ ምርድዳእ ክመጹ ብትግርኛ ቋንቋ ኣደ ንኽዛረቡን ሓሳብ ንሓሳብ ክላዋወጡን ዕድል ፈጢርሎም እዩ። ባህልኻ ንምሕላው ዝሰዋእካ ሰዊእካ ኣብ ከምዚ ዝበል ቅዱስ ኣኬባ ንደቅኻ ምክፋል ዓቢ ወፍሪ ንመገዲ ምድሓን እዩ።

ፓስቶር በረኸት ጸጋይ ድሕሪ ናይ እንቋ ዕ ደሓን መጻእኩም ሰላምታኡ ንተኻፈልቲ ጉባኤ ሓፈሻዊ መደብ ምስ ኣላለየ እቲ ጉባኤ ስሩዕ ኣኼባታቱ እዩ ጀሚሩ። ነቲ ኣኼባ  ክኸውን ዝገብሩ ዝተፈላለዩ ኣገልገልቲ፦ ብስብከት፤ ብትምህርቲ፤ ብመዝሙር፤ ብተክኒክ፤ ብ ኣሰለፍቲ ምግብን ብኣሳሰይቲ መዳቅሶን፤ ብመጓዓዝያን፤ ብምምሕዳርን፤ ኣመት ቆልዑ ዝገብሩን ዝተሰነየ እዩ ነይሩ።

ቀንዲ ትሕዝቶ እቲ ኣኼባ

  • ሰዓት 6፡00-7፡00 ናይ ሕብረት  ጸሎት
  • 8፡00-10፡00  ትምህርቲ ቃል ኣምላኽ
    • ጸቕጢ (stress) ኣብ ሃገር ኣውሮጳ ከም ክርስትያናት መጠን ብኸመይ ንምክቶ?  ብፓስቶር ግርማይ እዮብ
    • ወንጌል ሓቂ - ብፓስቶር ብርሃነ ካሕሳይ
  • 10፡30-1፡00 ትምህርታዊ መልእኽቲ ብዶክተር ምስጉን ተድላ
  • 3፡30-6፡00 ነጻ መድረኽ
  • 8፡00-10፡00 ናይ ምሸት፡  እዋናዊ መልእኽቲ ወንጌል ብዶክተር ምስጉን ተድላ
  • ጎኒ ንጎኒ እዚ፡ መደባት ናይ ቆልዑ ትምህርትን ኣመቶም ምግባርን ብዝተፈላለዩ ኣሕዋት ተኻይዱ።

ኣኼባታትና መንፈስ ቅዱስ ዘሳመሮ ብምንባሩ ናይ ኪዳን ምሕዳስ ምስክራት፡ ዓብላሊ ተርእዩ ነይሩ። ሓያሎ፡ ናይ ፓልቶክ ፍረ ምዃኖም ክምስክሩ ክትሰምዕ ንዕዮና ናብቲ ዝድለ ሸቱኡ ንክበጽሕ ኣተባባዒ ነይሩ። ብተወሳኺ ስርዓት ድራር ጐይታ፤ ምውፋይ ቆል ዓ፤ ጥምቀትን ተኻይዶም እዮም። እተን መዓልትታት ብኸምይ ጽንቅቕ ኢለን ከምዝተወ ኣ ስንባድ ናይ ብዙሓት እዩ ነይሩ። ጦብላሕታ ናይቲ ኣገልግሎትን ግህድቲ ሕብረት ኣሕዋትን ጽልዋ ናይቲ ግሩም ዝኾነ ኣኼባ ነበረ። ብዘይ ቃል ኣጋንኖ ምፍልላይ ነናብ ዓድኻ ሓያል ነይሩ። ሰብ ኣብ በብ ዓዱ ምስተመልሰ ድሕሪ እታ ናይ ምፍናው መዓልቲ ዝነበረ ኣገልግሎት ፓልቶክ ከይተምልጦ ተጸንቢሩ ፍቅሩን ምስክርነቱ ዝሃበ ሒደት ኣይነበረ። ኣብ ፓልቶክ ከሎና ቀቅድሚ ሓደ ሰዓት ኣቢሎም ንዓዶም ዝኣተዉ ድሃይ ናይቲ ዝቐነየ ሕብረት ክሰምዑ ተጓይዮም እዮም። ካልእ ነቲ ኣኼብ ፍሉይ ዝገብሮ ቆልዓ ሓደ ወርሒ ካብ ሃገር ስዊዝ ምስታፉ እዩ። ኣዲኡ ከመይ ዝበለ ባህጊ ነቲ ኣኼባ ከም ዝነበራ ዘመልክት እዩ። ኩሉ ሰብ ንዝመጽእ ዓመት ኣማሓደርቲ ነቲ መዓልትታ ውስኽ ከብሉሉ ተማሕጺኖም። እግዚኣብሄር እንተፈቐዶ ንሕናውን እንተኣሊናስ ዚመጽእ ዓመት ካብ 1-11 ነሓሰ 2014  ክኸውን ፓስቶር በረኸት ጸጋይ ዝኣቦመንብራ ኣካየዲት ሽማግለ ከም ዝወሰነት ተፈሊጡ ኣሎ። ኩልና ንዝመጽእ ካብ ሕጂ ክንዳሎ እግዚኣብሄር ንምድላውና ይሓግዝ።

 

comments

Sorry no comments to display
* indicates required field
(this will not be published on the website)
(must start with http:// or www.)
maximum characters 2500, 2500 remaining

           contact-

thetruthgosple@wongelhaki.com

http://www.wongelhaki.com/%E1%88%9D%E1%88%B5%E1%8A%AD%E1%88%AD%E1%8A%90%E1%89%B5