Image description

                  ሰማእታት  ካታካምፖ 

                        4ይ ክፋል

ናይቶም ኣራዊት ቁጽሪ እንዳበዘሐ ስለዝኸደ ከኣ ኣብቲ ሜዳ ናብዝን ናብትን እንዳተጓየዩ ክዕንድሩ ጀመሩ። ኣብ መወዳእታ ድማ እቶም ኣራዊት ንሓድሕዶም ክበላልዑ ስለዝጀመሩ እቲ ምርኢት ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ኮነ። ኣብ መንጎ እዚ ኩሉ ናይ ኣራዊት ሕንፍሽፍሽ ከኣ ብርክት ዝበሉ እሱራት ናብቲ ሜዳ ተፈነዉ። መብዛሕተን ድማ መንእሰያት ደቂ-ኣንስትዮ ነበራ። ንሳተን ከኣ ጽምኣት ደም ሮማውያን ከርውያ ዝተፈርደን ኮይነን እቲ ምርኢት'ውን ነቲ ኣዝዩ ጨካን ዝበሃል ሰብ እኳ ንኽርእዮ ዘስካሕክሕ ነበረ። በቲ ግዜ'ቲ ድንጋጸን ርሕራሔን ዝበሃሉ ኣምራት ኣብ ሮማ ቦታ ኣይነበሮምን።

 ሰማእታት  ካታካምፖ 

       3ይ ክፋል

እቲ ብጻዩ ከኣ "እወ ቅልጣፌኡ መዳርግቲ የብሉን፣ ደሓር ከኣ ምሉእ ዕድሜኡ ብዘይካ ምቅላስ ካልእ እንታይ ስራሕ ኣለዎ ኢልካ ኢኻ" ክብል መለሰሉ።

እቶም ሰራሕተኛታት ናይቲ ነብሪ ሬሳ ተሰኪሞም ምስ ወጹ ከኣ ብኡብኡ ሓንቲ ናይ ሓጺን ማዕጾ ተኸፈተት እሞ ካብኣ ሓደ ጎፍጓፍ ኣንበሳ ደበኽ በለ። እቲ ኣንበሳ ኣብቲ ሜዳ ናብዝን ናብትን እናበለ ነቶም ተዓዘብቲ ብኣድናቖት ክጥምቶም ጀመረ። እቲ ኣንበሳ ቁመቱን ግርማኡን ዘፍርህ ኮይኑ ምስ ክልተ ነብርታት ገጢሙ እኳ ብቕጽበት ከጥፍኦም ዝኽእል ነበረ። ማከር ኣብ ቅድምቲ ኣንበሳ ክረአ ከሎ ከም ህጻን ቆልዓ ይመስል ነይሩ። እቲ ኣንበሳ ዝብላዕ ነገር ካብ ዝለክፍ ብዙሕ መዓልታት ሓሊፍዎ ነበረ። እንተኾነ ግና ከምቲ ነብሪ ናይ ቁጠዐ መንፈስ ኣይተረኣዮን። ካብቲ ሜዳ መምሎቒ ቀዳድ ደልዩ ሃነፍነፍ እናበለ ነቲ ከቢብ ሜዳ ድሕሪ ምዛሩ መውጽኢ ከምዘይብሉ ተረዲኡ ኣብ ማእከል እቲ ሜዳ ከይዱ ደው በለ። ጸኒሑ ድማ ኣፍንጭኡ ኣብ መሬት ብምትካል በቲ ዓቢ ድምጹ ምስ ጓዘመ እቲ ጽኑዕ ዝኾነ ህንጻ ካብ መሰረቱ ተነቓነቐ።

                      ተወሳኺ ንባብ...............

               ሰማእታት ካታካምፖ 

                    1ይ ክፋል

ርግጽ እዩ ኣብዚ ዘመን እዚ ውሑዳት እካ እንተኮኑ፡ ብእምነቶም ምኽንያት ኣብ ጸበባ፡ ማእሰርቲ፡ ዘለዉ ኣመንቲ ኣለውና። ኣብ ዓድና ጥራይ እንተ መጻእና፡ ልዕሊ ዓሰርተ ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዚገበሩ ናይ እምነት ኣቦታት ከምዘለዉ ነፍሲ ወከፍና ዘይንስሕቶ እዩ። ካባኡ ቀጺሉውን ኣብ ሳዋ ይኩን ዊዓን ምዕጢር ዚበሃሉ ቤት ማእሰርቲ ወላ ሓንቲ ግበን ዘይብሎም ብየሱስ ስለዚኣመኑ ጥራይ ብብዙሕ ጸበባን መግረፍትን ስቓይን ዚሓልፉ ዘለዉ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ስለ እዚኣቶም ኩሉሳዕ ክንጽሊ ይግበኣና ጥራይ ዘይኮነ መጽሓፍ ቅዱስውን ዚእዚዘና ሓቂ እዩ። (እብራውያን13፡3) ንእሱራት ከም መተኣስርቶም ኴንኩም፡ መከራ ይጸግቡ ንዘለዉ ኸኣ ንስኻትኩምውን ኣብቲ ስጋ ኸም ዘሎኹም ኴንኩም ዘክርዎም።

Image description

9ይ ክፋል

ኣደይ ጽሃይቱ ተቐባሊት ጋሻ

Image description

‘ንምቅባል ጋሻ ተቐዳደሙ’ ዝብል ትእዛዝ: ኣብ ዘበንና ኣብ ግብሪ ነደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ጸብለል ዝብለን ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን። ምስጢሩ ኣብ ትሕዝትአን ኣይነበረን፣ ኣብ እምነተንን ኣብ ዝተለማመድኦ በረኸት ኣምላኽን ደኣ። ነታ ኣብ ቃል ኣምላኽ ክልተ ልብጦን ዝሃበት ሰበይቲ ከተመሳስለን ስግጥ ኣየብለካን እዩ።

ኣደይ ጽሃይቱ፡ ንህይወት ክርስትና ብዘይ ቀልዓለም እየን ነይረንኦ። ናይ ፍሉይ ዕድመ ልማደንን ኣቃራርብአን ኣዚኻ ኢኻ እተስተንክሮ። ንባሮት ኣምላኽ ከኣ እሞ፡ ሓለፋ 

ኣክብሮት ነይርወን። ኣብ ቤተን ተዓዲምካ ኣቀራርባ ትሕዝቶአን ብሓቂ ስእሊ ከርእዮ እንተኪኢለ፡ 

Image description

                 8ይ ክፋል

    ናይ መውዳእታ ሰነድ ካብ ልሳን ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ


ብዕለት 2 ወርሒ 11፣ ብ1994 ልክዕ ሰዓት 6፣00 ናይ ምሸት እንዳ ኣደይ ጽሃይቱ ከይደ፡ እዛ ጽሕፍተይ ከይወዳእኩስ ናብ ጐይታ ክሳገራ ክቅድማኒ እየን ክብል፣ ጐይታ ግና ሰናይ ፍቓዱ ኰይኑ ምቹእ ጊዜን ጥዕና ኣደይ ጽሃይቱ ከኣ ዝተማለአን ኮይኑስ፡ ገዝአን ባዕለን ክውልውላ ናይ ማዕጾ ፊኒስትራ ቬትሮ ከጽርያ ምስ ረአኹወን፡ ስሚዒተይ ካብ መጠን ላዕሊ ከይዱ ባህ በለኒ እሞ፡ ከምዚ ክብል ሓተትክወን፦

ኣደይ ጽሃይቱ ኣብ ዝሓለፈ ጊዜ ሓሚምክን ተዋሊኢክን ኔርክን፡ ንክንደይ መዓልትታት ከምኡ ኣሕሊፍክንኦ? በልክወን። ‘ኣዚዩ ድኻም ኔይሩኒ። ሓሚመ ኢለ ግና ኣይወስዶን እየ። ከቢድ ሕማም ኣይኮነን። ሓሚመ ዝበልኩላ ግና ሓንቲ ሰሙን እያ። ግና ብርሂን ወደይ ሓሚመ ክብል እንከለኹ ካብ ስራሕ ጐይታ ኣየብኩርን እየ። ካብ ጸሎትን ካብ ቃል ኣምላኸይን ኣይተርፍን ማለተይ እየ። ካብ ዝርድኣኒ ኣብዚ ጊዜ እዚ እታ ዝኸበደት ተባሂላ ዝሓመምኩላ ክልተ ሰንበትን ክልተ ረቡዕን ኣብኲረ ኣሎኹ፣ ቅድሚ ሕጂ ግና እናወደቅኩ እናተንሳእኩ፡ ኣብ ቤቱ ምስ በጻሕኩ ሓይለይ ይሕደስ 


                                 ተወሳኺ ንባብ...........

    መንፈሳዊ፡ ቤት ተሀነጹ ብ መጋቢ ዑቕባስላሴ ሃይለ

Image description

6ይ ክፋል

  አደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ፈታዊት ቤት ኣምላኽ

ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ብዛዕባ ዝፈትውኦ ኣመልኪትና ክሳዕ ሕጂ ክነዘንተዎ ዝጸናሕና ነገራት ሓደ ንጹር ኣብነት  ኣብ ባይታ ክርስትና እዩ። ነቲ ጳውሎስ ከምቶም ገሊኣቶም ዝገብርዎ ኣኼባና ኣይንሕደግ ኢሉ ዘስመረሉ ናይ ህይወት ጉዕዞ ኮነ ነቲ ክርስቶስ ብተግባር ከምቲ ልማዱ ከኣ ናብ ቤት ጸሎት ኣተወ ዝብሎ ናይ ሓቂ ስእሉ ኣብ ህይወት ኣደይ ጽሃይቱ ኢኻ እትምልከቶ። ልክዕ ትርጉሙ ክህቦ እንተደኣ ክኢለ፤ “ጽሃይቱ” ማለት “ጽሓይ ናቱ” እዩ። ብርግጽ ጽሓይ ናቱ! ብርግጽ ነቲ ብርሃን ዓለም ኢኹም ጥራይ ዘይኮነስ፤ ዘይትኽወል ናይ ሓቂ ጽሓይ ኣብ መንጎ ኣመንቲ ኮይነን ሓሊፈንኦ እየን።

                        5ይ ክፋል

            ኣደይ ጽሃይቱ መፍቀሪት ጸሎት

ናብራ ጸሎት ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ መወዳድርቲ ዘይብሉ፣ ኣዚዩ ዝዕዝም ተመክሮ እዩ ኢልካ ኣብ ጽሑፍ ኣስፊርካ ምስቲ ብተግባር ኣብ ህይወተን እትርእዮ ንምውድዳሩ አዚዩ ኣጸጋሚ እዩ። ብዝኾነ፣ ዓቅሚ ኣገላልጻይ ብዝፈቅዶ መገዲ እንሆ፥

  ድሃይ ራብዓይ ጉባኤ  እምነት ክርስቶስ ቤተክርስትያን  ሕብረት ኣውሮጳ 2014

እምነት ክርስቶስ ቤተክርስትያን ሕብረት ኣውሮጳ፣ መንቀሊኡ ካብ ስዊዝ ሕብረት እምነት ክርስቶስ ቤተክርስትያን ጀሚሩ ኣብዝሓለፋ ኣርባዕተ ጉባኤታቱ ብሕብረት ኣውሮጳ ክስመ ጸኒሑን ኣሎን።

ራብዓይ ጉባኤ እምነት ክርስቶስ ቤተ ክርስትያን ሕብረት ኣውሮጳ፣ ኣብ ሃገረ ጀርመን ከባቢ ፍራንክፈርት ኣብ ከተማ ………………. ካብተን ዝሓለፋ ዓመታት ኣኬባታቱ ብዝበለጸ ሎሚ ደሚቁ ዝተራእየሉ ወቅቲ እዩ ነይሩ።

ምሉእ ምድሓን

ሳልሳይ  ክፋል

ብፓስቶር መስፍን ዮውሃንስ

ምሉእ ምድሓን

ካልኣይ  ክፋል

ብፓስቶር መስፍን ዮውሃንስ

ሳልሳይ ክፋል

   ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ኣብ ዝሓለፈ ካልኣይ ክፋል ታሪኸን ነታ ኣብ ደብሪ ከይደን ዝሰኣነኣ ጽድቂ፡ ናብ ኣስመራ ተመሊሰን ከም ዝረኸባኣን፡ ኣብ ወንጌላዊት ቤተ ክርስትያን ከም እተሃደሳን፡ ነቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝነቶገ  መንፈሳዊ ምንቅቃሕ ከተሃጓጉሮኦ፡ ከም ፈላሚት ኣገልግሎት ኣብ ቤተ ቤት፡ ኮይነን፡ ንተማሃሮ መንእሰያት ድብዚቶ ኣጓድአን ክፉት ጌይረን ዘስዓበለን ፈተናታት ኢና ኣብ ጠልጠል ሓዲግናዮ። ታሪኽ ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ካብ ብድሆታት ኣጓዱ ድብዚቶ፡ ናብ ገዛ ከኒሻ እንሆ፦    

                                           ተወሳኺ ንባብ..........

  እግዝኣብሄር ኣብ መስርሕ

     ምንቅስቃስ ፍጥረት

               ብፓስቶር በረኸት ጸጋይ

             ቀዳማይ ክፋል

 1.ቅዱስ ጽሑፍ፣1ጴጥ፣2፣4,ኢሳ፣ 5፣1-7,ሉቃ፣19፣13, መዝ፣ 23፣1-6

 ረቂቅ 1 እግዚኣብሄር ኣብ መስርሕ ህንጸት 2. እግዚኣብሄር ኣብ መስርሕ ሕርሻ፣ 3. እግዚኣብሄር ኣብ መስርሕ ንግድ 4፣ ኣግዚኣብሄር ኣብ መስርሕ ጉስነት

3.ቀንዲ መልእኽትና እቲ ኩሉ ካብኡን ብእኡን ንእኡን ዝኮነ ጐይታናን ኣምላኽና ንምልኣት ዕርፍትን ቅሳነትን ፍጽምናን ዘልኣልመንትን ኣብ ኩሉ እዋን ኣብ መስርሕ ኣሎ፣ ክምቲ ሰለምንታይ?

           ተወሳኺ ንባብ..........

2014 ዓመተ ምሕረት

ብመጋቢ  ዑቅባስላሴ ሃይለ

ከምቲ ስማ፣ ዓመተ ምሕረት

ዓመተ ጸጋ፣ ዓመተ በረኸት፣

ዓመተ ጥዕና፣ ዓመት ቅሳነት

ዓመተ ሰላም፣ ዓመት ራህዋ

ዓመተ ፍቕሪ፣ ርሒቑ ጽምዋ

ዓመት ፍስሃ ዓመተ ሓጐስ

ዓመት ብዙሕ ምርኮ ምሕፋስ፣

መን'ዩ ክርስትያን  1ይ ክፋል

ብመምህር ተኪኤ መብርሃቱ

እዘን መን'ዩ ክርስትያን ብዝብል ሓደ ኣረአስቲ ዝተጠርነፋ ግናኸ ረረአሰን ዝኸኣላ 4 አተኸታተላ መልኽቲ ዝቕርበልኩም ዘለኹ ተኪኣ መብራህቱ ይበሃል። ብስም ጎይታና የሱስ ክርስቶስን ጸጋአኡን ሰላምታይ ይለከልኩም። አተን ቀዳሞት 2 ብዛዕባ እምነት ክርስትያን ፥ አተን ሰዓብቲ 2 ከኣ ብዛዕባ ጸጋ ክርስትያን አየን።
መን ‘ዩ አቲ ክርስትያን፧

                ተወሳኺ ንባብ......   

     ድምጺ ቅድስና

             ብፓስቶር በረኸት ጸጋይ

  ቅድስና ፣ ትምህርትን ትሕዝቶን መጽሓፍ  ቅዱስ እዩ፣፣ ቅድስና ምልኣት ባህሪ ኣምላኽ እዩ፣ 2ጴጥ1፡ 4 ብእኡ እታ ኽብርትን ዓባይን ተስፋ ዝረኸብና ኣብ ዓለም ብፍትወት ስጋ ኻብ ዘሎ ጥፍኣት ወጺእኩም ተማቐልቲ  እቲ  ኣምላኻዊ  ባህርይ ምእንቲ ኽትኰኑ-ተስፋ ምላኽ እዩ፣  ማቴ፣5፣ 8  ጽሩያት ልቢ ንኣምላኽ ኪርእይዎ እዮም እሞ ብጹኣን እዮም። ትእዛዝ ኣምላኽ እዩ፣ 1ጴጥ 1፡16 ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳት ኩኑ ዚብል ጽሑፍ ስለ ዝሎ ከምቲ እቲ ዝጸውዓኩም ቅዱስ ዝዀነ ንስኻትኩምውን ብዂሉ ንብረትኩም ቅዱሳት ኩኑ። ፍቓድ ኣምላኽን እዩ።

                   ተወሳኺ ንባብ ...........

ወንጌል ሓቂ

  ቀዳማይ ክፋል

ብፓስቶር ብርሃነ ካሕሳይ

ወንጌል እንታይ ማለት እዩ? ድሕረ ባይትኡኸ? ትሕዝቶ ወንጌል እንታይ እዩ? ሓላፍነትናኸ? ጳውሎስ ካልእ ወንጌል ምባሉ እንታይ እዩ? ካብቲ ሓቀኛ ወንጌልከ ብምንታይ ንፈልዮ? ዝብሉ ቀንዲ ተዋሳእቲ ሕቶታት ንምላሽ ተኸታተልቲ መልእክትታትና እዮም። ነዚ ከመዚ ዝበለ ሕቶታት ቅኑዕ መላሽ ንምርካብ ዳህሳስና ኣብ ሓደ እምነ ጽሑፍ ከይተወሰነ ኣብ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን ዝተዘርገሐ ኮይኑ ብቅደም ተኸተል ውጽ ኢት መጽናዕትና ከምዚ ዚስዕብ ይመስል። ቅድሚ ናብቲ ትንታነ ምኻደይ ግና ቀንዲ ዕላማ ትምህርታዊ መልእኽትና እዚ እዩ።

                            ተወሳኺ ንባብ..........

New age Movement

    ብፓስቶር

ግርማይ ኣስገዶም

1.ሓፈሻዊ ኣመላኽታ ምንቅስቃስ ሓዱሽ ዘመን፡

2.ሃይማኖታዊ ኣመላኽታ ምንቅስቃስ ሓዱሽ ዘመን፡

3.ፖለትካዊ ኣመላኽታ ምንቅስቃስ ሓዱሽ ዘመን፡

4.ቁጠባዊ ኣመላኽታ ምንቅስቃስ ሓዱሽ ዘመን፡

                  ንምስማዕ......

                        ምስክርነት

                            ብ ኢሰያስ ኣብርሃም
                           2ይ ክፋል

ውዕለት የሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕለይ ክቑጸር ዘይ ክኣል፣ ብሓቂ መዳርግቲ ዘይ ብሉ ኣዝዩ ብዝሕ ስለ ዝኾነ፣ነይናይ ገዲፈ ወይ ነይናይ ከቐድም ይሽግረኒ፣ ግን ሳላ ኤልሻዳይ መንፈስ ቅዱስ ቁርብ ክምስክር ይኽእል ኣለኹ። 

ኤልሻዳይ ኣልፋን ኦሜጋን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ይባረኽ። ሕጂ ድማ እቲ ዘይጠልም ኣምላኽ ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ከመይ ካብ ነብሰ ቕትለት ከምዘድሓነኒ ብጸግኡ ክምስክር እየ።ኣብ ተሰነይ ከለኹ ህይወተይ ብደም የሱስ ተቐይሩ፣ ብሓቂ ኣብጽቡቕ ክርስትናዊ ሂወት ዝነብርኩሉ ግዜ፣3/2013  ምስታ ከምሓፍተይ ዝቐርባ ዝነብርኩ፣ ኣብ ኣፋ ከይ ተረፈ ድማ ፍረይ ጋል ዓወት ኣነ ሓውኺ እየ፣ፍቕሪ መርዓ ገለ ዝብሃል ኣይደልን እየ ፣ኣብ ኩሉ ጉዳይክን መርዓኽን ከም ሓዊ ኮይነ ደው ክብለኪ እየ።

            ሓምለ

ትምህርቲ ሰንበት

                  

                     ምስክርነት

                            ብ ኢሰያስ ኣብርሃም
                   1ይ ክፋል

ኣቐዲመ ነቲ ብዘገርም ፍቕሪ ዘፍቀረኒ ከምኡ ውን ብምሕረቱ ዘይ ግብኣኒ ሂወትን በረኸትን ዝሃብኒ እግዚኣብሄር ኣቦን ወድን መንፈስ ቅድስን እግዚኣብሄር ሓደ ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ስግደትን ንበይኑ ንዘልኣለም ኣለም ይኹን።

12/08/1988 ኣብ ከረን ተወሊደ ኣብ ከረን ውን ዓብየ። ኣብ ኣስመራ ውን ነርስን መወለድ ነርሰን ተማሂረ ብኡ ውን ኣብ ተሰነይ ከም  መወልዳን ነርስን (Nurse and Midwife) ኮይነ ሰሪሐ። እቲ ኣምላኽ ዝገበረለይ ኩሉ ክገልጾን ከዘንትዎን ኣይክእልን ግን ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ብሓይሊ ኤልሻዳይ መንፈስ ቅዱስ ተደጊፈ ገለ ክምስክር እየ።

             ሰማእታት ካታካምፖ 

                    2ይ ክፋል

 ኮሎሲዩም

ጽምኢ ደም ሮማውያን ንኸርውዩ ተጨፍጪፎም

ሮማ ዓቢ በዓል እተብዕለሉ ዕለት እዩ ነይሩ። ብዙሕ ህዝቢ ካበየ ማእዝኑ ክውሕዝ ይረአ። ነታ ካፒቶሊን እትበሃል ኩርባ ሓሊፍካ በቲ ናይ ህዝቢ ኣደባባይ ናብ ሸነኽ ቤተ-መንግስቲ ቄሳር ዝወስድ መንገዲ ሒዙ ዝጉዓዝ ዝነበረ ህዝቢ ማእለያ ኣይነበሮን። ኩሉ ህዝቢ ድማ ናብቲ ኮሎሲዩም ተባሂሉ ዝፍለጥ ሜዳ ስፖርት ገጹ እዩ ዝግስግስ ነይሩ። እዚ ዓቢ ህንጻ'ዚ በቶም ልዕሊ ሚእቲ ዝኾኑ ደጌታቱ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ተቐቢሉ ይኣኽለኒ ዘይብል ነበረ።

10ይ ክፋል

ምድራዊ ፈነወ ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ

ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ከምቶም ኩሎም ጀጋኑ ጐይታ፡ ምድራዊ መገሽአን ወዲአን፡ ካብዛ ምድሪ ናብ ሃገር ሰማይ ጥሪ 18 1995 ብዓወት ተሳገራ። እተን ህይወት ብክርስቶስ፡ ከም ንሰን ዚብልኦ፡ ‘ማይ ብሑቕ ሕዋስ ዘይብላ’ ዝጀመራኦ፡ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ‘ኣነ ኣይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ ክርስቶስ እዩ ኣባይ’ ብርግጽ ተግቢሮናኦ ሓሊፈን። ከም ቅልዕቲ ደብዳቤ፡ ብዝይተጉላባ መንፈስ፡ ነገልግሎት ጐይታ ኣብ ማእከልና ሓላፍነተን ዝመልኣ ናይ ኣምላኽ ሰብ፡ ኣሰር ሃዋርያ ጳውሎስ  ስዒበን፡ ‘ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ፡ እቲ ጉያ ወዲኤ፡ ነታ እምነት ሓልየ፡ ደጊምሲ ጐይታይ፡ ንሱ እቲ ጻድቅ ፈራዲ፡ በታ መዓልቲ እቲኣ ዚህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ።’ ዚብል ጭርሖ ሒዘን፣ ከም ንመገሻ ዘንቐዳ፡ ድሕሪ ናይ ሓደ ወርሒ ሸበድበድ ሕማም፡ አብ 80 ዕድመኤን ብሰላም ዓረፋ።

 

ብድሆ ፍትሕን ዳግም ምምራዓውን ኣብ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት ኤርትራ

                        ቀዳማይ ክፋል

                   ብፓስቶር ብርሃነ ካሕሳይ


ብድሆ ፍትሕን ዳግም ምምራዓውን ኣብ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት ኤርትራ ዝብል ኣርእስትና፣ ካብ ኣብ 2010 ዓ.ም ዝተገብረ መጽናዕቲ ዝተመርኮስ እዩ። ኣብ መእተዊ እዚ ትምህርትና፣ እቲ መጽናዕቲ ኣብ 6 ወንጌላውያን ኣበያተ ክርስትያናት (ቃል ህይወት Baptist; ወንጌላዊት Evangelical;  እምነት ክርስቶስ Methodist; ሙሉእ ወንጌል፣ Pentecostals; ምሕረተ የሱስ Presbyterian; ኦርቶድክስ ካሪዝማ Orthodox Charisma) ካብ 150 ዝተዓደለ ወረቃቅቲ መሕተት፣ 73 ምላሾም ከም ዝሃቡን፣ 44 ምርዕዋት፣ 17 ዘይተመርዓዉ፣ 10 ኩነታት መርዓዖም ዘይሓበሩ፣ 2 ከኣ ዳግም ዝተመርዓዉ ክኾኑ ከለዉ፣ ዕድሚኦም ካብ  25-70 ዝዝርጋሕ ከም ዝነበረ ተመልኪትና ኣሎና። ስርሖምን ትምህርቶምን ምምልካቱውን ዝበለጸ ብርሃን ስለ ዝህብ፣ 

                   ተወሳኺ ንባብ..............       


ብድሆ ፍትሕን ዳግም ምምርዓውን

ኣብ ወንጌላውያን ቤተ ክርስትያናት ኤርትራ

 

እተፈቶኹም መንእሰያት  ከም ዉዕለይ ብዛዕባ ሕቶ ፍትሕን ዳግም ምምርዓውን ዝምልከት ሓጺር መግለጺ ክህብ ተቀሪበ ኣለኹ። ብርግጽ ብዛዕባ እዚ ሕቶ እዚ ብሓጺር ምላሽ ክትድርቶ እኳ ኣጸጋሚ እንተኾነ፣ ካብ ፍጻመ ፍትሕን ዳግም ምምርዓውን ተርእዮ ዝኽተሉ ሕቶታትን፣ መርሖ ሓቂ ትምህርትን ምምልካቶም  ኣዚዩ ኣገዳሲ ስለዝገብሮ ክንዛረበሉን ከነቃልሖን ጽቡቅ እዩ። ስለዚ ቀጻሊ ግዜ እንተሃብኩምኒ ነቲ ን3 ዓመት ኣብ ድሕረ ምሩቓን ቤት ትምህርቲ ዘካየድክዎ ምርምራዊ መጽናዕቲ ብምኽንያትኩም ንኹሉ ረባሒ ክኸውን ስለዝኽእል ኣዚዩ ባህ ምበለኒ።

                ተወሳኺ ንባብ............

ኣሰር ቅዱሳን

    ብዳዊት ዘወልዲ

7ይ ክፋል

  አደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ፈታዊት መዝሙር

 

ብዛዕባ ኣደይ ጸሃይቱን ዝፈትወኦን ክዛረብ ከለኹ ብኣዝዩ ብዙሕ ብልጫ ዘለዎ ገይረ ከዘንትዎ እፍትን ኣለኹ። ቃል  ኣጋንኖ ግና ኣይኰነን። ሚስጢሩ ሓደ እዩ፡ ኣደይ ጽሃይቱ ምሉእ ህይወተን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ባህ ዘብልን፡ ምሉእን፡ ተፈታውን መስዋእቲ ገይረን ስለ ዘቕረባ እዩ።

 ነደይ ጸሃይቱ፡ መዝሙር መዘናግዒ ሓሳባተን ኣይነብረን። ብዘይ ምስትውዓልውን ዝዝምርኦ ልምዲ ኣይነበረን። ክዝምራን፡ ልበንን ኢደንን ንሰማይ ከልዕላን፡ መንፈሰን ወርትግ ዝተቓነየ ኣምልኾ ሰማይ ነበረ። ብዙሕ ጊዜ፡ በቲ ሓይሊ መዝሙር፡ ልበን ተሰይሩን ተረቲዑን ካብ ኣዒንተን ፈልፋሊ ንብዓት ዝውሕዝ ክትርኢ ማሕተም ስምረት ኣምላኽ ምዃኑ ኢኻ እትግንዘብ።


ተወሳኺ ንባብ..............

መወዳእታ ዓለምን ምጅማር ዘላለምነትን

ብ ፓስቶር ብርሃነ ካሕሳይ

ልደት የሱስ ክርስቶስ ስእላዊ መግለጺ ንቆልዑ

4ይ  ክፋል

ኣደይ ጽሃይቱ መፍቐሪት ቃል ኣምላኽ

ብዘይ ቃል ኣጋንኖ፡  ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ ንቃል ኣምላኸን ልዕሊ ኵሉ ሰብ ጠመያኦን ጸሚአንኦን ተጠቒመናሉን፡ ካብዛ ዓለም ተሳጊረን ኢየን። ኣደይ ጽሃይቱ ንመንፈሳዊ ክጂምራኦ ከለዋ፣ ኣብ ዕቤተን እየን ብኣንቡቡለይ ተበጊሰን። ብኽቱር ድሌት ዚኣክል፡ ብእምነት ንቃል ኣምላኸን ፊድል ከይቆጸራ እየን፣ ከንብባ ዝጀመራ። ፍጹም ኣይሰልከያን፣ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ቤተን ኬድካ ቅሩብ መኣዲ ቃል ኣምላኽኢኻ እትረክብ። ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ኪዛረባን፣ ኪምስክራን፣ ኪምህራን ፍጹም ሕፍረት፡ ወይስ ፍርሂ ዚብሃል ኣይነበረንን። ዕላለን ዘርባአንን ኵሉ ብቃል ኣምላኽ ዝተሰነየ እዩ።

                               ተወሳኺ ንባብ..........


ምሉእ ምድሓን

ቀዳማይ ክፋል

ብፓስቶር መስፍን ዮውሃንስ

ካልኣይ ክፋል

   ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ታሪኽ ኣደይ ጽሃይቱ ተስፋይ፡ ብሓጺሩ ትውልደንን፡ መርዓአንን፡ ድሕሪ ሞት በዓል ቤተን ኣቶ ሙሴ ምራጭ ከኣ  ንጽድቂ ናብ ገዳም ከም ዝኸዳን፡ ነታ ተሃንጢየን ዝተመነየኣ ጽድቂ ግና ደልየን ከም ዚሰኣናኣን ብድሕሪኡ እንተይ ክገብራ ከምዘለወ ኣብ ናይ ሓሳብ ባሕሪ ጢሒለን ኢና ሓዲግናየን። ሎሚ እቲ ዝወሰድኦ ምርጫ እንሆ፦

                                      ተወሳኺ ንባብ..........

                      2ጢሞ 4፣6-8

ኣነስ ካብ ሕጂ እስዋእ አሎኹ፡ እታ መዓልቲ ምስንባተይውን በጺሓ እያ እሞ፡ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ፡ እቲ ጕያ ወዲኤ፡ ነታ እምነት ሐልየ ደጊምሲ ጐይታይ፡ ንሱ እቲ ጻድቕ ፈራዲ፡ በታ መዓልቲ እቲኣ ዚህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ አሎ።


ብፓስቶር ብርሃነ ካሕሳይ ብ ዛዕባ ዕረፍቲ ዶ/ር ምስጉን ተድላ ኣመልክቱ፥

      ኣብ ደምበ ፓልቶልክ  (Eritrean Chirstian For The Truth Gosple Room ) ብዕለት 26/02/14 ዘቅረቦ መልእክቲ

ሎሚ ኣብ መድረኽ እቲ ብዓወት ዝሓለፈ ባርያ ክርስቶስን ጅግና ኣብነት ናይ እምነትን ጉያን ሰናይ ገድሊን  ኣቦናን ሓውናን ዶክተር ምስጉን ተድላ ኵይነ ክሰብኽ ናይ ኣምላኽ እምበር መደብ ናይ ሰብ ከም ዘይኮነ ተረዲኤ ኣለኹ። ነዛ መደብ እዚኣ ከካይዳ ቅድሚ ክልተ ሰሙን እየ ተሓቢረ። ለካ ኣምላኽ ዕላማ ኣለዎ። ነቲ ኣዚየ ዝፈትዎ ባርያ ክርስቶስ፣ ነፍሰይ ኣብ ትሕቲኡ ዝተጓስየትን

                                           ተወሳኺ ንባብ..........

ቀዳማይ ክፋል

  ናይ ብዙሓት፡ ብእምነቶም ጀጋኑ፡ ዝሓለፉ ሰባት ተጸሒፉን ተነቢቡን ኣሎ። ኣደይ ጽሃይቱ ከኣ ካባታቶም ዘይሓምቃ ናይ ጊዜና ነብዪት ስለ ዝነበራ፡ ንነዊሕ ጊዜ ብዛዕባአን ኽጽሕፍ ድሕሪ ምሕሳበይ፡ ነቲ ካብ 1993 ዓ.ም ክሳብ እታ ዝዓረፋላ 1995 ዓ.ም፡ ብፍሉይ ኣተኩሮ ሂበ፡ ዘረብአንን ምስክርነትን ቅድሚ ካብዛ ዓለም እዚኣ ምግዕዘን ዘስፈርክዎ ሓጺር ታሪኽ እንሆ፦

                  ተወሳኺ ንባብ..........

           ብዓል ልደት

           ብፓስቶር ብርሃነ ክሕሳይ

መዛግብቲ ሓድሽ ኪዳንን  ዛንታ ቤተ ክርስትያንን ብዛዕባ “ልደት” እንታይ ይብሉ?
መእተዊ
ብዛዕባ ዛንታ ህይወት ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ብንጹር ዝነጉሩና ጽሑፋት፣ ወንጌላት እዮም። ካብ ኣርባዕተ ወንጌላት እቶም ሰልስተ ከኣ ብዛዕባ ክርስቶስ ካብ - ናብ ማለት ብዛዕባ ወለድኡ ወይ መበቆሉ ምስ ዛንታ ዕለት ልደቱ ይዛረቡ። ቅድሚ ኣብዞም መጻሕፍቲ ዳህሳስ ምግባርና፣  ሓጺር መእተዊ ብዛዕባ ኣብ ምሉእ ዓለምና እዛ በዓል እዚኣ “Christmas” ብዝብል ቃል እትፍልጥ ሂብና፣ መበቆል ወይስ ኣጀማምራ እዛ በዓል ካብ ታሪክ ተውኪስና፣ ኣብ መወዳእታ ወንጌላትከ ብኸመይ ኣስፊሮሞን ኣገዳስነት እዚ ብዓል እዚ ንዓና እንታይ ምዃኑን ክንምልከት ኢና።

                   ተወሳኺ ንባብ.........

           ወንጌል ሓቂ

                 ካልኣይ ክፋል

              ብፓስቶር ብርሃነ

  ኣገባብ ወንጌል ሓቂ (ክልተ ግብሪ ጸጋታት ወንጌል)

ኣብ ቀዳማይ ክፋል መልእኽትና ወንጌል ዝብል ቃል ብኸመይ ከም ዝቆመን: ትርጉምን ትሕዝትኡን ከኣ እንታይ ምዃኑ ብስፊሑ ተመልኪትና ነይርና። ኣብዚ ካልኣይ ክፋል ኣገባብ መልእኽቲ ወንጌል ሓቂ ዝብል ክንምልክት ኢና። መበገሲ ጽሑፍና ኣብ ወንጌል ማርቆስ 1፡1-8 ክኸውን እዩ። ማርቆስ ኣገባብ ኣጸሓሕፍኡ ብዛዕባ ወንጌል ጀሚሩ ብወንጌል ዝብል ሓሳብ እዩ ዝድምድም። ማር 16፡15 “ ናብ ኩላ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከኣ ወንጌል ስብኽሉ።” ኣርባዕቲኦም ወንጌላውያን ብዛዕባ ታሪኽ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ከስፍሩ ከለዉ፡ዝተፈላለየ ኣቅራርባ እኳ እንተለዎም፡ ናይ ሓባር ረቋሒት ዝኾነት መልእኽቲ: ወንጌል እንታይ ምዃኑ ኣነጺሮም ጽሒፎም ኣለዉ። መታን ዝያድ ንምብራሃ ኣብ ኣርባዕቲኦም ዘሎ መእትዊ ጽሑፋቶም ንመልከት፦

                                   ተወሳኺ ንባብ..........

መበል ሳልሳይ ጉባኤ ማሕበር እምነት ክርስቶስ ኣውሮጳ 2013

ጉባኤ እምነት ክርስቶስ ቤተ ክርስትያን ኣውሮጳ 2013 ኣብ ሃገር ጀርመን ሲቭንበርበርግ ከተማ፡ መንፈስ ቅዱስ ዝዓዘዞ  ካብ ነሓሰ 10-17 2013 ኣኬባ ኣካይዱ። አብዚ ኣኼባ እዚ ካብ 7 ሃገራት ኣውሮጳ፦ ካብ ጀርመን፤ ካብ ዓዲ እንግሊዝ፤ ካብ ነርወይ፤ ካብ ሆላንድ፤ ካብ ስዊዝ፤ ካብ ሃገር ጣልያን፤ ካብ በልጅም፤ ከም ኡውን ካብ ሃገር ኣመሪካን ካብ ደቡብ ኣፍሪቃን ዝመጹ ተጋባእቲ ዘጠቓለለ ነበረ።........

                    Read more.........

           contact-

thetruthgosple@wongelhaki.com

http://www.wongelhaki.com/%E1%88%9D%E1%88%B5%E1%8A%AD%E1%88%AD%E1%8A%90%E1%89%B5