Image description

                       ብዛዕባና

                       (EVANGELISTIC FAITH MISSION)

                                መግለጺ እምነትና


      1.  መጽሓፍ ቅዱስ  (The Bible)

  መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ እዩ፣ ዝተቀቤ፣ዘይወድቅ፣ ዘይጋገ፣ ንምድሓናን ምስ ኣምላኽ ንምምልላስን ክንፈልጦ ዘድልየና ኩሉ ሒዙ ኣሎ።


    2.ምላኽ (God)

    ንሓና እንኣምኖ ኣምላኽ  ሰብኣዊ ኣካላዊ ህላዌ ዘለዎ ፍጹም ደረት ኣልቦ ፍልጠትን ሓይልን ጽባቄን፣ ዘልኣለምነት ብሰለስተ ኣካላት ዝነብር ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እዩ፣፣


      3.የሱስ ክርስቶስ  (Jesus Christ)

     የሱስ ክርስቶስ መሎኮታዊ ኣምላኽ ምዃኑ ንእምን፣ ካብ ድንግል ምውላዱ፣ኣብ ተእምራቱ፣ ኣብ ናይ ምትዕራቅ መስዋእቱ፣፣ ብናይ ምትዕራቅ መስዋእቱ ንምልእቲ ዓለም፣፣ የሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰብን ፍጹም ኣምላኽን እዩ፣፣ ብመንፈስ ቅዱስ ተጠኒሱ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ፣፣


   4. መንፈስ ቅዱስ ( The Holy Spirit)

    መንፈስ ቅዱስ ሳልሳይ ኣካል ናይ ቅዱስ ስላሴ እዩ፣ ኣምላኽ እዩ፣ ሰብኣዊ ኣክል እዩ፣ ካብ ኣቦን ካብ ወድን ዝተፈልየ እዩ፣ መንፈስ ቅዱስ  ናብ ኣመንቲ ክሓድርን፣ ክመርሕን፣ ክምህርን፣ ከሐይልን ተላእከ ፣ ንዓለም ድማ ብጻዕባ ጽድቅን፣ ፍርድን ክረትዓ፣፣  

    5. ሰብ (Man)

 ስብ ብመልክዕን ተምሳልን ኣምላኽ ተፈጥረ፣ ኣብ ናይ ኣምላኽ ፍጥረት ፍሉይ ቦታ ዝተዋህቦ እዩ፣ ነገር ግን ብናይ ኣዳም ናይ ብፍቓድ ዘይምእዛዝ ኣብ ገዛእ ርእሱ ኣካላዊን መንፈሳዊን ሞት ኣምጺኡ፣ ንኹላቶም ዓሌቱ ድማ እዚ ግብሪ ኣከይ ባህሪ’ዚ ኣመሓላለፍሎም፣፣.  


     6.ድሕነት  (Salvation)

  ሰብ ናብ ኣምላኽ ክምለሰሉ ዝኽእልን ጥራይ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓገዝ ወይ ኣኽኣልነት ምዃኑ ንእምን፣ ነስሓን እምነትን ንናይ ሕድሽ ልደት ንምርካብ ዝድግፈና ኩነት ምኑ ንእምን ፣፣ ሓጥእ ምስ ተሕድገሉ ይጸድቅ፣ ይቅደስ፣ መሰል ውልድነት ስድራቤታዊ ናይ ኣምላኽ ይረክብን ብናይ መንፈስ ቅዱስ ማሕተም ይሕተምን፣፣ 


     7. ምሉእ ቅድስና (Entire Sanctification)

  ምሉእ ቅድስና  መሎኮታዊ ዕዮ ናይ ጸጋ ንድሕነት ስዒቡ ዝርከብ ምልኣት ሓርነት ሓጢኣት እዩ፣፣ ኣምላኽ ንልቢ ካብቲ ናይ ዝተወርሰ እከይ ኣዳማዊ ሓጢኣት ብምንጻህ ብመንፈስ ቅዱስ ይመልኦ፣፣ ናይ እዚ ምንጻህ እዚ ሰብ ካብ ናይ ማእከልነት ናይ ርእሱ ብምውጻእ፣ካይተዓግተ ንኣምላኽን ንብጻዮን ፈጺሙ ክም ርእሱ ንምፍቃር ዘኽእል ጸጋ እዩ፣፣ ምሉእ ቅድስና ንእምላኽ ፈጺምካ ክተገልግሎ ዘሓይለካን ዘኽእለካን ጸጋ እዩ፣፣


     8. ቅድስና፣ (Holiness)

  ክርስትያን ቅዱስ ኪኸዉን ዝኽእል ኣብቲ በይናዊ ሓቂ ምንጪ ናይ ቅድስና ምስ ዝጣበቅ ጥራይ እዩ ማለት፣ ምስ ኣምላኽ ገዛእ ርእሱ፣፣ ክም ቅዱሳት ኣመንቲ ካብ ኩሉ እቲ  ንስጋን ነፍስን መንፈስን ዘርክስ ዘበለን ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ዘይኮነ ንእምላኽ ዘየኽብር ተራ ወይ ልምዳዊ ነገራት ተፈሊና ክንነብርን፣፣ካብዚ ነገራት እዚ ንርእስና እንፈልያ መታን ናይ ኣምላኽ ምዃናን ፍጹም ብእኡ ምምላእናን እዩ፣፣ ቅድስና ንዓና ኣመንቲ ናይ ኣምላኽ ባህሪ ተኻፈልቲ ዝገብረና እዩ፣፣ ንክርስቶስ ንመስል፣፣


   9.ቅዱስ ናብራ (Holy Living)

  መጽሓፍ ቅዱስ ብንጹርን ግሉጽን መብርሂ ንኣማኒ ቅዱስ ህይወትን ንኡድ ስራሕ ክሰርሕ ክእለት ብምሃብ፣ ካብ ልማድን ተድላን መደብን ዓለም ካብ ምስዓብን ፣ንእካላት ቤት መቅደስ ኣምላኽ ካብ ዝጐድእን፣ ንኣእምሮ ዘድክም፣ ንምስክርነት ናይ ክርስቶስ ዝዕንቅፍ ንቤተክርስትያን ዝጐድእን፣ ሓልዩ፣ ዝተፈልየ ህይወት ክነነብር የኽእለና፣፣ ኣማኒ ቤት ምቅደስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስለዝኾነ ካብ ንቤት ምቅደስ ዘርክስን ዘሕስርን ትንባኾን ኣልኮላዊ መስትን፣ክርሕቅ ከምዝግብኦ ንኣምን፣፣ ግቡእ ክዳን ምኽዳን ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝእዝዞ፣ ብሉጽ ጠባይ ጹርይን ቅኑዕን ኣለባብሳ፣ ካብ ኣገዳሲ ዘይኮን ግዳማዊ ጌጽ ዝነጸባርቅ ኣከዳድና፣ ኣብ ስራሑ ምቅሉል ፣ካብ ዝይቅቡል ሕሜታዊ ዝርርብ ዝተፈልየ፣ ናይ መጽሓፍቅዱሳዊ ኣገባብ ናይ ጾታዊ ንጹርነት፣ ግቡእ ኣበዓዕላ መዓልቲ ናይ ጐይታን፣ ብርእሰ ቅጽዓትን ድሲፕሊንን ጥንቃቄን፣ ኣብ ኩሉ ናይ ሕብረተሰብኣዊን ሞራላዊን ምጉዋር፣ ብቅጻሊ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርትን መምርሕን፣  ቅዱስ ካብ ዓለም ዝተፈልየ ህይውት ብምንባር ቅዱስ ህይወት ምንባር ተግባራዊ ብምግባር፣ ይእዝዘና፣፣


   10. ኣታ ቤተክርስትያን (The Church)

  እታ ቤተክርስትያን ሓንቲ ዝኾነት ብጐይታ ዝተመስረተት፣ ዓለምለኻዊት፣ ቅድስትን፣ ንናይ ሃዋርያት  ትምህርቲ እምነት እምንትን እያ፣፣ እታ ቤትክርስትያን ስድራቤት ኣመንቲ እያ፣ ምኽንያቱ ኣምላኽ ኣቦና ኣዩ፣ ኣቶም ህዝቢ ኣምላኽ ስድራና እዮም።


    11. ናይ መወዳእታ ጊዜ (End Times)

  ምምላስ የሱስ ክርስቶስ እቲ ብሩኽን ዕዙዝን ተስፋ ኩላቶም ኣመንቲ ዝጽበይዎ ዘለዉ እዩ፣፣ነፍሲ ወክፍ ሰብ ተንሲኡ ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ንስራሑ ክፍረደሉ ክቀርብ እዩ፣፣ ነዚ ድማ ናይ ዘልኣለም ህይወት መንግስተ ሰማይ፣ ወይ ናይ ዘልኣለም ፍርዲ ግሃንም እሳት ኪኸዉን እዩ።  ህልዉና ናይ እቶም ብስጋ ዝሞቱ ንኣምን፣ ትንሳኤ ናይ እቶም ምዉታት፣እቲ ናይ መወዳእታ ፍርዲ፣ ናይ ዘልኣለም ምድሓን ናይ እቶም ዝደሓኑን ናይ ዘልኣልም ጥፍኣት ናይ ሓጥኣንን፣፣


                  ABOUT US   

   EVANGELSTIC FAITH  MISSION                             Statement of Faith

1. The Bible

The Bible is the Word of God – inspired, infallible, and inerrant. It includes everything we need to know in order to be saved and to walk in relationship with God.

2. God

We believe that God is an Eternal Personal Being of absolute knowledge, power, and goodness, eternally existent in three persons; Father, Son, and Holy Spirit.

3. Jesus Christ

We believe in the deity of Jesus Christ, in His virgin birth, in His miracles, and in His vicarious death. We believe in His atonement for the whole human race. Jesus Christ is very God and very man. He was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary.

4. The Holy Spirit

The Holy Spirit is Third Person of the Holy Trinity. He is God. He is a Person. He is distinct from the Father and Son. The Holy Spirit has been sent to indwell, guide, teach, and empower the believer, and to convict the world of sin, of righteousness, and of judgment.

5. Man

Man is created in the image and likeness of God, giving him a unique place amongst God’s creation. However, because of Adam’s willful disobedience he brought upon himself both physical and spiritual death, passing on to all his offspring inherited depravity.

6. Salvation

We believe that man's return to God is only through the enabling of the Holy Spirit. We believe that both repentance and faith are conditions for obtaining the new birth. When a sinner is forgiven he is justified, sanctified, adopted into God’s family, and sealed with the Holy Spirit.

7. Entire Sanctification

Entire Sanctification is a Divine work of grace subsequent to regeneration whereby God cleanses the Christian’s heart from inherited depravity and fills him with the Holy Spirit. This cleansing enables the Christian to love God completely and his neighbour as himself unhindered by self-centeredness. Entire sanctification also empowers a believer to serve God more effectively.

8. Holiness

We believe that Christians can only be holy when we are connected to the One true source of holiness, God Himself. As holy Christians, we are to live a life of separation from everything sinful as well as from anything common or ordinary that is so willed by God. We separate from these things in order to belong to God as His sole possession. Holiness also means that we as Christians actually share in God’s nature. We become Christlike.

9. Holy Living

We believe the Bible expressly calls the Christian to a life of righteousness and good works and to a separation from such practices, pleasures, pursuits, and plans as will harm the body as the temple of the Holy Spirit, weaken the mind, hinder the testimony for Christ, and hurt the church.

We believe that non-use of tobacco and alcoholic beverages; restraint or abstinence from certain forms of entertainment; modesty of dress and conduct; neatness and simplicity of attire; absence of unnecessary adornment; honesty in business practices; the refraining from improper conversation; Biblical principles of gender distinction; proper observance of the Lord's Day; and chaste and prudent conduct in all the social and moral areas of life are reasonable and consistent applications of the Bible teaching of separation and godly living and are based upon scriptural principles.

10. The Church

The Church is established by Jesus to be one, worldwide, holy, and faithful to the apostles’ doctrine. The church is where a Christian is at home because God is our Father, and His people are our family.

11. End Times

The return of Jesus is the blessed hope that all Christians await. Every person will be raised from the dead to face judgment for their works, then be granted either eternal reward in heaven, or eternal punishment in hell. We believe in the conscious existence of the dead, the resurrection of the body, the final judgment, the everlasting life of the saved, and the everlasting punishment of the wicked.


http://www.wongelhaki.com/%E1%88%9D%E1%88%B5%E1%8A%AD%E1%88%AD%E1%8A%90%E1%89%B5