መዝሙር እምነት

1-ተመስገን ኣምላኸይ
2-ኣመስግኖ

3-ክንዝምር ክንውድስውን

4-ነብሰይ ድሒና ይመስገን

5-ኣብ ትሕቲ መስቀል

6-ከመይ`ሉ ኾነለይ

26.ሓደ እዋን ኣብ ዓዲ ዳዊት
27.እቲ ዓለም ብኣኡ ዝኾነት
28.ዓቢ ሓጎስ ኮነ
29.ንዑ`ሞ ነመስግኖ
30.ሆሳእና ኣብ ኣርያም

31.መኣድና ባርኽ

32.ሰፈረይ ወስድካ

33.ጎይታይ ድኻምካ ጭንቀትካ

34.ፍቅሪ ኣርዶ

35.`ቲ ኽቡር መስቀል ናይ ጎይታይ

36.ህያው እዩ ዘልኣለም

37.መድሓንየይ ህያው ክርስቶስ`ዩ

38.ውሉድ ኣዳም እልል ንበል

39.ክርስቶስ ሎሚ ተንስኡ

40.እልልታ ክኸውን ዩ`

41.መንፈስ ቅዱስ መጸ

42.ምውራድ ናይ መንፈሱ

43.ልኣኸልና መንፈስካ

44.ንዓ መንፈስ ቅዱስ

45.መንፈስ ቅዱስ ንዓ ምጽእ

46.ክቡር መንፈስ ቅዱስ

47.ንመንፈስካ ኣፍሰሰልና

48.ፍቅድካ ክለሊ

49.ንዓ ዎ መንፈስ ቅዱስ ንዓ ናብ         ህዝብኻ

50.ክርስቶስ ሓጥኣን ይቕበል

51. ክረድኣካ ይኽእል`ዩ
52.ንምኽድ ተዳሎ

53. ኣብ ትሕቲ መስቀሉ  ተንበርከኽ

54 ንዓኻ መን`ዩ?

55 .መንእሰይ ንዑ

56. ወይ ክንደይ ጥዑም ዕድል

57. ናብ ብሩኽ ገንሸል ናይ ኣምላኽ

58. ግዜ ሓልፊ`ዩ

59. ምስ ትጽሊ ምስ ትልምን

60. ቅድስና ንኣምላኽ

61. ኣንጻሃኒ

62.`ቲ ሓዊ መንፈስ ቅዱስ
63.ኣብቲ ፈልፋሊ ምንጪ
64.ቕዱስ ፍቕሪ
65.ሕይወትካ ናብ ጎይታ ኣቕርብ
66.ጹሩይ ማይካ ንጸገልና
67.ጎይታ ቀረባ ኢኻ
68.ምሕረትካ ዘይውዳእ
69.ቃልካ እዓቁሮ ኣብ ልበይ
70.ቃልካ ከም ስፍራ ኣታኽልቲ
71.ቃል ኣምላኽካ ተመገብ
72.ቅዱስ መጽሓፍ
73.ቃልካ
74.ቃልካ ሓቂ እዩ
75.ኣዒንተይ ክፈቶ

76.ጎቦ ልበይ ኣፍርሶ  ብቃልትካ  ሕረሶ

77.ከዘንትዎ እፈቱ

81.እንድእቲ ሒዝና

82.ኣብ ግራት ኣምላኽ ምስ ከድካ

83.ሒደት ብዙሕ`ዩ `ተለዎ

84.ናብ ትብለኒ እኸይድ

85.ሕጐስ እየ ናብ ዝበልካኒ  ክኸይድ

86.ክቐርብ ድዩ ኣባኻ ብዘይ ሓንቲ ነፍሲ

87.ሕድሪ`ሎኒ ዝሕልዎ

88.ናብ ሓልቓ ጋሶት እሙናት ልኡኻት

89.ክብርቲ ማሕበሩ

90.ህይወተይ ትኹን ጐይታ

91.ብብርሃንካ ክድምቕ

92.ተጠቐመለይ ንኽብርካ

93.መንጌል ናይ ጐይታና

94.ክንደይ ጥዑም እዩ ኣብ ቤት ኣምላኽ

95.ንዓይስ ይሕሸኒ

96.ቤት ኣምላኽና ነፍቅሮ

97.ሰንበት ኮይኑ ተሓጉሰ

98.ነፍሰይ ቆይማ'ላ

99.ኣብ ቤትካ ክነብር መርጸ

100.ኣይተርሓቐኒ

101.ኣጽልለኒ

102.ተመስገን ስለ ህያብ ህጻን(ወዲ)

103.ተመስገን ስለ ህያብ ህጻን(ጋል)

104.ባርኮ ነዚ ሕጻን

105.ስም የሱስ ካብ ኩሉ ዝዓቢ'ዩ

106.ዎ የሱስይ ስምካ

107.ኣምላኽ ይባርኽኩም

108.ቃል ኪዳን ዝኣተኹምዎ

109.ከየባተኽካ ጸሊ

110.ህደም ናብ ቦታ ጸሎትካ

111.ጸሎት መሃረኒ

112.ብንብዓተይ ዝተንዓቕኩ

113.የሱስ'ዩ መልሲ ናይ ጸሎተይ

114.ህይወተይ ሓደራ

115.ህይወተይ ፍቅረይ ንኣኻ

116.ርድኣና ርድኣና

117.ዎ ዔላ ህይወት የሱስና

118.እምነት ዓድለና

119.ዎ ብሩኽ ከውሒ ዘልኣለም

120.እዚ'ዩ ተስፋይ

121.ድምጽኻ ስምዔ

122.ጠቢቐ ምስኡ ክስጉም

123.ብመንፈስ ትሕትና ምልኣዩ

124.<<ዎ>> እብለካ ረዳኢ

125.ኣታ ሓቀኛ ዳኛ

126.ሃዲእና መታን ክንነብር

127.ንጽሊ ኣሎና

128.ፍቃድካ ይኹን ዎ ኣምላኸይ

129.ጸጋ ናይ ኣምላኽና በረኸት ዝመልኦ

130.ዘገርም ጸጋ ኣምላኸይ

131.ግሩም ጸጋ

132.ጸጋ ዝዓዘዞ ዘረባ ክዛረብ

133.ጸግኡ ንልበይ የርዊ

134.ካብ ሓጥኣት ኣውጺኣኒ

135.ካብ ዓዘቕቲ ነፍሰይ ኣውጺኡ

136.የሱስይ ካብ ዘድሕነኒ

137.ግሩም ሰላም

138.ግሩም ዓወት ብየሱስ

139.የሱስ ኣድሒኑኒ

140.ተበጁኒ ዘሐጉስ ዛንታ

141.ህያው ኣምላኽ ኣገልግል

142.መልህቐይ ጽኑዕ'ዩ

143.ዎ የሱስ ፍቕርኻ ዓቢ'ዩ

144.ብምልኣቱ ኣይተነግረን

145.ክስዕቦ'የ

146.እስዕቦ ንየሱስ

147.ከምልኾ'የ

148.ሕያወይቲ ኢድ ኣምላኽ

149.ብየሱስ ክርስቶስ ክነብር

150.ብየሱስ ምእማን ጥዑም'ዩ

151.መድሓኒ'ሎኒ

152.እግዚኣብሄር ጋሳይየይ አዩ

153.ዓወት ናትና'ዩ

154.ሓጋዚ ድኹማት

155.ኣምላኽ ምሳና እንተዘይነብር

156.ቆላሕ እንተበልኩ

157.ፍቅሪ ኣምላኽ

158.ኣይፈልጥን ናይ ዝመጽእ

159.ኣብ ጸበባ መዕቆቢና

160.ኣምላኽ ንክርስትያን መዕቆቢ'ዩ

161.ኣምላኽ ምሳና'ዩ መን ይቃወመና

162.የሱስ ኣየውድቐንን

163.ኣይሓድገንን እዩ

164.ልዕም ኣየሕፍረንን

165.ማዕበል ኣሎ ኣይትፍራሕ

166.መንገድኻ ንእግዝኣብሄር ኣማዕቅቦ

167.ኣብ ዓለም እንከለኹም ጸበባ ኣሎኩም

168.ክረድኣካ'ዩ መድሕንካ

169.ጾርካ ንየሱስ ሂብካ ገደፎ

170.ኣምላኽ ኣየተስፈወን

171.በርትዒ ነፍሰይ

172.ማሕበር ኣምላኽ

173. ኣብ ልዕሊ ኣብ ዝፋን ኰይኑ        ይምልከተካ'ሎ

174. ጠምት ናብ የሱስካ

175. ኣምላኽ ኣብ ዝፋኑ’ሎ

176. ጋህኻ ንየሱስካ ንገሮ

177. ሓደ ፈታዊ ኣብ ዝኸድኩዎ

178. መዝሙር ኣሎኒ ጥዑም ዜማ

179. ዓርኪ ኣሎኒ

180. ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ

181. በብቕሩብ ኸነስተውዕሎ ኢና

182. እንሆ ኣሕዋት ሓብሮም ክነብሩ

183. ዎ እሙን ኣገልጋሊ

184. ‘ቲ ዝጸውዓኩም ኣምላኽ እሙን እዩ

185. ቃል ኪዳን ዝኣቶናዮ

186. ኣታ ሒደት መጋሰ

187. የሱስ መድሓኒ

188. መድበ’የ ክስዕበካ

189.ዓወት ናትና እዩ

190. ኣምላኸይ ድሌት ልበይ ፈጽመለይ

191. ፍቓድካ ይኹን

192. የሱስ መዕገብ ድሌተይ

193. ኣይፍለን’የ  ኣነስ የሱሰይ ካባኻ

194. ከም ጋሳ ንመጋሲኡ

195. ሕጉስ እየ ብኣምላኸይ

196. ከቶ የልቦን ንኣምላኸይ ዘሰንፎ

197. እደሊ ዎ የሱስይ

198. የሱስ ንኣይ እሙን መፍቀሪ

199. የሱስ ንኣይ ብሉጽ ግደ

200. ዎ የሱስይ ዕዉት ገንሸል

201. ኣንቃዕሪረ ናብ ላዕሊ

202. ዘይትጠልም ኣቦ

203. ፍቅሪ ኣሕድረልና

204. ዎ ምንጪ ኩሉ በረኸት

205. ክንደይ ብርኽቲ መዓልቲ’ያ

206. ምሳይ ንበር

207. ናትካ ጥራይ ምኻን እፈቱ

208. ንመከራ ናይ ሓዊ ክፈትሖ’ዩ

209. ህይወት ካብኡ እያ

210. ኣብዚ ክፉእ መወዳእታ እዋን

211. የሱስ እሙን መራሒ

212.ማሕተም ምድሓነይ

213. ተስፋ ናይ ኣምላኽይ

214. ኣይንሕለልን ኢና

215. የሱስ ፈታውየይ እዩ

216. ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ

217. ገጽ ንገጽ ምስ መድሓንየይ

218. ስምካ ጸውዐ ኣይሓፈርኩን

219. ሳላ ኣምላኽ እንታይ ስኢነ

220. የሱስ ምሳና ኹን

221. ክብሪ ናይ ኣምላኽ

222. ኣብ ሰማይ ቤት ኣሎኒ

223. እዛ ዓለም’ዚኣ ቤተይ ኣይኮነትን

224. ዓወት ሃበና

225. እዚ’ዩ ሓጐስ ናይ ነፍሰይ

 

226. ሓደራ ኣይትፈለየኒ

227. ሰላም ንምርካብ

228. የሱስ ዕርኪ ልበይ

229. ብምድሓነይ እሕጐስ እየ

230. ጸጋኻ ሃበኒ

231. ይሓልየለይ’ዩ

232. መምሊሱ ዝድንግጸለይ

233. ዓቢ’ዩ ተስፋይ

234. መድበ’የ

235. እሓድጐ ኩሉ ናተይ

236. ሱስ ህጻናት ፈተወ

237. ደስ ኢሉኒ

238. ክምለስ’ዩ መድሕነይ

239. ምግላጽ ጐይታና

240. የሱስ ክምለስ’ዩ ብኽብሪ

241. የሱስ ክምለስ’ዩ መርዓቱ ክወስዳ

242. ንየሱስ ክንርእዮ ኢና

243. ኣምላኽ ይደርዞ ንብዓትና

244. ክንርዮ’የ ክርእዮ’የ

245. ስመይ ክጽዋዕ ከሎኹ

246. ክብርቲ መዓልቲ’ላ

247. ሓዳስ የሩሳሌም

248. ጐይታ ምስ ጸውዔ ምስኡ ክወስደካ

249. ጐይታ ምስ ጸውዐ ክጸባጸበካ

250. ክርስቶስ ብኽብሪ ክፈርድ ምስ መጸ

251. ናፍቐ ኣሎኹ ክርኢ መድሕነይ

252. የሱስ ክምለስ እዩ ዓቢ’ዩ ተስፋና

253. ክንደይ ዓቢ ተስፋ ዝናፍቕ

254. ዓስቢ ውልድነትና

255. ብህይወት ክነብር

256. ብጽሒተይ ሒዘ ርሒቐ ካባኻ

257. ሓጥኣተኛ እየ እኣምን በደለይ

258. ይቅረ በለልና

259. ትእዛዘይ እዚ’ዩ

260. ምእንቲ ኣኽሊልይ ክሰርሕ እየ

261. ዘሎኒ ሰላም’ዛ ዓለም ኣይትህብን

262. የሱስ’ዩ መድሓኒ ኣይናወጽን

263. ጸጋኻ ሃበኒ

264. የሱስ ኣፍቅሩኒ

265.ተጠንቀቃ ኣዕንቲ ብትርእይኦ

267. ብደሙ ዕድጉኒ

268. የሱስ በይነይ ኣይሓድገንን

269. እንገብሮ ይርኢ

270. ተዳሎ ሓወይ ተዳሎ

271. የሱስ ንዓ ናበይ


272. የሱስ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ  በለ

273. ኣምላኽ ንመንገደይ ይፈልጦ እዩ

274. ክርስትያን ብምኻነይ

275. ስለ የሱስ ንዛረብ

276. ስምካ ነመስግን

277. ብግጊዕ የሱስ ኣነ እየ

278. የሱስ ክምለስ እዩ

279. ትሕት ኣኽናፉ

280. መድበዮ’የ ክስዕብ መድሕነይ

281. ወሓዘለይ

282. ገፋፋይ ሰብ ክገብረካ

283. ተመስገን የሱስይ

284. ንኡስ እየ ዎ የሱሰይ

285. ወሓዚ ጸጋ ኣሎኒ


           contact-

thetruthgosple@wongelhaki.com

http://www.wongelhaki.com/%E1%88%9D%E1%88%B5%E1%8A%AD%E1%88%AD%E1%8A%90%E1%89%B5