Image description

         44 ንዓ መንፈስ ቅዱስ

1. ንዓ መንፈስ ቅዱስ፡ ብሩኽ ተስፋ ኣቦ

  ብዘይካኻስ ኩሉ ከንቱዩ ንገብሮ።

  ብሓድሽ ክትትንእ ቀዳመይቲ ማሕበር፡

  ተሎ ተሎ ንዓ ደሃይካ ኣበስር።


     ተደጋሚ፦ ንዓ መንፈስ ቅዱስ፡ ንጽበ ኣሎና፡

                ኣንድዶ ፍቕርና ኣሙቕ ኣኼባና።

                ካብ መንፈስ ትኽስታ ኣበራብረና፡

                ብዘይካኻስ ጎይታ ፍጹም ነይኮነልና።


2.  ንዓ መንፈስ ቅዱስ ሰማያዊ ርግቢ፡

ብህላውነትካ ኣጎልብባ ምድሪ፡

ብዘይካኻስ ምድሪ ማሕደር እኩይ ኢያ፡

ብወንጌል ጎይታና ቀልጢፍካ ርድኣያ።

ተደጋሚ፦

 

.          3. በረኻን ጥራያን ዝነበረት ምድሪ፡ 

       ህይወት ሰኻዕካላ ገዲዱካ ፍቕሪ።

       ኣብ ልዕሌና ዘምቢ ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ

       ህይወት ክትህበና ካብ ድቃስ ክንትንስእ።

   ተደጋሚ፦


          4.ንዓ መንፈስ ቅዱስ ኣኼባና ባርኽ 

        ብኣኻ ክንጽሊ ብኣኻ ክንዝምር።

        ‘ቲ ጥዑም ብስራት ወንጌል ኣሰንዩ፡

        ኩሉ ቅዱስ ስርዓት ንዓ ‘ይትፈለዮ።

     ተደጋሚ፦

 

Background image

                      Mezmur Emnet

                   መዝሙር እምነት

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97 98  99  100 101 102 103 104  105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141  142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216  217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285

Comment

           contact-

thetruthgosple@wongelhaki.com

http://www.wongelhaki.com/%E1%88%9D%E1%88%B5%E1%8A%AD%E1%88%AD%E1%8A%90%E1%89%B5